Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedmiot opodatkowania opłatą skarbową

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.08.2009

Autor przybliża przedmiot opodatkowania opłatą skarbową i dotyczące jej zasady ogólne w oparciu o uregulowania zawarte w ustawie o opłacie skarbowej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawodawca w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 – dalej w skrócie uos) stanowi, iż opłacie skarbowej podlega:

 

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
  3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym;
 3. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Zgodnie z wolą ustawodawcy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia pełnomocnictwa – na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie. Obowiązek ten spoczywa solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych powyżej, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia pełnomocnictwa – na mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie.

 

Gdy jedną ze stron czynności jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności.

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 

 1. od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
 2. od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 uos;
 5. od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 uos – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 tejże, tj. w sytuacji gdy zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, a organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

 

 1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

 

W praktyce interpretacja przedstawionych uregulować sprawia niewielkie problemy, warto zwrócić uwagę np. na takie szczegóły jak moment powstania obowiązku podatkowego, gdy wniosek zostaje wysłany do organu za pośrednictwem Poczty Polskiej. W wyroku z dnia 8 sierpnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. II SA/Go 389/07) wskazuje, że: „Za »chwilę złożenia wniosku« o jakiej mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2006 r. o opłacie skarbowej, może być uznany jedynie dzień złożenia podania (wniosku) w jeden z dopuszczalnych sposobów wnoszenia go, o jakich mowa w przepisie art. 63 § 1 K.p.a. Zatem w sytuacji, gdy strona składa wniosek pisemnie za pośrednictwem polskiego urzędu pocztowego dniem tym będzie dzień nadania wniosku w tym urzędzie”.

 

Problemy również powstają w przypadku, gdy jeden dokument wykorzystywany jest w kilku postępowaniach. W piśmie z dnia 30 lipca 2008 r. Ministerstwo Finansów Departament Podatków i Opłat Lokalnych (sygn. PL/LM/835/52/GKW/08/DD/662) o tytule Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej przeczytać możemy, iż: „Złożenie po 1 stycznia 2007 r. dokumentu, stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej, nie powoduje obowiązku zapłaty opłaty skarbowej według nowych zasad, natomiast nowe zasady obowiązują przy sporządzeniu odpisu pełnomocnictwa po tej dacie”.

 

W odniesieniu do kilku postępowań powstaje jednak problem i jak czytamy dalej: „W świetle powołanych regulacji, jeżeli sporządzono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub sporządzono jego odpis (wypis) przed 1 stycznia 2007 r., to opłatę skarbową w wysokości 15 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa należało uiścić z chwilą sporządzenia tego dokumentu. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje powstanie zaległości podatkowej. Złożenie takiego dokumentu po 1 stycznia 2007 r. nie powoduje obowiązku zapłaty opłaty skarbowej według nowych zasad, stosownie do art. 19 uos.

 

Jeżeli odpis pełnomocnictwa zostanie sporządzony po 1 stycznia 2007 r., to obowiązek zapłaty tej opłaty powstanie na nowych zasadach, a więc z chwilą jego złożenia w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, według stawki w wysokości 17 zł od każdego stosunku prawnego pełnomocnictwa.

 

Skoro toczą się cztery postępowania podatkowe, z czego w jednym tylko złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, to mając na względzie treść art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej, zasadne wydaje się twierdzenie, iż także w pozostałych trzech przypadkach powinien zostać dołączony do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, a wówczas, z punktu widzenia objęcia go opłatą skarbową, istotne jest ustalenie momentu sporządzenia tego pełnomocnictwa lub jego odpisu.

 

Przedstawiając powyższe, Departament PL zaznacza, iż kwestie dotyczące obowiązku składania pełnomocnictw w postępowaniu administracyjnym wykraczają poza przepisy uos, gdyż wynikają one z ustawy – Ordynacja podatkowa, do której wykładni Departament PL nie jest właściwy”.


Reasumując, nawet proste uregulowania potrafią w praktyce stwarzać duże problemy. Zatem uiszczając opłatę skarbową, lepiej dobrze sprawdzić komu i kiedy należy ją wpłacić.


Stan prawny obowiązujący na dzień 25.08.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy minus 1 =

 

»Podobne materiały

Zwolnienia z opłaty skarbowej

Autor omawia krąg zwolnień z opłaty skarbowej.

 

Wyłączenia spod regulacji ustawy o opłacie skarbowej

Autor wskazuje wyłączenia spod regulacji ustawy o opłacie skarbowej.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »