.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie lokalu i prowadzenie działalności podobnej do poprzedniej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 08.03.2012

Przejmuję (umowa najmu) lokal usługowy po poprzednim przedsiębiorcy. Zamierzam prowadzić taką samą działalność – restaurację z szybką obsługą. Poprzednio prowadzono tam działalność na podstawie umowy franczyzy. Chciałbym mieć bardzo podobne logo i nazwę restauracji. Pozostawię też prawie niezmieniony wygląd lokalu. Czy moje plany są zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście z racji i w zakresie umowy, jaką byli związani właściciele lokalu z franczyzodawcą – nie ma Pan się czego obawiać. Nie był Pan stroną umowy, nie ma Pan obowiązku (a nawet prawa) znać treści tej umowy (zgodnie z jej zapisami).

 

Niemniej musi Pan uważać na to, aby Pana firma nie kojarzyła się jednoznacznie z poprzednią marką. W tej kwestii niestety może Pan napytać sobie kłopotów.

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „czynami nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Ustawa ta reguluje także obowiązki przedsiębiorców w zakresie zgodnego z regułami uczciwej konkurencji oznaczenia przedsiębiorstwa.

 

Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa stanowi zgodnie z art. 3 ust. 2 i ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211) czyn nieuczciwej konkurencji, jeśli narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Nie jest więc dopuszczalne takie oznaczenie przedsiębiorstwa, „które może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa” (art. 5).

 

Trzeba zwrócić uwagę, że czynem nieuczciwej konkurencji jest tylko takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, a więc wywoływać błędne przekonanie klientów, że jest to samo przedsiębiorstwo, co wcześniej używające danej nazwy. Jeżeli używanie przez przedsiębiorcę danej nazwy nie może wywołać takiego błędnego przekonania, dozwolone jest jej używanie pomimo stosowania jej wcześniej przez innego przedsiębiorcę. Jest to możliwe, gdy przedsiębiorcy działają na różnych rynkach produktowych, tzn. oferują inne usługi lub towary i nie ma możliwości wywołania błędu klientów co do ich powiązań. Może to także mieć miejsce, gdy przedsiębiorcy działają na różnych rynkach geograficznych, a więc na różnych obszarach.

 

Można także użyć zupełnie innej czcionki, tła do szyldu i logo na restauracji – na tyle różnych od pierwotnych, aby przynajmniej na pierwszy rzut oka nie kojarzyły się z poprzednią firmą.

 

Pewne słowa mogą być użyte w nazwie lub firmie tylko po spełnieniu przez przedsiębiorcę odpowiednich warunków. Wyrazy „bank” lub „kasa” mogą być użyte jedynie w nazwie banku, czyli osoby prawnej utworzonej zgodnie z przepisami prawa bankowego, działającej na podstawie odpowiednich zezwoleń, chyba że z działalności przedsiębiorcy jednoznacznie wynika, że nie wykonuje on czynności bankowych. Dopuszczalne jest zatem użycie tych wyrazów w nazwie przedsiębiorcy w kontekście, który jednoznacznie wskazuje na odrębną od czynności bankowych działalność przedsiębiorcy (np. „bank krwi”, „bank danych”, „kasa chorych”). Wyrazu „kasa” mogą w nazwie używać także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Naruszenie powyższej regulacji zagrożone jest poważnymi sankcjami karnymi, tzn. karą grzywny do 5 mln złotych i pozbawieniem wolności do lat 3.

 

Zgodnie z art. 432 oraz 433 Kodeksu cywilnego przedsiębiorca działa pod firmą. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

 

Jak widać, ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nakłada na Pana jako przedsiębiorcę obowiązek odpowiedniego oznaczenia swojego przedsiębiorstwa, aby nie wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego (zgodnie z prawem) do oznaczenia innego przedsiębiorstwa, stanowi to bowiem czyn nieuczciwej konkurencji.

 

Musi Pan więc tak oznaczyć przedsiębiorstwo, by takie wątpliwości nie powstawały.

 

Zabronione jest niewątpliwie „podszywanie się” pod innego przedsiębiorcę w celu „korzystania z renomy”, jaką ten przedsiębiorca wypracował sobie na rynku.

 

Ustawa przewiduje środki prawne służące zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w każdym jej przejawie. Przewiduje sankcje cywilne oraz karne. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 

  1. zaniechania niedozwolonych działań,
  2. usunięcia skutków niedozwolonych działań,
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (informującego o niezgodnym z prawem oznaczeniu swojego przedsiębiorstwa przez nieuczciwego przedsiębiorcę),
  4. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych,
  5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych (z bezpodstawnie uzyskanymi korzyściami mamy do czynienia m.in. w sytuacji, gdy nieuczciwy przedsiębiorca pozyskał klientów tylko dlatego, że „podszył” się pod innego przedsiębiorcę),
  6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

 

Co więcej, roszczenia takie przysługują nie tylko pokrzywdzonemu w wyniku złamania zakazu konkurencji przedsiębiorcy, ale także krajowej lub regionalnej organizacji, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców, oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji zagraża lub narusza interesy konsumentów.

 

Ustawa zawiera także przepisy karne, które stanowią, że kto dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji, podlega karze aresztu lub grzywny. Jak stanowi ustawa, ściganie wymienionych wykroczeń następuje na żądanie pokrzywdzonego, lecz w celu zapewnienia większej ochrony przedsiębiorcom, z wnioskiem takim mogą także wystąpić organizacje mające na celu ochronę konsumentów oraz Prezes UOKIK.

 

Proszę wyraźnie odróżnić swoje przedsiębiorstwo od poprzedniego – wówczas nic Panu nie grozi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton