Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie pożyczki

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 10.06.2013

W 1996 r. została zakupiona nieruchomość pod hipotekę. Kredytu udzieliła osoba prywatna z Austrii. Spłata długu miała nastąpić w 2001 r. Niestety ze względu na problemy finansowe nie udało się spłacić zadłużenia. Czy taka pożyczka mogła ulec przedawnieniu, skoro wierzyciel do tej pory nie upomniał się o swoje? Czy można wykreślić hipotekę ustanowioną na nieruchomości, jeśli dług się przedawnił? Gdzie się zgłosić, aby ten problem rozwiązać?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na początku należy wyjaśnić, iż kredytu może udzielić jedynie bank, jest to bowiem tzw. czynność bezwzględnie bankowa, co wynika wprost z treści przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). Pana kontrahent z Austrii udzielił Panu zatem w 1996 r. pożyczki, a nie kredytu.

 

W myśl przepisu art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Ze względu na fakt, iż pożyczkodawca udzielił Panu pożyczki prywatnej, nie czyniąc tego w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to jego roszczenie przedawniło się z upływem lat dziesięciu od dnia, kiedy stało się wymagalne. Przepisy dotyczące umowy pożyczki nie wprowadzają bowiem innego, skróconego terminu przedawnienia roszczeń z tego tytułu (art. 720-724 K.c.). Ponieważ termin spłaty pożyczki określono na 2001 rok, roszczenie o zwrot pożyczonej kwoty uległo przedawnieniu w 2011 roku. Moment wymagalności roszczenia to dzień następny po dniu, kiedy spłata kapitału winna być dokonana. Natomiast roszczenie o odsetki umowne lub ustawowe, jako roszczenie o świadczenie okresowe, przedawnia się z upływem lat trzech, w tym wypadku przedawniło się ono w 2004 roku.

 

Aby uniknąć skutków upływu terminu przedawnienia, wierzyciel powinien skierować przed upływem tego terminu (a zatem najpóźniej w 2011 roku) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości do komornika właściwego według miejsca położenia nieruchomości. Zaspokojenie długu z nieruchomości obciążonej hipoteką następuje bowiem w trybie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym (art. 75 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece; tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.). Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej jest czynnością przed innym niż sąd organem, powołanym do egzekwowania roszczeń, przedsięwziętą bezpośrednio w celu zaspokojenia roszczenia, która to czynność prowadzi do przerwania biegu terminu przedawnienia i termin ten biegnie na nowo, od zakończenia tego postępowania (art. 123 § 1 pkt 1 K.c.).

 

Proszę jednak przeanalizować, czy w dotychczasowych kontaktach z wierzycielem, przed upływem potencjalnego terminu przedawnienia pożyczki, nie doszło przypadkiem do wyraźnego uznania roszczenia, wyrażenia prośby o rozłożenie na raty, o odroczenie terminu płatności itd. Wówczas mielibyśmy do czynienia z uznaniem długu przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, po którym to uznaniu termin przedawnienia biegnie na nowo. Jeśli uznanie roszczenia nastąpiło przed upływem terminu przedawnienia, to termin dziesięcioletni należy liczyć od nowa, następuje bowiem przerwanie terminu przedawnienia, jak w wypadku złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji (art. 123 § 1 pkt 2 i 124 Kodeksu cywilnego). Informuję również, iż jako dłużnikowi przysługuje Panu prawo zaspokojenia długu przedawnionego, jednak bez prawa późniejszego żądania od wierzyciela zwrotu świadczenia, spełnionego w celu zadośćuczynienia roszczeniu przedawnionemu (art. 411 pkt 3 K.c.).

 

Niestety przedawnienie roszczenia, które zostało zabezpieczone w formie hipoteki (ograniczonego prawa rzeczowego) na nieruchomości dłużnika, powoduje, że wierzyciel nadal może dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. Jak stanowi przepis art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się do roszczeń o świadczenia uboczne. Oznacza to, że Pana wierzyciel nadal może wszcząć sądową procedurę egzekucyjną z nieruchomości, ale może egzekwować w ten sposób tylko należność główną, nie odsetki i inne należności uboczne, które wskutek przedawnienia, z mocy wyraźnego przepisu, nie są objęte zabezpieczeniem hipotecznym. W tym wyraża się właśnie bardzo duże uprzywilejowanie wierzyciela hipotecznego.

 

Jedynym rozwiązaniem, które umożliwi wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość z działu czwartego księgi wieczystej, jest złożenie przez wierzyciela hipotecznego oświadczenia o zrzeczeniu się przysługującego mu prawa i w takim kierunku sugeruję podjąć rozmowy. Mimo przedawnienia wierzytelności hipotecznej nie może Pan samodzielnie doprowadzić do wykreślenia hipoteki. Wedle przepisu art. 246 § 1 i § 2 K.c., jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa. Oświadczenie o zrzeczeniu się powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej. Jednakże, gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej. Wykreślenie wpisu jest również wpisem (art. 6268 § 7 Kodeksu postępowania cywilnego; K.p.c.). Jak stanowi art. 31 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu. Oświadczenie o zrzeczeniu się zabezpieczenia hipotecznego nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego, ale notarialne poświadczenie podpisu i tak wymaga udziału notariusza.

 

Na podstawie złożonego Panu przez wierzyciela hipotecznego oświadczenia może Pan sporządzić i skierować wniosek do sądu wieczystoksięgowego (wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego) o wykreślenie hipoteki, dołączając oryginał dokumentu z notarialnie poświadczonym podpisem. Wniosek o wykreślenie ograniczonego prawa rzeczowego podlega stałej opłacie sądowej w wysokości połowy opłaty należnej za wpis, tj. połowę z 200 zł, czyli 100 zł (art. 42 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). Co ważne, wniosek do sądu wieczystoksięgowego powinien być wniesiony na urzędowym formularzu pod rygorem zwrotu bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych (do pobrania w siedzibie sądu lub ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, por. art. 6262 § 1 K.p.c.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + zero =

»Podobne materiały

Przedawnienie kredytu zaciągniętego przed laty?

W 1992 r. wraz ze wspólnikiem zaciągnęliśmy kredyt na działalność gospodarczą. Spłaciliśmy tylko część kredytu. Przez około 15 lat nie otrzymywałem żadnej korespondencji dotyczącej kredytu (zresztą bank ten obecnie nie istnieje). Kilka dni temu otrzymałem wezwanie do zapłaty zaległej części kredytu

 

Kiedy dług ulega przedawnieniu?

Chciałam dopytać, kiedy dług ulega przedawnieniu. W 2001 r. otrzymałam bowiem kredyt i przez rok go spłacałam, potem jednak moja sytuacja finansowa się pogorszyła i nie mogłam spłacać kredytu. Byłam zmuszona wyprowadzić się z miejsca zameldowania, więc pism z banku nie odbierałam, nie miałam te

 

Żądania poręczyciela pożyczki sprzed dziesięciu lat

Dziesięć lat temu mąż zaciągnął pożyczki, za które poręczył jego brat. Mąż miał później problemy finansowe, dlatego komornik ściągnął zadłużenie od szwagra. Szwagier jednak w międzyczasie skorzystał z książeczki mieszkaniowej męża, dlatego przez lata nie domagał się spłaty długu, który pokrył. Obecn

 

Pożyczka w rodzinie

Mój pełnoletni syn chce pożyczyć ode mnie pieniądze, które następnie ma zamiar pożyczyć swojej matce (mojej byłej żonie), aby spłacić jej kredyt hipoteczny (który pobrała pod zastaw mieszkania, którego jest jedyną właścicielką). Czy taka forma pożyczki w rodzinie jest możliwa? Jak najbezpieczniej i

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »