Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie alimentów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 20.05.2014

W 2002 r. rozstałam się z mężem (sąd orzekł wtedy separację; rozwiedliśmy się ostatecznie w 2007 r.). Nasz syn pozostał ze swoim ojcem, mnie zasądzono alimenty w wysokości 1000 zł miesięcznie (nie ograniczono jednak władzy rodzicielskiej). Niestety od dłuższego czasu, ze względu na problemy finansowe, nie mogę ich płacić w całości. Niedawno dostałam wezwanie do zapłaty zaległości. Słyszałam, że alimenty przedawniają się po trzech latach, istnieją jednak wyjątki od tej zasady – czy to prawda? Czy jest szansa, że część mojego długu się przedawniła? W załączniku przesyłam wyroki sądowe i inne dokumenty związane ze sprawą.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (zwanego dalej K.r.o.), Kodeksu cywilnego (zwanego dalej K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (zwanego dalej K.p.c.).

 

Wyraźnie wskazać należy, iż stosownie do treści art. 137 § 1 K.r.o. roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. Istnieją jednak sposoby, by dochodzić świadczenia alimentacyjnego nawet do 10 lat wstecz.

 

Zauważyć należy, iż ów trzyletni termin przedawnienia alimentów biegnie od dnia wymagalności roszczenia o świadczenie alimentacyjne. Dla każdego z wyroków (separacja, rozwód) wymagalność jest odmienna, konieczne byłoby bowiem ustalenie, kiedy wyrok stał się wymagalny. W mojej ocenie nie ma to jednak dla Pani większego znaczenia. Wyraźnie podkreślić należy, iż powyższy trzyletni termin przedawnienia może zostać przerwany.

 

Bieg przedawnienia przerywa się:

 

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  3. przez wszczęcie mediacji.

 

Praktyka zna jednak przypadki, kiedy mimo braku jednej z trzech powyższych sytuacji zastosowanie znajduje art. 121 K.c., zgodnie z którym bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej.

 

Zgodnie z powyższymi przepisami do 18. roku życia Pani syn pozostaje pod władzą rodzicielską. Z treści wyroku sądu, który Pani przesłała, wynika, iż władza rodzicielska została powierzona obojgu rodzicom, a to z kolei powoduje, iż roszczenie syna wobec Pani nie biegnie, ponieważ syn cały czas pozostaje pod Pani władzą rodzicielską (z prawnego punktu widzenia).

 

Jak podkreślono w uchwale Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów (zasada prawna) z dnia 25 listopada 1968 r. (sygn. akt III CZP 65/68), „przepis art. 121 pkt 1 K.c., w myśl którego w czasie trwania władzy rodzicielskiej bieg przedawnienia co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, ma zastosowanie także do roszczeń alimentacyjnych. Przedawnienie co do wymienionych roszczeń biegnie nie tylko wtedy, gdy władza rodzicielska nie przysługuje obojgu rodzicom, lecz także wówczas, gdy władza ta nie przysługuje tylko temu z nich, od którego dziecko dochodzi alimentów”.

 

W chwili obecnej wytoczone przeciwko Pani postępowanie egzekucyjne przerwa bieg przedawnienia. Nie ulega jednak wątpliwości, iż Pani syn z chwilą ukończenia 18. roku życia będzie reprezentował swoje interesy. Może jednak udzielić ojcu pełnomocnictwa celem dalszego reprezentowania.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1977 r. (sygn. akt III CRN 115/77) „wyrażona w art. 121 K.c. zasada, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, przysługujących dzieciom przeciwko rodzicom, przez czas trwania władzy rodzicielskiej, dotyczy wszelkich roszczeń majątkowych, a więc także roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym”.

 

Powództwo egzekucyjne, owszem, jest możliwe, ale skuteczne jego wniesienie wymaga spełnienia następujących przesłanek. Zgodnie z przepisem dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

 

  1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
  2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
  3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

 

Jak podnosi się w orzecznictwie, oparcie powództwa przeciwegzekucyjnego na zarzucie spełnienia świadczenia (art. 840 § 1 pkt 2 K.p.c.) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zarzut ten – ze względu na ustanowiony ustawą zakaz – nie mógł być rozpoznany w sprawie, w której wydano tytuł egzekucyjny.

 

Proszę o ustalenie, czy którakolwiek z sytuacji opisana w pkt 1-3 ma zastosowanie do Pani osoby. Jeżeli tak, wówczas proszę o podanie okoliczności, na których opiera Pani swoje twierdzenie. Z treści Pani pytania i przesłanych dokumentów nie wynika bowiem, żeby świadczenia miały być spełnione dobrowolnie, np. na przyszłość.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus II =

»Podobne materiały

Egzekwowanie alimentów

Mam problem z egzekwowaniem alimentów od ojca swoich dzieci. On sam dobrowolnie nie płaci w ogóle, a egzekucja komornicza jest nieskuteczna, bo dłużnik celowo nie podejmuje pracy, a cały majątek jest zapisany na jego konkubinę. Pieniądze z funduszu alimentacyjnego się nie należą, gdyż mieszkam z dzi

Zadłużenie wobec funduszu alimentacyjnego

Brat mojego męża od kilkunastu lat nie płacił alimentów na swoich dwóch synów (razem 800 zł miesięcznie). Jego była żona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jakiś czas temu szwagier wyjechał za granicę. Ostatnio MOPS dotarł do jego rodziców i grozi, że skoro ich syna nie ma w Polsce, ś

Zaległe alimenty a fundusz alimentacyjny

Jestem po rozwodzie z żoną. Alimenty zasądzone na rzecz mojego syna to 300 zł miesięcznie. Od stycznia do lipca 2008 r. nie płaciłem alimentów ze względu na trudną sytuację finansową i żona zaczęła pobierać świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W międzyczasie jednak chciałem uregulować w

Alimenty a brak kontaktu z ojcem

Mam przyznane alimenty na dziecko od 1993 r. Po zmianie przepisów związanych z funduszem alimentacyjnym przestałam otrzymywać alimenty (przekroczenie dochodu na osobę), czyli ok. 10 lat temu. Od tamtej pory nie podejmowałam żadnych działań w sprawie alimentów, nie znam też obecnego adresu ojca dziec
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »