.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie mandatu

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 06.09.2013

Dostałem nakaz zapłaty mandatu z 2003 r. Czy nie uległ on już przedawnieniu? Czy mogę jakoś sprzeciwić się nakazowi zapłaty? Czy w razie postępowania sądowego mogę zostać zwolniony z kosztów procesu ze względu na trudną sytuację materialną? Załączam nakaz zapłaty.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.), Kodeks cywilny (K.c.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

Odnosząc się do wskazanego przez Pana stanu faktycznego i załączonego nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, należy stwierdzić, że powinien Pan w terminie 2 tygodni wnieść sprzeciw na piśmie do wydziału cywilnego sądu rejonowego, który wydał nakaz zapłaty (adres należy określić zgodnie z jego treścią).

 

Sprzeciw, o którym mowa wyżej, należy wysłać pocztą listem poleconym. Jeżeli sąd uwzględni Pana sprzeciw, nakaz zapłaty utraci moc, a sąd przekaże sprawę do sądu właściwego według właściwości ogólnej, tj. właściwego według Pana miejsca zamieszkania.

 

Zgodnie z art. 50535 K.p.c.: „Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W pozostałym zakresie przepisu art. 503 § 1 zdanie drugie nie stosuje się”.

 

W sprzeciwie proszę opisać całą zaistniałą sytuację, a przede wszystkim należy podnieść zarzut przedawnienia roszczenia, gdyż bezsprzecznie Pana mandat z 2003 r. jest już przedawniony. Przedawnienie dochodzonego roszczenia wynika z art. 77 Prawa przewozowego, który ma następującą treść:

 

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.

 

2. Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki.

 

3. Przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu:

 

1) utraty przesyłki – od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą;

2) ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu – od dnia wydania przesyłki;

3) szkód niedających się z zewnątrz zauważyć – od dnia protokolarnego ustalenia szkody;

4) zapłaty lub zwrotu należności – od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była nastąpić;

5) niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek – od dnia dokonania likwidacji;

6) innych zdarzeń prawnych – od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

 

4. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty”.

 

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że termin przedawnienia roszczenia skierowanego przeciwko Panu wynosi rok i jest liczony zgodnie z ust. 3 pkt 4 tego przepisu od dnia, kiedy zapłata winna nastąpić.

 

Ponadto również z art. 778 K.c. wynika, że: „roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany – od dnia, kiedy miał być wykonany”.

 

Proszę również pamiętać, że przedawnienie jest uwzględniane przez sąd wyłącznie na zarzut pozwanego, zatem konieczne jest, by Pan wskazał, iż niniejsze roszczenie jest przedawnione. Należy zatem wskazać podstawę prawną owego przedawnienia, która została podana powyżej.

 

Dopóki pozwany nie podniesie zarzutu przedawnienia, roszczenie jest jak najbardziej wymagalne i może podlegać egzekucji. Dopiero skuteczne złożenie zarzutu powoduje, że roszczenie zapłaty mandatu przestanie być wymagalne.

 

Wynika to z treści normy art. 117 K.c.:

 

„§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

 

§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne”.

 

Co do kosztów postępowania – jeżeli sąd uwzględni Pana zarzut przedawnienia, na co okoliczności sprawy wskazują, i oddali powództwo, wtedy nie zostanie Pan obciążony kosztami postępowania ani zastępstwa, gdyż to przegrywający proces ponosi jego koszty. Oczywiście oddalenie powództwa będzie dla Pana rozstrzygnięciem pozytywnym.

 

Natomiast dla ostrożności proszę w sprzeciwie złożyć również wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania ze względu na Pana trudną sytuację materialną, dobrze też byłoby załączyć odpowiednią dokumentację (kserokopie), która o niej zaświadczy.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism, w tym pism procesowych, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »