.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie darowizny dla jednego z małżonków

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13.11.2014

Mój brat jest kawalerem, dobrze zarabia. Chce mi podarować 100 tys. zł na zakup mieszkania, ale tak, bym był wyłącznie jedynym właścicielem. Mam jednak żonę i wspólność majątkową z nią. Jak należy przeprowadzić tę sprawę? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa to majątek wspólny małżonków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie ustanawia ogólnego domniemania prawnego na rzecz przynależności składników mienia małżonków do majątku wspólnego. Z konstrukcji unormowania zawartego w art. 31 i 33 wynika, że zasadą jest poddanie wspólności ustawowej ogółu przedmiotów majątkowych należących do małżonków, a przynależność przedmiotów majątkowych do ich majątków osobistych ma charakter wyczerpująco wymienionych wyjątków. Spostrzeżenie to powinno być uwzględniane przy wykładni art. 31, jak również art. 33.

 

W małżeństwie, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej, występują trzy masy majątkowe: majątek wspólny małżonków oraz dwa majątki osobiste każdego z małżonków.

 

Pomimo odrębności prawnej majątku wspólnego i majątków osobistych z reguły majątki te w czasie trwania wspólności ustawowej praktycznie nie są wyodrębnione i stanowią jedną całość gospodarczą.

 

Do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte zarówno przez oboje małżonków, jak i przez jednego z nich. Dla przynależności przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego zatem nie ma znaczenia, czy stroną czynności prawnej, której skutkiem jest nabycie przedmiotu majątkowego, są oboje małżonkowie, czy jedno z nich.

 

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową, tj. przedmioty, które każde z małżonków nabyło przed jej powstaniem (art. 33 pkt 1), oraz te, które nabyło wprawdzie w czasie trwania wspólności, ale ze szczególnych źródeł (art. 33 pkt 2-10, z modyfikacją wynikającą z art. 34), należą wyłącznie do tego małżonka.

 

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 17 maja 1985 r., sygn. akt III CRN 119/85, LexPolonica nr 310288, OSPiKA 1986/9–10, poz. 185, OSPiKA 1988/5, poz. 131:

 

W systemie obowiązującego prawa rodzinnego, przyjmującego jako zasadę reżym ustawowej wspólności majątkowej, można skonstruować domniemanie, według którego określone rzeczy w transakcji dokonywanej przez jednego tylko z małżonków zostały nabyte z majątku dorobkowego w interesie (na rzecz) ustawowej majątkowej wspólności małżeńskiej. Natomiast nabycie określonej rzeczy z majątku odrębnego małżonka musi wynikać wyraźnie nie tylko z oświadczenia współmałżonka, ale także – i to przede wszystkim – z całokształtu okoliczności istotnych prawnie z punktu widzenia przepisów kro”.

 

Tak więc, jeśli mieszkanie kosztuje 100 tys. zł, brat może je zakupić na siebie i podarować Panu. To zgodnie z art 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego będzie Pana majątek odrębny. Przepis ten dotyczy przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej przez jedno albo oboje małżonków w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny. Wyrażoną w tym przepisie zasadą jest, że jeżeli spadkodawca lub darczyńca inaczej nie postanowił, to przedmioty tak nabyte przez jedno z małżonków wchodzą w skład majątku osobistego, przedmioty zaś nabyte przez oboje małżonków stają się ich współwłasnością w częściach ułamkowych, a udziały w tej współwłasności należą do majątków odrębnych małżonków.

 

Brat może darować Panu kwotę 100 tys. zł, a Pan za tę kwotę kupi mieszkanie na swoje nazwisko. Będzie to Pana majątek odrębny (art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje tzw. surogację, która polega – ogólnie mówiąc – zaliczeniu do majątku osobistego każdego z małżonków przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej w zamian za inne przedmioty majątkowe stanowiące majątek osobisty małżonka. Jak ujął to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 maja 2000 r., sygn. akt V CKN 50/00, „przesłankami surogacji są dwa wymagania: po pierwsze, aby jedno i to samo zdarzenie spowodowało wyjście określonego przedmiotu z majątku osobistego i nabycie innego przedmiotu majątkowego, oraz po drugie, aby przedmiot nabyty był uzyskany, także w sensie ekonomicznym, kosztem majątku osobistego”.). Oznacza to, że kupuje Pan mieszkanie za środki z darowizny.

 

Aby uniknąć sporów w przyszłości, dobrze byłoby, gdyby żona była obecna przy sporządzaniu aktu notarialnego i potwierdziła, że mieszkanie kupione jest za środki pochodzące z Pana majątku odrębnego. W innym wypadku proponuję na te 100 tys. zł założyć osobne konto albo zachować dowód wpłaty przez brata kwoty i przelania na konto sprzedającego tych 100 tys. zł na zakup lokalu.

 

Należy pilnować tych dowodów jak oka w głowie. Banki przetrzymują to 5 lat. Potem już Pan nie zdobędzie potwierdzenia.

 

Jeśli kwota za mieszkanie jest wyższa niż 100 tys. zł, pozostałą kwotę będzie trzeba wykazać jako majątek odrębny, np. sprzed małżeństwa, z innej darowizny.

 

Możecie Państwo także zawrzeć rozdzielność majątkową. Od tego momentu cokolwiek Pan kupi, będzie stanowiło będzie Pana własność.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton