Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie skazanego we Włoszech Polaka do wykonania kary w Polsce

Autor: Lech Stawicki • Opublikowane: 16.12.2010

Przed rokiem mąż został aresztowany we Włoszech i osadzony w areszcie. Dzięki obrońcy wypuszczono go po 2 miesiącach, jego sprawa, która dotyczyła kradzieży, była wówczas w toku. Wróciliśmy do Polski, ale włoski adwokat zapewniał męża, że może bez obaw przebywać we Włoszech, byleby tylko nie dopuścił się kradzieży. Jednak gdy mąż 3 miesiące temu pojechał do Włoch, to podczas rutynowej kontroli drogowej został zatrzymany i przewieziony do aresztu i dostał wyrok 1 roku i 6 miesięcy.

Okazało się wtedy, że jego sprawa zakończyła się przed 4 miesiącami. To nas zaskoczyło, gdyż mąż nie został o tym poinformowany przez tamtejsze organy żadnym pismem, nie otrzymał również wezwania na rozprawę. Mija czwarty miesiąc, od kiedy mąż przebywa we włoskim areszcie. Źle znosimy rozłąkę, niepokoję się o męża, bo ma stwierdzoną depresję lękową i bardzo tęskni za naszym kilkuletnim dzieckiem. Nie wspomnę już, że jest nam ciężko, bo mąż jest jedynym żywicielem rodziny. Od adwokata wiem, że brano pod uwagę ekstradycję męża do Polski. Chcielibyśmy, aby mąż odbywał karę w kraju, ale z tym się wiąże inny problem – otóż mąż został skazany w Polsce za kradzież na rok w zawieszeniu na 3 lata i dopiero w lutym 2011 r. kończy się kara w zawieszeniu. Jak wyglądałoby więc przeniesienie męża do Polski, czy odwieszono by mu ten wyrok? Jeśli zostałby przeniesiony dopiero w marcu przyszłego roku, czy wtedy też obejmowałyby go te „zawiasy”? Proszę o pomoc, jak można pomóc mężowi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiony przez Panią stan faktyczny wskazuje na dużą zawiłość sprawy, stąd też konieczne było dokładne przeanalizowanie zarówno przepisów obowiązującego prawa krajowego jak i obcego oraz orzecznictwa.

 

Pani zapytanie można tak naprawdę podzielić na trzy pytania, w związku z czym poniżej postaram się udzielić wyczerpującej odpowiedzi na każde z nich.

 

Jak doprowadzić do przeniesienia Pani męża do Polski?

 

Do przejęcia skazanego lub orzeczenia wydanego w państwie obcym do wykonania na terytorium Polski może dojść na dwa sposoby: z inicjatywy polskiego Ministra Sprawiedliwości, który może wystąpić do państwa obcego o przekazanie skazanego lub orzeczenia do wykonania (art. 608 § 1 i 2 Kodeksu postępowania karnego) albo też z inicjatywy państwa obcego, które może zwrócić się do Polski z wnioskiem o wykonanie orzeczenia (art. 609 § 1 i 2 K.p.k.).

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 608 § 1 K.p.k. w razie prawomocnego skazania obywatela polskiego przez sąd państwa obcego na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu albo prawomocnego orzeczenia wobec obywatela polskiego środka polegającego na pozbawieniu wolności, Minister Sprawiedliwości może wystąpić do właściwego organu tego państwa z wnioskiem o przejęcie skazanego albo osoby, wobec której orzeczono środek, w celu wykonania kary pozbawienia wolności lub środka w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotem inicjującym postępowanie o przejęcie do wykonania kary pozbawienia wolności jest Minister Sprawiedliwości.

 

Zgodnie z treścią art. 608 § 3 K.p.k. zwraca się on do właściwego sądu o wydanie postanowienia w przedmiocie dopuszczalności przejęcia do wykonania w Polsce orzeczenia sądu zagranicznego. W załączeniu do pisma wszczynającego postępowanie Minister Sprawiedliwości powinien przesłać dokumenty pozwalające na podjęcie decyzji w przedmiocie dopuszczalności przekazania – przede wszystkim odpisy prawomocnych wyroków, teksty przepisów prawnych, które stanowiły podstawę skazania, oświadczenie skazanego o wyrażeniu zgody na przekazanie. Właściwym sądem do rozpoznania wniosków z art. 608 § 1 K.p.k. będzie sąd okręgowy, w którego okręgu skazany lub osoba, wobec której orzeczono środek polegający na pozbawieniu wolności, ostatnio stale mieszkał lub czasowo przebywał (art. 611 § 1 K.p.k.).

 

Ustawodawca, używając w art. 608 § 1 K.p.k. zwrotu „Minister Sprawiedliwości może”, pozostawił ministrowi swobodę decyzji dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o przekazanie skazanego lub orzeczenia do wykonania. Trafnie jednak wskazuje się, że niewskazana byłaby tu pełna dowolność w podejmowaniu tych decyzji. Dlatego też w odniesieniu do skazanych na karę pozbawienia wolności postuluje się, aby przez wzgląd na równość wobec prawa i humanitaryzm, minister nie występował z wnioskami wybiórczo, ale wtedy, gdy spełnione są przesłanki określone prawem.

 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy oraz mając na uwadze wypracowaną na tej płaszczyźnie praktykę, wskazać należy, że do wszczęcia powyżej opisanej procedury niezbędny jest wniosek samego skazanego. Pani mąż powinien zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej (adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) z pisemnym wnioskiem o wszczęcie procedury przejęcia i przekazania orzeczenia do wykonania w Polsce. Wniosek taki musi zostać sporządzony przez skazanego osobiście i zostać przez niego podpisany, nie ma tutaj urzędowych formularzy, które należało by wypełnić, toteż wniosek można sporządzić własnoręcznie. We wniosku tym skazany powinien wyrazić chęć odbywania kary pozbawienia wolności w Polsce, podać wszelkie swoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, imiona rodziców i nazwisko rodowe matki) oraz adresowe (adres zamieszkania) oraz wskazać orzeczenie sądu włoskiego, na podstawie którego odbywa karę pozbawienia wolności (sąd, data wydania, sygnatura akt sprawy).

 

Czy przeniesienie Pani męża do Polski przed datą luty 2011 r. skutkować będzie zarządzeniem wykonania kary już orzeczonej, a zawieszonej na okres próby, i czy przeniesienie po dacie luty 2011 r. zapobiegnie zarządzeniu wykonania kary już orzeczonej?

 

Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu karnego zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary jest obligatoryjne, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Wskazane w art. 75 § 1 K.k. przesłanki obligatoryjnego zarządzenia wykonania zawieszonej kary muszą wystąpić łącznie. Tworzące tę podstawę przestępstwo musi więc być popełnione w okresie próby (podany przez Panią stan faktyczny wskazuje, że mąż został skazany we Włoszech za przestępstwo popełnione w okresie próby wskazane przez polski sąd w wyroku zawieszającym wykonanie kary). Przestępstwo to musi być również umyślne i podobne do tego przestępstwa, za które wykonanie kary warunkowo zawieszono. Wreszcie sprawca musi zostać za nie skazany na karę pozbawienia wolności.

 

Mając na uwadze powyższe rozważania i przenosząc je na grunt przedstawionego przez Panią stanu faktycznego, wskazać należy, że jeżeli Pani mąż najpierw został skazany za kradzież przez Polski sąd na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a następnie w okresie próby został skazany we Włoszech prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności również za kradzież lub inne przestępstwo podobne, to bez względu na to czy przeniesienie Pani męża do Polski w celu odbycia w naszym kraju orzeczonej przez włoski sąd kary pozbawienia wolności nastąpi przed lutym 2011 r. czy też po tej dacie – polski sąd jest zobligowany podjąć postępowanie mające na celu zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono.

 

Co ważne, samo podjęcie postępowania nie jest tutaj równoznaczne z zarządzeniem wykonania kary. Należy bowiem mieć na względzie art. 75 § 4 K.k., zgodnie z którym zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. W praktyce oznacza to, że jeżeli 3-letni okres próby upływa w lutym 2011 r., a przekazanie Pani męża do Polski nastąpiłoby po lipcu 2011 r., czyli po upływie 6-miesięcznego terminu wskazanego w art. 75 § 4 K.k., to polski sąd nie będzie mógł zarządzić wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w Polsce.

 

Należy jednak mieć na względzie, że z uwagi na charakter międzynarodowy sprawy od momentu przesłania przez Pani męża stosownego wniosku do Ministra Sprawiedliwości do chwili wydania przez Włochy w celu wykonania orzeczonej przez włoski sąd kary w Polsce może minąć parę tygodni lub miesięcy. Uwarunkowane będzie to przede wszystkim zawiłością sprawy jak również obciążeniem podobnymi sprawami zarówno polskich jak i włoskich organów wymiaru sprawiedliwości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - III =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki