Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie nieruchomości przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 08.11.2010

Mąż jest kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Opiekujemy się nią, dbamy także o kamienicę, która jest w jej posiadaniu (i to właśnie urząd budowlany starał się o ubezwłasnowolnienie właścicielki ze względu na zaniedbania). Osoba ta chciałaby przekazać nam nieruchomość (rodzina w ogóle się nią nie interesuje), ale wiem, że nie może sporządzić testamentu. Mąż jakiś czas temu nie mógł reprezentować jej w sądzie, nie wiemy więc, jakie są jego uprawnienia. Co możemy zrobić, by zgodnie z wolą tej osoby w przyszłości kamienica należała do męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak już Pani napisała, osoba częściowo ubezwłasnowolniona nie może sporządzić testamentu. Testament sporządzony przez osobę niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych, a więc niemającą także zdolności testowania, jest bezwzględnie nieważny. Zdolność testowania musi istnieć w chwili sporządzania testamentu lub jego odwołania. Późniejsze zdarzenia pociągające za sobą zmiany w zdolności do czynności prawnych (np. ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe) pozostają bez wpływu na ważność sporządzonego uprzednio testamentu.

 

Z pani pytania wynika, że właścicielka kamienicy jest ubezwłasnowolniona przez sąd, a pani mąż jest ustanowiony jej kuratorem. Proszę to sprawdzić, bowiem urzędy gminy czy miasta także ustalają opiekunów prawnych upoważnionych do kontaktów np. z organami, ale nie ma to nic wspólnego z ubezwłasnowolnieniem.

 

W postanowieniu o ubezwłasnowolnieniu sąd jest zobowiązany dokładnie stwierdzić, czy ubezwłasnowolnienie jest całkowite, czy częściowe oraz z jakiego powodu zostaje orzeczone. Stwierdzenie to musi być wysłowione w sentencji, a nie w uzasadnieniu (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 10.05.1956 r., sygn. akt 2 CR 26/56, LexPolonica ).

 

Uwzględniając interes osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy uznać, że dla rozstrzygnięcia w przedmiocie zakresu ubezwłasnowolnienia konieczne jest rozważenie i ustalenie dwóch przesłanek: po pierwsze, czy stwierdzony u tej osoby stan psychiczny wyłącza jej zdolność kierowania swym postępowaniem, czy też tylko ogranicza i w jakim zakresie; i po drugie, w razie przyjęcia istnienia pierwszej przesłanki, czy ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe jest celowe ze względu na osobiste i majątkowe stosunki tej osoby. Ustalenie istnienia obu wymienionych przesłanek ubezwłasnowolnienia należy oprzeć na wszechstronnej i wnikliwej ocenie zebranego materiału, który powinien obejmować – obok opinii biegłego (lub biegłych) psychiatry – dowody z zeznań osób pozostających z uczestnikiem w stałym lub częstym kontakcie osobistym (członkowie rodziny, sąsiedzi, znajomi, współpracownicy, lekarze leczący uczestnika itp.), dokumenty leczenia, pobytu w szpitalu itp. (por. postanowienie SN z dnia 16.08.1962 r., sygn. akt I CR 320/62, OSNCP 1963, nr 9, poz. 206; post. SN z dnia 08.01.1966 r., sygn. akt II CR 412/85, OSNCP 1966, nr 10, poz. 170 oraz post. SN z dnia 17.11.1976 r., sygn. akt I CR 384/76, niepubl.). Należy także oczywiście brać pod uwagę rodzaj i stopień choroby psychicznej (niedorozwoju umysłowego), sytuację życiową uczestnika, jakie ma źródła zarobkowania, czy jest samodzielny w sprawach życia codziennego itp. (por. orzeczenie SN z dnia 30.05.1968 r., sygn. akt I CR 175/68, RPEiS 1969, nr 2, s. 325).

 

Proszę przejrzeć dokumentację, być może ustały przesłanki wskazane przez sąd.

 

Zadziwiające jest dla mnie, że wniosek zgłosił urząd budowlany, bowiem zgodnie z przepisami Kodeksu postępowanie cywilnego postępowanie o ubezwłasnowolnienie można wszcząć tylko na wniosek złożony przez jedną z osób wymienionych w sposób wyczerpujący w § 1 art. 545 – małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona; jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; jej przedstawiciel ustawowy.

 

Do tej listy trzeba dopisać bezpośrednio zainteresowanego, tzn. osobę, która ma być ubezwłasnowolniona.

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie złożony przez osobę niewymienioną w art. 545 § 1 podlega – z powodu braku uprawnienia – oddaleniu. W jaki sposób urząd skutecznie to zrobił, jest dla mnie zagadką.

 

Kolejnym niezrozumiałym elementem jest fakt niedopuszczenia Pani męża do sprawy sądowej jako przedstawiciela, co nasunęło mi wątpliwości co do tego, że właścicielka jest częściowo ubezwłasnowolniona, bowiem w takiej sytuacji nie może sama się reprezentować przed sądem. Złożenie pozwu jest czynnością cywilnoprawną. Ograniczenie zdolności dotyczy więc i tej czynności.

 

Jeśli Pani znajoma ma rzeczywiście ograniczoną zdolność do czynności prawnych, bowiem jest częściowo ubezwłasnowolniona, a Pani mąż jest jej kuratorem – proszę, aby mąż złożył np. do sądu wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu, tj. umowy darowizny na Państwa rzecz. W tym celu ustanowił kuratora w innej osobie, np. pracownika sądu. W umowie darowizny możecie zawrzeć tzw. umowę dożywocia, aby nie wyglądało to na „ograbianie” chorej staruszki.

 

Proszę przeanalizować dokumentację – a przede wszystkim wyrok sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 3 =

»Podobne materiały

Co zrobić z alkoholikiem - współwłaścicielem domu?

Mam problem z ojcem pijakiem, z którym jestem współwłaścicielem domu. Jestem już tym bardzo znerwicowany, to trwa już wiele lat. Kiedyś już nawet była policja, ale spokój trwał krótko. Podział działki raczej nie wchodzi w grę , jest mała i wąska, poza tym w domu dźwięk tak się niesie, że nawet przy

 

Budowa domu rozpoczęta przed małżeństwem

Przed ślubem byłem właścicielem mieszkania i działki budowlanej. Jeszcze przed zawarciem małżeństwa rozpoczęliśmy z narzeczoną budowę domu. Po ślubie kończyliśmy budowę domu z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mojego mieszkania. Jak wygląda moja sytuacja majątkowa, jeżeli dojdzie do rozwodu?

 

Sfinansowanie kursu prawa jazdy przez OSP

Zostałem wysłany przez OSP na kurs prawa jazdy kat C (opłacono tylko kurs w kwocie 2000 zł). Kurs ukończyłem oraz zdałem egzamin teoretyczny. Do egzaminu praktycznego ze względu na pracę nie podszedłem. Przestałem się udzielać w OSP. Otrzymałem pismo z OSP, po którym określiłem się, że rezygnuję z d

 

Testamenty bezdzietnego małżeństwa

Nie posiadam rodzeństwa, natomiast moja żona ma brata i siostrę. Jesteśmy bezdzietnym małżeństwem. Zamierzamy sporządzić dwa testamenty, z których będzie wynikała wola, że w przypadku mojej śmierci lub żony i braku potomstwa osobą dziedziczącą będzie współmałżonek. Czy w przypadku śmierci mojej żony

 

Niespełniony zapis w testamencie - czy zobowiązanie przechodzi na spadkobiercę?

Moja mama miała zapisaną przez rodziców w testamencie działkę leśną. W razie jej sprzedaży miała zapłacić swojemu bratu 48% wartości tej działki – tak stanowił zapis w testamencie. Mama zmarła, a ja stałam się jej jedyną spadkobierczynią również na mocy testamentu. Wspomnianą działkę sprzedała

 

Czy żołnierz zawodowy skazany prawomocnym wyrokiem może liczyć na nowy kontrakt?

Jestem żołnierzem zawodowym (podoficerem). Ostatnio zostałem skazany z art. 178 § 1 K.k. na grzywnę i pozbawienie prawa jazdy na rok. Kończy mi się kontrakt, czy dowódca jednostki może nie wyrazić zgody na jego przedłużenie w związku z tym wyrokiem i tym, że mam poświadczenie bezpieczeństwa do

 

Rejestracja jachtu jako statku pasażerskiego

Od kilku lat organizuję rejsy jachtami po jeziorze. Do tej pory wystarczyła mi zarejestrowana działalność gospodarcza, patent żeglarski i rejestracja jachtu w PZŻ. Teraz okazało się, że według Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie powinienem posiadać rejestrację taką jak na statek pasażerski, papier

 

Odrzucenie wniosku PIT-16 w sprawie karty podatkowej

Działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych rozpoczęłam 1 lipca. Wniosek o zastosowanie karty podatkowej PIT-16 oraz wnioskiem CEIDG-1 złożyłam tego samego dnia – 3 lipca. Z urzędu skarbowego otrzymałam decyzję odmowną odnośnie karty podatkowej na rok 2019.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »