.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedłużenie wizy pobytowej

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 14.08.2014

Mam narzeczoną spoza Polski. Przekazałem jej zaproszenie do kraju, wskazując, że celem pobytu jest zawarcie ślubu. Nie wiem dlaczego, ale spotkanie z konsulem przełożono (to termin 2 tygodnie po planowanym przyjeździe narzeczonej do Polski). Obawiam się, że przy terminie oczekiwania na wizę pobytową i czasie zwłoki w USC nie zdążymy się pobrać przed zakończeniem trwania jej wizy. Zmieniła więc we wniosku wizowym okres pobytu, ale pewnie konsulat polski to zignoruje. Jak można przedłużyć wizę na miejscu? A może okres oczekiwania w USC można skrócić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie w zastanej sytuacji najłatwiej Panu będzie skorzystać z art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje, że „małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy”. Konieczny jest w tym celu pisemny wniosek złożony przez strony wraz z uzasadnieniem oraz uiszczenie opłaty skarbowej od wniosku o skrócenie ustawowego terminu w kwocie 39 zł płatnej w gotówce w kasach USC lub na rachunek właściwego urzędu gminy czy miasta. Rachunki bankowe wskazane są na stronach poszczególnych USC.

 

Drugim w miarę prostym rozwiązaniem jest złożenie na podstawie art. 154 i 155 Kodeksu postępowania administracyjnego wniosku o zmianę decyzji o wpisaniu zaproszenia do rejestru zaproszeń, w którym Pan zakreśli nowy termin, na jaki chciałby Pan zaprosić narzeczoną, i wszakże przyczyny, dla których poprzednie zaproszenie nie będzie mogło zostać wykorzystane. Niestety i tutaj będzie Pan zobowiązany do uiszczenia ponownej opłaty za rozpatrzenie wniosku i wpisanie nowego czy zmodyfikowanego zaproszenia do rejestru. Proszę pamiętać, że zaproszenie jest ważne od chwili wpisania go do rejestru przez okres roku, więc może Pan rozpocząć procedurę już dzisiaj, a tylko okres zaproszenia oznaczyć na okres późniejszy.

 

Natomiast procedura przedłużenia wizy pobytowej także jest możliwa, ale będzie dla Państwa stosunkowo najtrudniejsza do przeprowadzenia i uzyskania oczekiwanego efektu.

 

O przedłużenie wizy pobytowej może ubiegać się cudzoziemiec, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 

1. przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne,

2. zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w chwili wydania wizy,

3. okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany,

4. nie zachodzą okoliczności, uzasadniające odmowę wydania wizy:

 

– jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany,

– cudzoziemiec nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na tym terytorium,

– zachodzi obawa, że wydanie wizy mogłoby spowodować zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej,

– okres ważności dokumentu podroży cudzoziemca upływa wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności wnioskowanej wizy,

– w postępowaniu o udzielenie wizy:

 

* złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje,

* zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu, jako autentycznego używał,

* nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu.

 

Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przedłużonej wizy pobytowej nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla danego typu wizy.

 

W praktyce z doświadczenia zawodowego wiem, że niezwykle trudno jest wykazać pierwszą z przesłanek w postaci ważnego interesu życiowego cudzoziemca. Urzędy wojewódzkie, które zajmują się tego typu sprawami, są bardzo ostrożne w wydawaniu takich przedłużeń i właściwie wydają je w zupełnie skrajnych wypadkach, gdy cudzoziemiec nie ma już innej drogi prawnej. Do tego jest to procedura bardzo droga, bowiem opłata od takiego wniosku wynosi 30 euro, jeżeli mówimy o wizie Schengen (płatne w złotówkach po przeliczeniu równowartości euro na złote według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy) lub 406 zł w przypadku wizy krajowej.

 

Wniosek o przedłużenie wizy (Schengen lub krajowej) powinien być złożony na co najmniej 3 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie pobytowej. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy cudzoziemiec znajduje się w szpitalu. Wtedy może złożyć wniosek o przedłużenie wizy w ostatnim dniu pobytu oznaczonego w wizie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »