.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedłużenie umowy na czas określony z pracownicą w ciąży

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 14.06.2010

Nasza pracownica ma umowę zawartą na czas określony. Jest w ciąży. Termin porodu jest wyznaczony na ok. dwa miesiące po terminie wygaśnięcia umowy. Wiemy, że trzeba przedłużyć umowę do dnia rozwiązania. W jaki sposób? Czy przy pomocy aneksu do poprzedniej umowy? Kto wypłaca 16-tygodniowy zasiłek, który należy się w takiej sytuacji? Co jeszcze trzeba zrobić, aby nie naruszyć prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie art. 177 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”.

 

Natomiast zgodnie z § 3 powyższego artykułu „umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu”.

 

Zgodnie z art. 180 § 1 K.p. „pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze (…) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie”.

 

W oparciu o § 3 tegoż artykułu „co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu”.

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa „zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko”.

 

Na podstawie ust. 5 tego artykułu „zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6”.

 

Zgodnie z art. 30 ust. 4 tejże ustawy „ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia”.

 

W oparciu o § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – „dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest:

 

  1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu – za okres przed porodem, albo skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – po porodzie,
  2. zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego – w razie wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  3. oświadczenie ubezpieczonej o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka”.

 

Na podstawie § 15 powyższego rozporządzenia „do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, w przypadku gdy umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu, poza dowodami określonymi w § 12, wymagane jest świadectwo pracy lub inny dokument stwierdzający rodzaj zawartej umowy o pracę i datę rozwiązania stosunku pracy”.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw „pracownicy mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r.”

 

Natomiast w oparciu o ust. 2 tego artykułu „wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w art. 182 ze znakiem 1 § 1 pkt 1 oraz art. 183 § 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, wynosi w 2010 r. i 2011 r. – do 2 tygodni”.

 

Zgodnie z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym oraz mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy prawne, należy stwierdzić, że w oparciu o art. 177 § 3 K.p. umowa o pracę zawarta przez pracownicę na czas określony ulega przedłużeniu do dnia porodu z mocy samego prawa. Oznacza to tyle, że nawet bez podpisywania aneksu do umowy pracownica taka pozostaje pracownikiem do dnia porodu (dzień ten jest ostatnim dniem pozostawania w zatrudnieniu).

 

Trzeba jednak zauważyć, że okoliczność przedłużenia umowy do dnia porodu winna znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji osobowej pracownicy. Jednym z możliwych sposobów udokumentowania poinformowania pracownicy o przedłużeniu umowy do dnia porodu jest przedstawienie jej pisma informującego o treści art. 177 K.p. i następstwach z niego wynikających.

 

W celach dokumentacyjnych korzystne byłoby złożenie przez pracownicę oświadczenia w formie pisemnej o zapoznaniu się z takim pismem. Możliwe jest także wysłanie do pracownicy pisma z powyższą informacją oraz włączenie jego kopii do akt osobowych.

 

Odpowiadając na Pana drugie pytanie, należy stwierdzić, że za wypłatę zasiłku macierzyńskiego dla osoby pozostającej w zatrudnieniu odpowiada co do zasady pracodawca. Ostatnim dniem zatrudnienia w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu jest właśnie dzień, w którym pracownica urodziła dziecko. Już od dnia porodu pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego.

 

Wypłaty zasiłku za ten jeden dzień powinien dokonać pracodawca, natomiast za pozostały okres przypadający już po ustaniu stosunku pracy zasiłek macierzyński wypłaca oddział ZUS. Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami prawa okres zasiłkowy w przypadku pracownicy, która w jednym porodzie urodziła jedno dziecko, wynosi maksymalnie 22 tygodnie (20 tygodni urlopu macierzyńskiego + 2 dodatkowe tygodnie na podstawie art. 12 ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw). Pracodawca może także zadecydować, że wypłatę zasiłku za całość okresu przekaże ZUS (czyli w Pana przypadku za ten jeden dzień porodu).

 

Na pracodawcy spoczywa obowiązek przedstawienia pewnych informacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w związku z uprawnieniem pracownicy do wypłaty zasiłku macierzyńskiego, tj. świadectwa pracy lub innego dokumentu stwierdzającego rodzaj zawartej umowy o pracę i daty rozwiązania stosunku pracy, informacji o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego. Konieczne jest także wystawienie przez pracodawcę uzupełnionego druku ZUS Z-3a.

 

Pracownica natomiast powinna złożyć z ZUS wniosek o wypłatę zasiłku, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (gdy wniosek będzie składała po porodzie) lub zaświadczenie lekarskie o spodziewanym terminie porodu oraz oświadczenie o urodzeniu pierwszego bądź kolejnego dziecka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »