Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie marihuany nieletniemu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.10.2014

Mam 18 lat, uczę się bardzo dobrze, nigdy nie miałem problemów z prawem. Pewnego dnia postanowiłem hodować krzak marihuany na własny użytek. Kolega mojej siostry powiedział jej, że sadzi i niestety siostra przyznała, że i ja sadzę. Któregoś dnia ten kolega (15 lat) przyjechał do mnie i zapytał, czy bym mu czegoś nie dał. Na początku odmawiałem, ponieważ jest nieletni, ale w końcu dałem mu (za darmo) 0,5 g marihuany. Teraz boję się, że złapią tego chłopaka na hodowaniu marihuany i aby się ratować, wkopie mnie. Ja w domu już nic nie mam. Żałuję tego wszystkiego. Co może mi grozić za przekazanie marihuany nieletniemu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (zwanego dalej K.k.) oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (zwanej dalej ustawą).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż pewnego dnia przekazał Pan osobie nieletniej (15 lat) 0,5 g marihuany na własny użytek. W chwili obecnej obawia się Pan, iż osoba ta może być nakryta jako hodująca krzaki marihuany i wówczas może zeznać przeciwko Panu.

 

Istotne znaczenie w niniejszej sprawie ma przepis art. 58 § 1 ustawy, zgodnie z którym kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

W Pana przypadku można jednak mówić o czynie z § 2, albowiem udzielił Pan środka odurzającego małoletniemu. Czyn ten podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Małoletnim jest ten, kto nie ukończył lat 18.

 

Jako że czyn zagrożony jest karą pozbawiania wolności do lat 8, ścigany jest z urzędu, przedawnienie karalności nastąpi z upływem 15 lat od czasu jego popełnienia, tj. od dnia, kiedy przekazał Pan małoletniemu 0,5 g marihuany.

 

Z treści Pana pytania wynika, iż „dał Pan” owe 0,5 g, a nie sprzedał. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że Pana zachowanie nie może być zakwalifikowane jako czyn z art. 59 ustawy, zgodnie z którym kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Zawsze może się Pan bronić, próbując wskazać, że nie wiedział, iż dana osoba nie ma ukończonych 18 lat, jednak mając na uwadze, że nabywca był kolegą Pana siostry, tego rodzaju tłumaczenia nie będą w stanie wytrzymać zeznań świadków.

 

W mojej ocenie, mając na uwadze wagę marihuany, podkreślić należy, iż zasadne byłoby wykazywane, iż Pana czyn nie stanowi przestępstwa, albowiem czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma, nie jest przestępstwem.

 

Jak wskazano w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 marca 2012 r., sygn. akt II AKa 54/12, „niezbędnym warunkiem przyjęcia, że mamy do czynienia z przestępstwem, jest – między innymi – ustalenie, że czyn człowieka charakteryzował się społeczną szkodliwością w stopniu większym niż znikomy (nullum crimen sine periculo sociali). Zatem nie każdy czyn karalny realizujący znamiona czynu zabronionego jest karygodny. Karygodne są tylko takie czyny, które osiągnęły wyższy niż znikomy stopień społecznej szkodliwości. Oznacza to, że więcej niż znikoma społeczna szkodliwość jest warunkiem bytu przestępstwa (art. 1 § 2 k.k.). Brak cech przestępstwa – ze względu na znikomy stopień społecznej szkodliwości – nie jest wykluczony, in concreto, także w przypadku zbrodni z art. 310 § 1 k.k.”.

 

Innymi słowy, w opisanym przez Pana przypadku przepis art. 1 § 2 K.k. mógłby mieć zastosowanie wówczas, gdyby udało się wykazać, że małoletni, który otrzymał od Pana 0,5 g marihuany, i tak uzyskałby dostęp do środka odurzającego z własnego krzaka, a celem wydania towaru było jedynie sprawdzenie jego „jakości”.

 

W najgorszym wypadku możliwe jest zasądzenie kary pozbawiania wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi od 2 do 5 lat – w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

 

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

 

Dotychczasowe Pana zachowanie wskazuje, iż możemy mówić o pozytywnej prognozie kryminologicznej, tj. o braku motywów i woli do dalszego łamania przepisów.

 

Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

 

Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus siedem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki