Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie zobowiązania za niezapłacony VAT

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 08.09.2017

Po jakim czasie następuję przedawnienie zobowiązania z tytułu niezapłaconego podatku VAT przy działalności gospodarczej? Ostatnio otrzymałem telefon od poborcy skarbowego o tym, że mam do zapłaty VAT za 2010 r. Paradoksalnie we wrześniu 2016 płaciłem zaległość z roku 2011, czy nie powinna być windykowana starsza sprawa, a potem „młodsza”?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie zobowiązania za niezapłacony VAT

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Czyli zobowiązanie z tytułu VAT za okres od stycznia 2010 do listopada 2010 r. (a w przypadku rozliczeń kwartalnych do III kwartału 2010 r.) mogło ulec przedawnieniu, pod warunkiem jednak, że nie doszło do sytuacji w których bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu lub zostaje przerwany.

 

Sytuacje przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia, określa artykuł 70 ordynacji podatkowej. Poniżej wkleiłem przywołany przepis regulujący sytuacje, w jakich dochodzi do przerwania bądź zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

 

Rozważanie kwestii zapłacenia zaległego podatku za 2011 rok, będzie zasadne dopiero po rozstrzygnięciu, czy doszło do przedawnienia.

 

Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

 

 1. od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 [w sprawie rozłożenia na raty lub odroczenia zapłaty zaległości], do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej;
 2. od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu przedłużonego terminu.

 

Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. Jeżeli ogłoszenie upadłości nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.

 

Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony . Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

 

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem:

 

 1. wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;
 2. wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;
 3. wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
 4. doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 5. doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia

 

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu:

 

 1. prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
 2. doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności;
 3. uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
 4. wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;
 5. zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

 

Zgodnie z tezą wyroku NSA (sygn. akt sprawy II FSK 2851/14), którą w drodze analogii można by zastosować w niniejszej sprawie, upływ terminu z art. 70 Ordynacji Podatkowej, niezależnie od tego, czy podatek został zapłacony, skutkuje niemożnością orzekania o wysokości tego podatku, nawet w przypadku kwalifikowanej wady decyzji określającej zobowiązanie podatkowe.

 

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II - sześć =

»Podobne materiały

Działalność gospodarcza tłumacza i umowy z wydawnictwami

Jestem tłumaczem przysięgłym i prowadzę działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi. Prowadzę PKPiR oraz płacę podatek VAT. Zawieram także umowy z wydawnictwami na tłumaczenie książek – z tego tytułu otrzymuję honorarium lub umowę na udzielenie licencji na wydanie tłum

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »