.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

kiedy można ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 23.08.2013

Mój brat został skazany dwoma prawomocnymi wyrokami – pierwszy (10 miesięcy pozbawienia wolności) został odwieszony po tym, jak brat ponownie popełnił to samo przestępstwo (drugi wyrok to kolejne 10 miesięcy więzienia). Czy brat może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pańskiego pytania wynika, że Pana brat został skazany dwoma prawomocnymi wyrokami karnymi, tj. pierwszy wyrok – 10 miesięcy pozbawienia wolności został odwieszony wskutek ponownego dopuszczenia się czynu z art. 178a § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), za drugi wyrok (za czyn z art. 178a § 1 K.k. i art. 244 K.k.) wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności.

 

Obecnie należy wskazać na treść art. 77 K.k. i następne.

 

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. W mojej ocenie na niekorzyść świadczy zachowanie Pańskiego brata po uprawomocnieniu się pierwszego wyroku. Przez wskazaną bowiem w art. 77 § 1 K.k. postawę sprawcy należy rozumieć zarówno postawę przed popełnieniem przestępstwa, za które został skazany, jak i po nim.

 

Skazanego można warunkowo zwolnić przedterminowo po odbyciu co najmniej połowy kary. Z treści Pańskiego pytania nie wynika bowiem, jakoby sądy, które wydawały wyroki w sprawach brata i wymierzały karę pozbawienia wolności, wyznaczyły surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia niż przewidziane w art. 78.

 

W chwili obecnej zachowanie sprawcy w czasie odbywania kary nie ma już takiego znaczenia jak dawniej, ponieważ zarówno literatura, jak i orzecznictwo przyjmują, że wszystkie przesłanki mają charakter równoważny. Zachowanie skazanego podczas wykonywania kary pozbawienia wolności będzie miało jednak zasadnicze znaczenie dla oceny prognozy kryminologicznej. Przesłanka ta bowiem, z uwagi na jej konotację z postępami resocjalizacji, najściślej związana jest z realizacją indywidualno-prewencyjnego celu kary (por. postanowienie SN z 19 maja 1972 r., V KRN 26/72).

 

Ustawodawca nie pozwala na rozważanie zasadności warunkowego przedterminowego zwolnienia w oderwaniu od okoliczności czynu, za jaki osoba ubiegająca się o zwolnienie została skazana, ponadto w oderwaniu od sposobu życia skazanego przed popełnieniem przestępstwa (postanowienie SA w Warszawie z 3 listopada 1998 r., II AKz 115/98). Pozytywna prognoza kryminalna, warunkująca udzielenie przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, wynika nie tylko z zachowania się skazanego w trakcie odbywania kary, lecz także z cech osobowości, które przejawił, popełniając przestępstwo. Aby je ustalić, nie wystarczy sama kwalifikacja prawna przestępstwa; niezbędne jest rozważenie treści materialnej przestępstwa, a w szczególności elementów strony podmiotowej przestępstwa i czynności wykonawcze skazanego (postanowienie SA w Krakowie z 26 listopada 1998 r., II AKz[1] 87/98).

 

Oprócz tego trzeba zaznaczyć, że uczestnictwo w podkulturze więziennej ma o tyle tylko znaczenie dla przedterminowego zwolnienia z kary pozbawienia wolności, że zwykle jest przejawem postawy opozycyjnej wobec regulaminu odbywania kary oraz działań służb zakładu karnego, a w takim razie prognozuje podobny stosunek do przepisów prawa i służb organizujących życie społeczeństwa (postanowienie SA w Krakowie z 10 grudnia 1998 r., II AKz[1] 143/98).

 

Przepis art. 78 § 1 K.k., zgodnie z którym skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary, stosuje się odpowiednio do sumy dwóch lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno. Innymi słowy, mając na uwadze, że każdą z kar pozbawienia wolności Pański brat będzie zobowiązany odbyć osobno, jednakże jedna po drugiej, to minimalny okres, który będzie spędzi w zakładzie karnym, wynosi 10 miesięcy (połowa sumy dwóch niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno).

 

W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat. Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

 

Proszę zatem wskazać bratu, że jego zachowanie od chwili zatrzymania ma ogromne znaczenie z punktu widzenia ewentualnego warunkowego przedterminowego zwolnienia. W sprawie o przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności podstawowym kryterium jest przekonanie, że skazany nie popełni ponownie przestępstwa (postanowienie SA w Krakowie z 16 grudnia 1998 r., II AKz[1] 163/98). Warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności jest wyjątkiem od zasady odbycia kary w całości, jak ją orzeczono w wyroku skazującym. Tylko przekonanie sądu, powzięte na podstawie analizy przesłanek przewidzianych w art. 77 § 1 K.k., że skazany będzie w przyszłości przestrzegał prawa mimo niewykonania kary w całości, uzasadnia odstąpienie od tej zasady (postanowienie SA w Krakowie z 21 czerwca 2000 r., II AKz[1] 217/2000).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »