Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie długu z działalności gospodarczej

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 15.02.2018

Dzisiaj otrzymałam zawiadomienie z ZUS o zajęciu komorniczym mojej renty rodzinnej w związku z zadłużeniem za telefon komórkowy. Dług powstał, gdy prowadziłam działalność gospodarczą, umowa została podpisana na firmę. Firma została rozwiązana w 2010 r., ostatni nieuregulowany rachunek pochodził właśnie z tego okresu. Czy dług można uznać za przedawniony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie długu z działalności gospodarczej

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c.) – Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

Co do zasady, dług wobec operatora telefonii komórkowej przedawnia się w terminie ogólnym – 3-letnim. Jednak w Pani przypadku mamy do czynienia już z wyrokiem sądowym opatrzonym klauzulą wykonalności, bowiem tylko na tej podstawie komornik mógł wszcząć egzekucję m.in. z Pani świadczeń z ZUS.

 

Roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem przedawnia się w dłuższym terminie, a ponadto każde wszczęcie egzekucji komorniczej powoduje przerwanie biegu tego terminu.

 

Zgodnie z art. 125 § 1 K.c. – roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

 

Z powyższego wynika, iż Pani dług przedawnia się w terminie 10 lat, bowiem został stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.

 

Według zaś art. 123 K.c.:

 

„§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.

§ 2. (uchylony).”

 

Stosownie zaś do art. 124 K.c.:

 

„§ 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.”

 

Obecnie więc wierzyciel może z powodzeniem prowadzić egzekucję z Pani świadczeń z ZUS, chyba że spowoduje Pani uchylenie wyroku, choćby przez przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, jeżeli nie miała Pani żadnych informacji o toczącej się przeciwko Pani sprawie sądowej. W tym przypadku należałoby podjąć pewne kroki prawne, a mianowicie ustalić sygnaturę akt tytułu wykonawczego, udać się do sądu i sprawdzić, czy została Pani doręczana korespondencja i na jaki adres.

 

Jeżeli nie mogła Pani działać w sprawie, bo Pani zwyczajnie nie była o niej informowana, to można próbować przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty i walczyć przed sądem – oczywiście tylko wtedy ma to sens, jeżeli na moment wnoszenia pozwu Pani roszczenie było już przedawnione (zarzut przedawnienia), jeżeli bowiem Pani rzeczywiście rachunku nie zapłaciła, to ponownie przegra Pani sprawę sądową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - dziesięć =

»Podobne materiały

Zwrot kosztów dojazdu do komornika urzędującego w innym mieście

Otrzymałam wezwanie do stawienia się w kancelarii komorniczej w mieście (w którym wcześniej mieszkałam) znacznie oddalonym od mojego obecnego miejsca zamieszkania i zameldowania. Oświadczyłam już w liście do komornika, że nie posiadam dochodów ani majątku, jednak komornik wzywa mnie do złożenia wyja

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »