.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedłużenie wizy z powodu ciąży

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 21.07.2011

Moja narzeczona (nie jest Polką) dostała wizę polską na 30 dni. Nie wystarczy nam tyle czasu na zawarcie związku małżeńskiego, a sprawa jest pilna, bo narzeczona jest w 6. miesiącu ciąży. Czy jest możliwość przedłużenia wizy na pobyt w Polsce na tej podstawie? Co możemy zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisanej przez Pana sytuacji wynika, iż Pańska narzeczona otrzymała wizę krajową. Zgodnie z art. 31 ustawy o cudzoziemcach „wiza krajowa uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się w granicach określonych w ustawie odpowiednio do celu pobytu wskazanego przez cudzoziemca. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku”.

 

Mając na uwadze fakt, że, jak wynika z treści pytania, otrzymana wiza uprawnia narzeczoną do pobytu na terytorium Polski jedynie przez okres 30 dni, w mojej ocenie na etapie wnioskowania o wizę zostały popełnione błędy, czego skutkiem było uzyskanie wizy na tak krótki okres.

 

Zgodnie z treścią art. 41 ustawy cudzoziemcach „można przedłużyć okres ważności wizy krajowej lub okres pobytu jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 

  1. przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne, uniemożliwiające mu opuszczenie tego terytorium przed upływem terminu ważności wizy krajowej lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu;
  2. zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy krajowej, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej;
  3. okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany;
  4. nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej”.

 

Nadto „cudzoziemcowi przebywającemu w szpitalu, którego stan zdrowia wyklucza możliwość opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłuża się okres ważności wydanej wizy krajowej lub okres pobytu objęty tą wizą do dnia, w którym stan jego zdrowia pozwoli na opuszczenie tego terytorium (…). Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć pobyt na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej, jest obowiązany złożyć wniosek o przedłużenie wizy co najmniej 3 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie”.

 

„Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej” (art. 43 pkt 2).

 

Niestety w mojej ocenie istnieją małe szanse na przedłużenie wizy w opisanych okolicznościach – a nawet jeśli nastąpi jej przedłużenie, to jedynie na kolejne 30 dni.

 

Teoretycznie w tym okresie istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego, bowiem zgodnie z treścią Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy” (art. 4).

 

Zawarcie związku małżeńskiego zgodnie z treścią art. 53 ustawy o cudzoziemcach uprawniałoby Pańską narzeczoną do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

 

W przeciwnym wypadku konieczny będzie wyjazd narzeczonej do jej kraju i ponowne staranie się o wizę lub zawarcie tam związku małżeńskiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl