Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie roszczenia wierzyciela o egzekucję długu

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 19.01.2010

W 2003 roku dostałem wyrok dotyczący zajęcia komorniczego. Ze względu na niskie zarobki komornik do dzisiaj nie ściągnął mojego długu. W 2005 roku otrzymałem od komornika pismo o świadczenie pieniężne. Informuje ono, że postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego wobec stwierdzenia nieskuteczności oraz że wierzyciel nie złożył oświadczenia co do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Czy i kiedy nastąpi przedawnienie roszczenia wierzyciela?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie roszczenia wierzyciela o egzekucję długu

Umorzenie postępowania komorniczego z uwagi na niskie zarobki niepozwalające na skuteczne prowadzenie egzekucji

Zgodnie z art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego „postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych”.

 

Wobec powyższego, mając na uwadze wskazane przez Pana niskie zarobki niepozwalające na prowadzenie skutecznej egzekucji, komornik zapewne wezwał wierzyciela do wskazania innych składników Pana majątku, z których egzekucja byłaby skuteczna. Jak wynika z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, należy się domyślać, iż wierzyciel tych innych składników majątku komornikowi nie wskazał, co skutkowało umorzeniem postępowania zgodnie z powyższym przepisem Kodeksu postępowania cywilnego.

Przedawnienie roszczenia o zwrot należności wynikającego z prawomocnego wyroku

Jeżeli natomiast chodzi o kwestię przedawnienia roszczenia o zwrot należności, wynikającego z prawomocnego wyroku sądu, na podstawie którego komornik uprzednio prowadził postępowanie egzekucyjne, to w tym miejscu należy wskazać na właściwe przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) regulujące daną materię.

 

I tak, zgodnie z art. 125 § 1 K.c., „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

 

Wobec powyższego roszczenie wynikające z prawomocnego wyroku zasądzającego od Pana określone kwoty ulegnie przedawnieniu z upływem lat 10 od jego uprawomocnienia.

Kiedy bieg przedawnienia roszczenia ulega przerwaniu?

Jednakże ustawodawca przewidział również sytuacje, w których bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu.

 

Stosownie bowiem do art. 123 § 1 K.c. „bieg przedawnienia przerywa się:

 

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  3. przez wszczęcie mediacji”.

 

Taką czynnością przerywającą bieg przedawnienia roszczenia wynikającego z prawomocnego wyroku sądu jest właśnie m.in. wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Przerwanie przedawnienia roszczenia 

Zgodnie natomiast z art. 124 § 1 K.c. „po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo”. Jednakże (§ 2) „w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone”.

 

Analizując te przepisy w odniesieniu do Pana sprawy, należy stwierdzić, że roszczenie Pana wierzyciela o zapłatę, wynikające z prawomocnego wyroku sądu wydanego w 2002 r., w związku z prowadzonym w międzyczasie i zakończonym postępowaniem egzekucyjnym w 2005 r., ulegnie przedawnieniu w roku 2015 r., czyli po 10 latach od umorzenia egzekucji.

 

Na koniec jednakże wskażę, iż uprzednie umorzenie egzekucji z powodu jej bezskuteczności nie zamyka wierzycielowi drogi do złożenia kolejnego wniosku egzekucyjnego w niniejszej sprawie, co, jak się wydaje, spowoduje kolejne przerwanie biegu przedawnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus I =

»Podobne materiały

Przedawnienie długu za podróż bez biletu

W 2005 roku jechałam pociągiem bez ważnego biletu. W 2013 roku Koleje Mazowieckie przelały tę wierzytelność na rzecz kancelarii prawnej, która domaga się spłaty długu. W jakim czasie Koleje Mazowieckie mają prawo żądać zapłaty długu?

 

Dług wobec uczelni

W 2009 r. podjęłam studia w prywatnej uczelni, ale po paru miesiącach (pod koniec tego roku) musiałam je przerwać. Nie przeczytałam jednak dokładnie regulaminu studiów i nie dopełniłam formalności, wskutek czego po paru miesiącach okazało się, że mam dług wobec uczelni. Wysłałam do instytucji podani

 

Po ilu latach przedawnia się niezapłacony rachunek?

Po ilu latach przedawnia się niezapłacony rachunek za gaz?

 

Czy rachunki za wodę sprzed kilku lat są przedawnione?

Otrzymałam rachunki za wodę z roku 2008 i 2009 w 2012 r. Czy są już przedawnione?

 

Niespłacanie kredytu przez dorosłego syna

Syn ma 21 lat, jest zameldowany w moim mieszkaniu. Nie spłaca zaciągniętych kredytów. Czy będę musiał pokryć jego długi? Jak mogę tego uniknąć?

 

Źle wyliczone zaliczki na podatek dochodowy

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą zwolnioną z VAT-u, opodatkowaną za zasadach ogólnych, opartą na KPiR. Opłacam zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie. Pytanie dotyczy zaliczek na podatek dochodowy za 2019 rok. W ciągu roku podatkowego zostały one błędnie obliczone, z czego wynikła nie

 

Tytuł prawny do lokalu komunalnego

Jestem najemcą mieszkania komunalnego. Umowę podpisałam, będąc panną. Z kolei mój mąż posiada mieszkanie własnościowe, które kupił przed ślubem. Czy tytuł prawny do lokalu komunalnego nadal mi przysługuje?

 

Urlop wychowawczy w Niemczech

Na macierzyńskim jestem od 10 kwietnia przez następne 14 tygodni. Po tym czasie chcę iść na 12 miesięcy urlopu wychowawczego w Niemczech. Nie wiem jednak, od kiedy mi się liczy ten urlop wychowawczy. Jedne źródła podają, że od zakończenia macierzyńskiego, inne, że od dnia narodzin dziecka. Która wer

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »