.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie mieszkania jednemu ze spadkobierców

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 23.11.2010

W skład majątku po zmarłym wchodzi m.in. mieszkanie. Czy istnieje możliwość przekazania tego mieszkania wybranej osobie spośród spadkobierców?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakładam, że wszyscy spadkobiercy złożyli stosowne oświadczenia odnośnie przyjęcia spadku, a w sprawie zostało przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku (w sądzie lub u notariusza w drodze tzw. poświadczenia dziedziczenia).

 

Aby spadkobiercy mogli rozporządzić przypadającymi im udziałami spadku, konieczne jest bowiem dokonanie stwierdzenia nabycia spadku, czyli urzędowego poświadczenia, że wskazane w tym poświadczeniu osoby są spadkobiercami oraz posiadają prawo do ułamkowo wskazanej wartości masy spadkowej.

 

Zgodnie z art.1035 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „z chwilą otwarcia spadku powstała między spadkobiercami współwłasność w zakresie majątku spadkowego”.

 

Sytuację prawną współwłaścicieli regulują przepisy art. 195-221 Kodeksu cywilnego, a współwłaścicieli będących spadkobiercami – także art. 1035-1046 K.c.

 

W świetle prawa więc wszyscy spadkobiercy wymienieni w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku są współwłaścicielami majątku spadkowego i żaden z nich nie może rościć sobie pretensji do całego spadku.

 

I tak, zgodnie z art. 1037 § 1 K.c., „dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców”. Jednocześnie ten sam artykuł w § 2 wskazuje, iż „jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”.

 

Należy również podkreślić, że umowny dział spadku jest możliwy jedynie w sytuacji, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do takiej formy podziału spadku oraz wyrażą zgodną wolę określonego w umowie rozdzielenia majątku spadku między siebie (lub przekazania całości lub części na jednego lub kilku spośród spadkobierców). Brak zgody choćby jednego ze spadkobierców oznacza konieczność dokonania sądowego działu tego spadku.

 

Umowny podział spadku może przebiegać na kilka sposobów:

 

  1. poszczególne przedmioty są dzielone fizycznie i przyznane zostają poszczególnym spadkobiercom (podział następuje stosownie do wielkości udziałów każdej z dziedziczących osób);
  2. określone składniki majątkowe mogą być przyznane za zgodą pozostałych spadkobierców jednemu lub kilku z nich (zwykle pojawia się tu obowiązek spłaty na rzecz pozostałych osób).
  3. następuje tzw. podział cywilny składnika majątkowego, w wyniku którego zostaje on sprzedany osobie trzeciej, a spadkobiercy dzielą między siebie uzyskaną z tego tytułu kwotę.

 

Z pytania wynika, że wolą spadkobierców jest, aby jedynym właścicielem mieszkania był tylko jeden z nich.

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach takiego działu danemu spadkobiercy została przyznana własność nieruchomości w drodze tzw. nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości (zrzeczenie się spłat za udziały).

 

Drugim rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości, jaką daje art. 1036 K.c. Zgodnie z nim „spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku”.

 

Zgodnie z powyższym przepisem skuteczność rozporządzenia udziałem w przedmiocie należącym do spadku jest uzależniona od zgody pozostałych współspadkobierców. Zasada ta dotyczy wszelkich czynności o charakterze rozporządzającym, bez względu na ich charakter prawny. Do zgody pozostałych spadkobierców na rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku należy stosować art. 63 K.c. Zgoda współspadkobierców może być udzielona przed dokonaniem czynności, w chwili jej dokonywania lub po jej dokonaniu (art. 63 § 1 K.c.). Jeżeli czynność prawna wymaga do swej ważności zachowania formy szczególnej, zgoda współspadkobierców musi być wyrażona w tej samej formie (art. 63 § 2 K.c.).

 

Wszyscy spadkobiercy mogą więc stawić się u notariusza i rozporządzić udziałem w mieszkaniu (np. w formie darowizny) na rzecz wybranego spadkobiercy. W wyniku tej czynności wybrany spadkobierca stanie się jedynym właścicielem mieszkania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl