Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazania masy spadkowej z Polski do USA

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 02.08.2015

Mieszkam w USA, gdzie mam żonę i dziecko (obywatele USA). Mam obywatelstwo polskie i amerykańskie. Posiadam na własność 7 działek budowlanych, dom jednorodzinny i mieszkanie (wraz z żoną) w Polsce. Wszystko kupowałem już po ślubie. Chciałbym przekazać swoją masę spadkową z Polski mojej rodzinie w USA. Jak uczynić to skutecznie w formie testamentu? Co robić po kolei i o czym powinienem pamiętać? Dodam, że nie posiadam innej rodziny.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Ma Pan żonę oraz syna, którzy są jedynymi spadkobiercami. Są oni obywatelami amerykańskimi, aczkolwiek nie ma Pan pewności, czy według prawa polskiego syn nie będzie uznany za polskiego obywatela. Nie ma Pan innych dzieci. Żona i syn zamieszkują w USA. Ma Pan podwójne obywatelstwo – polskie i amerykańskie. W Polsce posiada Pan znaczny majątek – 7 działek budowlanych, dom jednorodzinny, mieszkanie.

 

Chciałby Pan przekazać na wypadek śmierci swój majątek żonie i synowi, przy czym chodzi póki co tylko o majątek położony w Polsce. Nie sporządził Pan jeszcze testamentu. Lokal mieszkalny należy do Pana i Pana żony, natomiast działki budowlane i dom należą do Pana. Zostały one kupione już po zawarciu małżeństwa. Nie zawierał Pan żadnych majątkowych małżeńskich z małżonką.

 

Analiza prawna

 

I. Właściwość sądu, czyli czy sąd polski czy amerykański będzie orzekał w sprawie nabycia spadku?

 

Postępowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku odbywa się w trybie nieprocesowym. Jak stanowi art. 11071 Kodeksu postępowania cywilnego, „do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy o prawa rzeczowe na nieruchomości i o posiadanie nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Jeżeli zaś w sprawie przedmiotem rozstrzygnięcia jest roszczenie (a tak będzie w przypadku postępowań spadkowych), podstawą jurysdykcji krajowej będzie art. 11102: „jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym jest wyłączna w zakresie, w którym rozstrzygnięcie dotyczy praw rzeczowych na nieruchomości lub posiadania nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Powołane przepisy oznaczają, że jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości położone w Polsce, właściwym do stwierdzenia nabycia spadku będzie sąd polski, z wyłączeniem sądów innych krajów, bez względu na obywatelstwo osób uczestniczących w postępowaniu. Orzeczenia sądów obcych dotyczące tej kwestii nie będą podlegać uznaniu w Polsce jako wkraczające w zakres wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Z uwagi na tak ukształtowaną jurysdykcję, w postępowaniu spadkowym znajdą zastosowanie przepisy polskiej procedury cywilnej.

 

Jednakże przedstawiona wyżej zasada odnosi się jedynie do tej części Pana majątku, która jest położona w Polsce. Zgodnie z ugruntowaną linia orzeczniczą Sądu Najwyższego, a także stanowiskiem doktryny, jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości położone tak w Polsce, jak i zagranicą, spadek dzieli się na dwie części:

 

część położoną w Polsce – co do której właściwy jest wyłącznie sąd polski oraz

część położoną zagranicą – co do niej właściwy jest sąd państwa obcego, z wyłączeniem orzecznictwa sądów polskich.

 

A zatem orzeczenie sądu polskiego stwierdzające nabycie spadku ograniczy się jedynie do nieruchomości położonych w Polsce. Postępowanie co do części Pana majątku położonego w innych krajach odbywać się będzie według prawa obcego (tak uchwała SN z dnia 31 maja 1975 r., sygn. akt III CZP 78/75, OSNCP 1976, nr 2, poz. 33 i in.).

 

II. Według jakiego prawa należałoby orzekać o nabyciu spadku (polskiego, amerykańskiego czy też kanadyjskiego)?

 

Od tego, który sąd będzie właściwy w Pana sprawie i według jakiej procedury będzie orzekał, należy odróżnić kwestię właściwości materialnego prawa spadkowego, to jest tego, które rozstrzyga o tym, kto jest uprawniony do dziedziczenia, ile wynosi zachowek, komu się należy itp. Możliwa jest sytuacja, gdy np. sąd polski orzeka według polskiej procedury cywilnej, ale stosując prawo spadkowe amerykańskie. Jednakże taka sytuacja raczej będzie mocno problematyczna (sąd będzie musiał analizować przepisy prawa amerykańskiego, istnieć będzie ryzyko błędu, poza tym sprawa będzie trwała bardzo długo, gdyż sad będzie musiał zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości, by ten z kolei wystąpił do organów amerykańskich o nadesłanie tekstów prawa obcego (a te z kolei muszą być jeszcze przetłumaczone), wykładni prawa obcego itp. Dlatego też optymalnym wyjściem byłoby, aby polski sąd orzekał o nabyciu spadku według materialnego polskiego prawa spadkowego.

 

(…)

 

Warto zauważyć, że brak jest prawnego obowiązku wystąpienia o stwierdzenie nabycia spadku lub o akt poświadczenia dziedziczenia, jednak uzyskanie jednego z nich jest konieczne dla uzyskania wpisu własności nieruchomości w księdze wieczystej.

 

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece:

 

„Art. 34. Wpis może nastąpić, gdy osoba, której prawo ma być wpisem dotknięte, jest lub zostaje jednocześnie wpisana do księgi wieczystej jako uprawniona. Jednakże do ujawnienia właściciela wystarcza, aby następstwo prawne po osobie wpisanej jako właściciel zostało wykazane odpowiednimi dokumentami.

 

Art. 31. 1. Wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu.

2. (…)”.

 

Koszt dokonania wpisu w księdze wieczystej uregulowany jest w art. 42 „opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Wnioski/podsumowanie

 

Postępowanie dotyczące spadku po Panu, w zakresie nieruchomości położonych w Polsce, odbywa się przed sądem polskim i myśl przepisów polskiego prawa proceduralnego.

 

Natomiast w kwestii prawa materialnego (określającego kto dziedziczy i w jakich udziałach) to co do zasady dziedziczenie będzie po Panu – w zakresie nieruchomości położonych w Polsce – podlegać będzie prawu polskiemu, według którego możliwe jest dziedziczenie z ustawy i z testamentu.

 

Pana żona i syn mogą dziedziczyć po Panu jako spadkobiercy ustawowi, jednakże z uwagi na wątpliwości co do obywatelstwa i możliwość swobodnego uregulowania dziedziczenia w testamencie, godne rozważenia jest sporządzenie testamentu.

 

Testament może być, co do zasady, sporządzony w formie pisemnej, aktu notarialnego bądź w formie testamentu urzędowego. Najbezpieczniejszą z przedstawionych form jest testament notarialny. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 9 =

»Podobne materiały

Macocha, która nie przysposobiła pasierba – czy dziedziczy po jego śmierci?

Kto dziedziczy po zmarłym, który nie miał dzieci, żony, rodzeństwa ani rodziców? Żyjący krewni to: macocha, która nigdy nie przysposobiła zmarłego (czy ona dziedziczy po swoim pasierbie?), wujek (brat ojca zmarłego), kuzynostwo zmarłego (dzieci rodzeństwa jego rodziców).

 

Czy dziecko z pierwszego małżeństwa dziedziczy po drugim mężu matki?

Moja żona była wcześniej dwukrotnie zamężna. Z pierwszego małżeństwa, które zakończyło się rozwodem, ma syna i córkę. Po kilku latach ponownie wyszła za mąż. Jej drugi mąż zmarł, przepisując na nią cały majątek (dom, meble, etc.) Po kolejnych czterech latach została moją żoną. Od

 

Zobowiązanie do spłaty mieszkania po rozwodzie przez męża, a śmierć żony - dochodzenie spłaty przez spadkobierców

Po rozwodzie prawo do lokalu spółdzielczego przypadło byłemu mężowi mojej mamy. Zobowiązał się on do spłaty mamy do końca roku, ale mama zmarła. Mam postanowienie sądu o nabyciu spadku po mamie w całości, a były mąż mamy jest obecnie właścicielem lokalu. Czy muszę mieć jakieś potwierdzenie, że mam p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »