Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 28.07.2009

Autor wyjaśnia zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz przedstawia katalog towarów nim objętych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, a także organizację obrotu tego typu wyrobami i oznaczanie znakami akcyzy reguluje m.in. ustawa o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.).

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 wymienionej ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

 

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest (są) również:

 

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy, lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.
 5. ubytki wyrobów akcyzowych;
 6. zużycie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 2, do produkcji innych wyrobów;
 7. zużycie napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 3, przez podmiot zużywający;
 8. sprzedaż lub oferowanie na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, w tym w połączeniu z innym towarem lub usługą lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w postaci innych towarów lub usług.

 

Zasadą jest, iż gdy w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z wymienionych wyżej czynności, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

 

Wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy; katalog jest bardzo szeroki, obejmuje m.in.:

 

 • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych;
 • papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki;
 • pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub paliwa opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych.
 • piwo otrzymywane ze słodu;
 • tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z działu 15 Nomenklatury Scalonej, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych.

 

Ważną cechą podatku akcyzowego jest jego tzw. „jednofazowy charakter poboru”, oznacza to, iż akcyza uiszczana jest jednokrotnie – tylko na jednym etapie obrotu.

 

Właśnie ta cecha podatku akcyzowego wykorzystywana była przez zorganizowane grupy nielegalnie przetwarzające m.in. oleje opałowe w oleje napędowe i wprowadzające je do obrotu. Firmy tworzyły łańcuszki dystrybucyjne, w które często wciągano legalnie działające podmioty i podczas przechodzenia produktu poprzez taki łańcuch zmieniano olej opałowy w napędowy, wykazując, iż podatek akcyzowy odprowadzono na wcześniejszym etapie obrotu – na ogół firmy, które ów podatek rzeczywiście miały odprowadzić okazywały się firmami „słupami”.

 

Należy pamiętać, iż do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

 

Ustawa o podatku akcyzowym i wymienione rozporządzenie nie są jedynymi aktami regulującymi omawianą materię – ważnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady NR 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny – zmodernizowany kodeks celny (Dz.U.UE L z dnia 4 czerwca 2008 r. - Dz.U.UE.L.08.145.1), dokument ten jest w części dokumentem oczekującym, przykładowo artykuł 30 ust. 1, odnoszący się do kosztów kontroli, stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.07.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VI + siedem =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »