Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przechowywanie broni

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 03.10.2012

Nie dopełniłem swoich obowiązków związanych z bezpiecznym przechowywaniem broni. Wyjechałem za granicę, lecz nie zabrałem ze sobą pistoletu gazowego. Oczywiście mam pozwolenie na posiadanie broni. Pistolet zaginął albo ktoś go ukradł. Co mi grozi? Jak wybrnąć z tej sytuacji?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sam fakt utraty broni stanowi występek penalizowany w art. 263 § 4 Kodeksu karnego, który przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności na okres do jednego roku.

 

Marek Mozgawa, komentując Kodeks karny, pisze, że art. 263 § 4 penalizuje nieumyślne spowodowanie utraty broni palnej (do której zalicza się również broń gazowa) lub amunicji, która pozostaje zgodnie z prawem w dyspozycji sprawcy. Sformułowanie „zgodnie z prawem” oznacza, że dana osoba posiadała zezwolenie na posiadanie broni lub amunicji albo też z innych powodów miała legalnie w swej dyspozycji takie przedmioty (np. magazynier składu z bronią czy kustosz w muzeum). Przez utratę należy rozumieć pozbawienie władztwa nad przedmiotami, o których mówi przepis art. 263 § 4, połączoną z całkowitą lub czasową niemożnością ich odzyskania; nie ma przy tym znaczenia, czy przedmioty te objęła we władanie inna osoba czy też nie. Utrata może być wynikiem działania lub zaniechania sprawcy (np. przewożenie, przenoszenie czy przechowywanie broni z naruszeniem obowiązujących zasad ostrożnego postępowania, np. niezabezpieczenie przed kradzieżą).

 

Poza sankcją karną z samego tytułu utraty broni jej posiadacz może zostać ukarany w przypadku braku poinformowania policji o fakcie ww. utraty.

 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zmianami) posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym policję.

 

Niezgłoszenie utraty broni – zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy – zagrożone jest karą aresztu lub grzywny, jak również skutkuje obligatoryjnym cofnięciem pozwolenia na posiadanie broni w myśl art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy.

 

Dopełnienie obowiązku powiadomienia policji o utracie broni zwalnia jej posiadacza od odpowiedzialności przewidzianej w art. 51 ust. 2 pkt 3. Zapewne od Pana uświadomienia sobie, iż broń zaginęła, minęły już 24 godziny. Trudno byłoby Panu wykazać, że okres ten jeszcze nie upłynął.

 

Ponadto obawiam się, że nie dochował Pan innych obowiązków wynikających z ustawy o broni i amunicji, dotyczących przechowywania broni oraz obowiązku poinformowania policji o zmianie miejsca zamieszkania.

 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2000 r. Nr 27, poz. 343) – osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń są zobowiązane przechowywać broń w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach posiadających zamki atestowane. Kto przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, podlega karze grzywny lub aresztu (art. 51 ust. 2 pkt 7 ustawy o broni i amunicji).

 

Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu – art. 26 ustawy o broni i amunicji. W przypadku braku dopełnienia powyższego obowiązku osoba podlega karze aresztu lub grzywny (art. 51 ust. 2 pkt 3), a także właściwy organ policji może takiej osobie cofnąć pozwolenie na posiadanie broni (art. 18 ust. 5 pkt 3).

 

Ponieważ art. 52 ustawy o broni nie wskazuje, w jakich granicach wymierza się karę grzywny lub aresztu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu wykroczeń, który w art. 19 podaje, iż kara aresztu trwa najkrócej 5, a najdłużej 30 dni. Natomiast zgodnie z art. 24 § 1 grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych.

 

Doradzałbym jak najszybsze poinformowanie policji o utracie broni, chociaż jest ryzyko, iż zostanie Pan ukarany karą grzywny. Dużo poważniejsze konsekwencje mogłyby mieć miejsce, gdyby nie zgłosił Pan utraty, a broń zostałaby użyta przez inną osobę do popełnienia przestępstwa.

 

Ponadto natychmiastowe poinformowanie policji o utracie broni pozwoli Panu „zawalczyć” o warunkowe umorzenie postępowania karnego, o którym mowa w art. 66 § 1, co pozwoliłoby Panu uniknąć wpisu do Krajowego Rejestru Karnego.

 

„Art. 66. § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa”.

 

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, jeżeli objęty nim czyn jest zagrożony maksymalną karą pozbawienia wolności do lat 3, zaś górna granica kary za występek utraty broni wynosi jedynie 1 rok.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus I =

»Podobne materiały

Broń gazowa – umorzenie postępowania dotyczącego jej zagubienia

Zgubiłem broń gazową, na którą posiadałem zezwolenie. Zgłosiłem to w ciągu 24 godzin. Postawiono mi zarzut z art. 363 § 4 Kodeksu karnego. Czy istnieje możliwość warunkowego umorzenia postępowania?  

 

Odebranie prawa jazdy za potrącenie pieszego

Potrąciłem pieszego na przejściu dla pieszych, za pokwitowaniem zabrano mi prawo jazdy. Co mogę zrobić, żeby odzyskać prawo jazdy? Jest mi niezbędne w pracy, bez niego stracę zatrudnienie.

 

Nieuprawnione skorzystanie z karty kredytowej a kwalifikacja czynu i jego konsekwencje karne

Od kilku tygodni borykam się z pewnym problemem, mianowicie moja dobrze sytuowana kuzynka zaprosiła mnie na wyjazd urlopowy (na jej koszt) do Francji. Od pewnego czasu bardzo się przyjaźniłyśmy, czego wyrazem niech będzie fakt, że miałam dostęp do jej kart płatniczych, debetowych, kluczy od jej fran

 

Utrata broni i niezgłoszenie tego faktu na policję

W 1991 r. nabyłem broń gazową, ponieważ nasz dom (należący do rodziców) położony był w niebezpiecznej okolicy – oczywiście otrzymałem pozwolenie na broń. Dwa lata później mój ojciec gonił złodzieja, który wkradł się do naszego garażu, i bez pozwolenia zabrał moją broń, którą zgubił w staw

 

Zgubiona broń

Posiadam pozwolenie na broń gazową. Niestety moja broń gdzieś się zgubiła! Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Może zaginęła w czasie przeprowadzki do innego miasta. Co robić? Jakie skutki może mieć zgubienie broni?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »