Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie roszczenia pracownika o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 04.12.2014

W 2008 roku miałem wypadek w pracy. Uraz, któremu uległem, wymagał pobytu w szpitalu; trzy razy mnie operowano, potem była kilkumiesięczna rehabilitacja sanatoryjna. Do tej pory nie dostałem z zakładu pracy żadnego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Oczywiście dysponuję całą historią wypadku (protokół BHP, wypisy ze szpitala, przyjęcie na rehabilitację itp.). Chciałbym teraz rozpocząć starania o odszkodowanie. Czy nie doszło jeszcze do przedawnienia mojego roszczenia za wypadek przy pracy? Czy konieczne jest założenie sprawy w sądzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotna dla Pana jest treść art. 4421 Kodeksu cywilnego [K.c.], zgodnie z którym:

 

„Art. 4421 § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.”

 

Zasadniczy termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego to trzy lata, przy czym przyjmuje się, że jego bieg rozpoczyna się z dniem, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Obie przesłanki powinny być spełnione łącznie.

 

W orzecznictwie od dawna próbuje się sprecyzować, kiedy wiedza osoby dotkniętej uszczerbkiem co do obu tych elementów jest na tyle pełna, aby zaczęło biec przedawnienie. Na uwagę zasługuje tu zwłaszcza pogląd, według którego ustalenie wiedzy poszkodowanego nie polega na badaniu jego rzeczywistej świadomości. Trzeba się odwołać do kryteriów zobiektywizowanych, a mianowicie – nie abstrahując od właściwości osobistych poszkodowanego – brać pod uwagę również okoliczności, w jakich doszło do powstania uszczerbku na osobie, oraz zasady doświadczenia życiowego, zwłaszcza w zakresie powiązania powstałej szkody z konkretnym czynem niedozwolonym (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 marca 1991 r., sygn. akt I ACr 39/91).

 

W Pana przypadku termin 3-letni, jak mniemam, już upłynął, ale warto zwrócić uwagę na okoliczność, iż Sąd Najwyższy przewiduje możliwość dochodzenia takiego roszczenia, mimo jego przedawnienia, a to z uwagi na zasady współżycia społecznego, o których mowa w art. 5 K.c. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 1993 r. III CZP 8/93 (OSNCP 1993/9 poz. 153) „od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. 1990 r. Nr 55 poz. 321) skorzystanie z zarzutu przedawnienia roszczenia majątkowego... może być... uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”. Prawidłowość tej interpretacji w sporach z zakresu prawa pracy potwierdzają motywy powołanego wyroku z dnia 7 lipca 1995 r. II PRN 6/95 OSNAPiUS 1996/4 poz. 61, w których Sąd Najwyższy stwierdza, iż szczególny charakter roszczeń majątkowych związanych z wypadkiem przy pracy przemawia dodatkowo za koniecznością oceny zarzutu przedawnienia z punktu widzenia zasad współżycia społecznego.

 

Wskazać nadto należy na treść art. 220 § 1 K.k., zgodnie z którym:

 

„Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

 

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5 – gdy chodzi o pozostałe występki (art. 101 § 1 pkt 4 K.k.). W takiej sytuacji nie istnieje możliwość próby zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 220 K.k., albowiem nastąpiło przedawnienie (upłynął termin 5 lat). Gdyby taka możliwość nie występowała i doszłoby do skazania osób odpowiedzialnych u pracodawcy za naruszenie zasad BHP, wówczas termin dochodzenia roszczeń wydłużyłby się do lat 20 bez względu na dzień, w których Pan jako poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Zgodnie z art. 4421 § 2 K.c., jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

 

W chwili obecnej może Pan dochodzić odszkodowania mimo przedawnienia, ale należy liczyć się z tym, iż nie każdy Sąd przyjmie argumentację wskazaną w powyżej zacytowanych orzeczeniach Sądu Najwyższego dotyczących zasad współżycia społecznego przy powoływaniu się na przedawnienie roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytuły wypadku przy pracy. Innymi słowy nikt nie jest w stanie dać Panu 100% gwarancji wygranej. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy od dnia dzisiejszego, licząc trzy lata wstecz, dowiedział się Pan o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Pragnę zauważyć, iż sądy bardzo rygorystycznie odnoszą się do zmiany terminu ustalenia szkody i osoby zobowiązanej do jej naprawienia, a to z uwagi na okoliczności, iż w zasadzie od odzyskania świadomości po wypadku poszkodowany powinien mieć świadomość o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, chyba że dokumentacja lekarska wskazuje np. na zanik pamięci.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 0 =

»Podobne materiały

Pęknięcie tętniaka a wypadek przy pracy

Siedem lat temu pękł mi tętniak, kiedy byłem w pracy. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie? Czy to zdarzenie może zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy? Wypłacono mi tylko kwotę za pobyt w szpitalu.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »