Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie firmy po zmarłym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 24.03.2010

Prowadzę sklep z artykułami spożywczymi, rozliczam się ryczałtem, nie mam kasy fiskalnej ani nie opłacam VAT-u. Niedawno zmarła moja matka, która też prowadziła sklep. Jestem jedynym spadkobiercą i chciałbym przejąć sklep po mamie. Rzecz w tym, że mama rozliczała się na zasadach ogólnych, była vatowcem i miała kasę fiskalną. 1) Jak postępować z urzędem gminy, sanepidem, urzędem skarbowym, ZUS-em, PIP-em i innymi instytucjami? 2) Jak postępować z jedynym pracownikiem zatrudnionym w firmie matki? 3) Czy dotychczasowi podatnicy mogą być nadal, po przejęciu sklepu po mamie, rozliczani na różnych zasadach (ryczałt i zasady ogólne)? 4) Czy aby rozpocząć procedurę przejęcia sklepu matki, muszę czekać na postanowienie o nabyciu spadku? 5) Jak generalnie postępować w przejmowaniu firmy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan:

  1. jak postępować z urzędem gminy, sanepidem, urzędem skarbowym, ZUS-em, PIP-em i innymi instytucjami;
  2. jak postępować z jedynym pracownikiem zatrudnionym w firmie Pana matki;
  3. czy dotychczasowi podatnicy mogą być nadal, po przejęciu sklepu po Pana mamie, rozliczani na różnych zasadach (ryczałt i zasady ogólne);
  4. czy aby rozpocząć procedurę przejęcia sklepu Pana matki, musi Pan czekać na postanowienie o nabyciu spadku;
  5. jak generalnie postępować w przejmowaniu firmy.

 

Ad 1. Działalność gospodarcza podatnika prowadzona indywidualnie zakończyła się i należy zawiadomić o tym organy, w których była zarejestrowana. Z drugiej strony, jeżeli będzie Pan prowadził działalność w takim zakresie jak spadkodawca, należy dokonać odpowiednich rejestracji (US, GUS itd.).

 

Ad 2. „Kodeks pracy określa, że umowy o pracę z pracownikami wygasają z dniem śmierci pracodawcy. Oznacza to, że w razie śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą następuje z dniem jej zgonu wygaśnięcie umów o pracę zatrudnionych przez nią pracowników.

 

Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z powodu śmierci pracodawcy, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Z kolei w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy pracownik ma prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Wynika to z art. 632 § 2 K.p.

 

Niestety, ustawodawca nie określił w treści powyższego przepisu, od kogo pracownik będzie mógł domagać się odszkodowania. Można jednak uznać, że takimi osobami będą spadkobiercy zmarłego pracodawcy” (T. Kowalski, Śmierć pracodawcy nie zawsze prowadzi do wygaśnięcia umowy o pracę, INFOR).

 

Możliwa jednak jest sytuacja, w której dochodzi do przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę. Wynika to z art. 23 Kodeksu pracy, który wskazuje, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

 

Ad 3. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej – opodatkowanie źródła „działalność gospodarcza” winno być jednolite. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stawka ryczałtu ewidencjonowanego z działalności handlowej wynosi 3% – ma Pan zatem możliwość rozliczania się ryczałtem lub na zasadach ogólnych czy podatkiem liniowym, lecz tylko na jeden z ww. sposobów.

 

Ad 4. Nie, może Pan już „poszerzać” własną działalność.

 

Ad 5. Działalność gospodarcza każdej osoby fizycznej jest powiązana ściśle z tą konkretną osobą i za życia tylko jej przysługuje np. możliwość posługiwania się numerem NIP – z chwilą śmierci osoby fizycznej decyzja o nadaniu numeru NIP wygasa z mocy prawa. Niestety nie ma możliwości płynnej zmiany właściciela działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.

 

Co więcej, obowiązkiem organów prowadzących ewidencję ludności jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania aktu zgonu przekazanie informacji o zgonie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego podatnika. Natomiast z chwilą śmierci właścicielki zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci dokonuje następca prawny podatnika.

 

Zatem w przypadku śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą należy przeprowadzić likwidację działalności gospodarczej spadkodawcy. Osoba, która chce prowadzić działalność w zakresie, w jakim prowadził ją spadkodawca, musi zarejestrować własną działalność gospodarczą. Pan prowadzi już działalność gospodarczą, więc należy poszerzyć jej zakres (co może kłócić się z zasadami Pana obecnego opodatkowania).

 

Zgodnie z art. 97 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.

 

Przyjmuje się – jak wskazałem powyżej – że konieczne jest prowadzenie na własny rachunek działalności w zakresie, w jakim na własny rachunek prowadziła ją spadkodawczyni. W praktyce podatnicy informują Organ podatkowy, że podejmują się kontynuacji w myśl art. 97 § 2 działalności zmarłego przedsiębiorcy.

 

Należy pamiętać, że gdy spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty.

 

Jeżeli spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - 8 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »