.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie przedmioty majątkowe wchodzą do majątku wspólnego małżonków, a jakie do majątków osobistych?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 15.02.2013

Ojciec darował mi działkę. Na tej nieruchomości wybudowałem dom – już niedługo będzie można się wprowadzić. Obecnie planuję ślub. Chciałbym zabezpieczyć moją nieruchomość, abym nie musiał się nią dzielić w razie rozwodu. Jak to zrobić? Czy będzie potrzebna intercyza? Jakie przedmioty majątkowe wchodzą do majątku wspólnego małżonków, a jakie do majątków osobistych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestia przynależności przedmiotów majątkowych do majątków osobistych bądź wspólnego małżonków jest uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (w skrócie K.r.o.).

 

Jak podaje art. 31 K.r.o.:

 

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

 

Natomiast art. 33 K.r.o. stanowi:

 

„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Z Pana wyjaśnień wynika, iż przedmiotową nieruchomość otrzymał Pan przed zawarciem małżeństwa w drodze darowizny od ojca. Przedmioty majątkowe nabyte przed ustanowieniem wspólności majątkowej wchodzą do majątku osobistego jednego z małżonków – po zawarciu małżeństwa nie wejdą do majątku wspólnego i nie będą podlegać ewentualnemu podziałowi po ustaniu tej wspólności.

 

Powinien Pan sporządzić dokumentację fotograficzną nieruchomości z oznaczeniem daty zrobienia zdjęć (najlepiej od razu skorzystać z aparatu z funkcją daty). Takie postępowanie uchroni majątek nabyty przez Pana przed zawarciem małżeństwa przed nieuzasadnionym podziałem.

 

Jednak należy wziąć pod uwagę, że w trakcie trwania małżeństwa Pana dom będzie z pewnością potrzebował określonych nakładów (np. remonty). Jeżeli będą one dokonywane z majątku wspólnego, to przy ewentualnym podziale majątku wspólnego Pana żona będzie mogła żądać zwrotu połowy nakładów na te remonty.

 

Podstawą tych roszczeń będzie art. 45 K.r.o.:

 

„Art. 45. § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

Reasumując, fotografie stanu domu sprzed zawarcia małżeństwa będą wystarczającym dowodem na nabycie i wykończenie nieruchomości przed ślubem. Dla ochrony tego przedmiotu majątkowego umowa majątkowa małżeńska (intercyza) nie jest potrzebna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »