.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekazanie synowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 06.08.2021 • Zaktualizowane: 06.08.2021

Czy syn powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w chwili przekazania mu na mocy aktu notarialnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa? Czy może założyć działalność dopiero po otrzymaniu? Jak się to ma do odliczonego VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie synowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Podatnik VAT

Jak możemy przeczytać w art. 15 ust. 1 ustawy VAT – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W rezultacie status podatnika podatku VAT wynika z okoliczności dokonywania danych czynności. Istotne jest zatem ustalenie, czy osoba sprzedająca nieruchomość jest podatnikiem w rozumieniu ustawy VAT.

 

Podkreślenia wymaga fakt, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest jej realizacja przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem dokonuje czynności kwalifikowanej jako działalność gospodarcza.

 

Podatnikiem jest zatem podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą. Podobnie jak w przypadku podatku dochodowego, również ustawa VAT zawiera swoją własną definicję działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy VAT – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Należy również podkreślić, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest jej realizacja przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem dokonuje czynności kwalifikowanej jako działalność gospodarcza.

 

Zatem podsumowując: dana osoba fizyczna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w sytuacji, gdy wykorzystuje daną rzecz w sposób ciągły dla celów zarobkowych niezależnie od rezultatu takiej działalności. Podkreślmy, że fakt jej wykonywania przez podatnika nie jest uzależniony od formalnej rejestracji we właściwym urzędzie. Także w tym przypadku niezarejestrowanie firmy w CEIDG nie wyklucza prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT.

 

VAT a zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT przepisów tejże ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W rezultacie transakcja przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest neutralna podatkowo na gruncie VAT.

 

W kontekście przedstawionego problemu należy wskazać, że zarejestrowanie firmy w CEIDG nie jest kluczowe dla uznania danej osoby za podatnika podatku VAT. W rezultacie nawet jeżeli przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa następuje na rzecz osoby fizycznej, która w dniu przekazania jeszcze nie ma zarejestrowanej działalności, ale ma zamiar taką działalność prowadzić, to moim zdaniem nadal takie przekazanie jest neutralne podatkowo na gruncie VAT. Przeanalizujmy kilka najważniejszych wyroków w tej sprawie.

 

Wyrok TSUE z 10.11.2011 r., C-444/10:

„Jak z tego wynika, stwierdzenie, iż nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, wymaga, aby całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Kwestię, czy całość ta musi obejmować określone dobra, zarówno ruchome, jak nieruchome, należy rozpatrywać z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli działalność gospodarcza nie wymaga użytkowania konkretnych pomieszczeń lub pomieszczeń wyposażonych w stałe instalacje konieczne do jej prowadzenia, przekazanie aktywów może mieć miejsce również bez przekazania prawa własności nieruchomości [...].

Zastosowanie przepisu wymaga również, aby nabywca miał zamiar prowadzić przekazane przedsiębiorstwo lub jego część (...)”.

 

Wyrok NSA z 10.03.2011 r., I FSK 1062/10:

Aby można było mówić o czynności, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, przedmiotem czynności muszą być objęte bezwzględnie te elementy, które umożliwią kontynuowanie działalności gospodarczej. Nie można jednak w tym zakresie formułować jakichś jednoznacznych, uniwersalnych wzorów czy kryteriów. Będą się one zmieniały przy każdej dokonywanej czynności, a okoliczności konkretnego przypadku będą podstawą oceny, czy przedmiotem czynności prawnej jest przedsiębiorstwo, czy też przedmiotowa substancja nie nosi takich znamion. Granicą swobody w omawianym zakresie będzie możliwość uczestnictwa substancji w działalności gospodarczej.”

 

Założenie działalności a obowiązek w podatku VAT

W świetle orzecznictwa w mojej ocenie, jeżeli nabywca ma zamiar wykorzystywać zorganizowaną część przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności gospodarczej we własnym zakresie to już w momencie przekazywania zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest traktowany jako podatnik podatku VAT. Jak można zauważyć, definicja podatnika VAT nie jest uzależniona od zarejestrowania działalności w CEIDG. Odpowiadając zatem na postawione pytanie, moim zdaniem, aby zastosowanie znalazł art. 6 pkt 1 ustawy VAT, nie jest konieczne, aby w dniu przekazania nabywca miał zarejestrowaną firmę w CEIDG. Może rejestracji w CEIDG dokonać już po przekazaniu. Uważam, że kluczowe jest tutaj, aby nabywca złożył w urzędzie skarbowym VAT-R, wskazując jako datę rozpoczęcia działalności dzień otrzymania zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dopuszczalne jest składanie VAT-R z datą wsteczną).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl