.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przedłużenie pozwolenia na pracę dla cudzoziemca narodowości tureckiej

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 17.09.2010

Cudzoziemiec narodowości tureckiej pełni od dwóch lat funkcję prezesa w spółce z o.o. (której jest poważnym udziałowcem). Aktualnie będzie wnioskował kolejny raz o przedłużenie pozwolenia na pracę. Niestety, spółka nie wypracowała zysku i nie zatrudnia też żadnych pracowników.

Dowiadywałem się trochę i wiem, że w stosunku do obywateli tureckich mają zastosowanie pewne przywileje na mocy ustawy o cudzoziemcach na podstawie układu EWG i Turcji – decyzja Nr 1/80 Rady Stowarzyszenia z 19.09.1980 r. Artykuł 6 ust. 1 i 2 określa prawa pracowników tureckich do dostępu do rynku pracy. Czy wymienione podstawy są wystarczające dla uzyskania zezwolenia pomimo braku wyniku finansowego, dochodu i niezatrudnianiu pracowników? Dodam, że na rachunku bankowym spółki znajdują się znaczne środki pieniężne, a spółka rokuje na uzyskanie zysków w kolejnych latach.

Dotarłem jeszcze do rozporządzenia MPiPS z 29.01.2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców – czy ono byłoby pomocne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, iż procedura przedłużenia zezwolenia na pracę w Polsce cudzoziemca jest Panu znana, a przedmiotowa opinia ma skoncentrować się na ocenie, czy w związku z kondycją firmy przedłużenie zezwolenia na pracę dla członka zarządu firmy jest możliwe.

 

Istotne w niniejszej sprawie są uregulowania ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez właściwego wojewodę.

 

Z obowiązku tego są zwolnieni cudzoziemcy określeni w art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, m.in.: posiadający status uchodźcy nadany w RP, posiadający w RP zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub ważną Kartę Polaka, posiadający zgodę na pobyt tolerowany w RP, korzystający z ochrony czasowej w RP, ochrony uzupełniającej, a także małżonkowie obywateli polskich przebywający na terytorium RP na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z zawarciem związku małżeńskiego. Ponadto są zwolnieni cudzoziemcy – obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, a także obywatele Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii.

 

Generalnie zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec, w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczpospolitej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 

Zgodnie z art. 88c ust. 4 ustawy wojewoda przedłuża zezwolenie, jeżeli podmiot, którego członkiem zarządu ma być cudzoziemiec:

 

  • w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 (w „Monitorze Polskim”) oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę lub
  • wykaże posiadanie środków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w pkt 1, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

 

Biorąc pod uwagę opisaną przez Pana kondycję firmy i wskazane powyżej wymogi do przedłużenia zezwolenia, wojewoda może nie przedłużyć niniejszego zezwolenia.

 

Co do wspomnianej przez Pana regulacji, mianowicie zawartej w decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia ma ona również istotne znaczenie dla możliwości przedłużenia pozwolenia na pracę dla cudzoziemca. Z uwagi jednak na fakt, iż nie zostały spełnione podane zarówno w ustawie, jak i w decyzji warunki otrzymania zezwolenia – pozycja pracownika w firmie jest zagrożona.

 

Natomiast rozporządzenie MPiPS jest w tym wypadku aktem wykonawczym. Prawdopodobnie zwócił Pan uwagę na art. 88c ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia, który stanowi, iż:

 

„8. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez uwzględnienia warunków, o których mowa w ust. 1-5 i 7, w przypadku cudzoziemca, który:

 

1) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub

2) przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zamieszkanie przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 110 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach”.

 

Są to niewątpliwie wyjątki, jednakże na podstawie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego trudno rozstrzygnąć, czy miałyby one zastosowanie.

 

Proszę również pamiętać, że w tym wypadku w relacji prawa polskiego i prawa międzynarodowego aktem wyższej rangi jest ustawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl