.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przebywam w Szkocji i jestem poszukiwany krajowym listem gończym

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 10.12.2018

Aktualnie przebywam w Szkocji i jestem poszukiwany krajowym listem gończym. Chcę się udać do konsulatu w celu wyrobienia nowego paszportu. Czy grozi mi aresztowanie na podstawie listu gończego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego, przepisy Kodeksu postępowania karnego oraz przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne.

 

Z treści Pana pytania wynika, że aktualnie przebywa Pan w Szkocji. W Polsce jest Pan poszukiwany listem gończym. Wolą Pana jest wyrobienie paszportu u konsula. Zastanawia się Pan, czy grozi Panu zatrzymanie u konsula na podstawie wydanego listu gończego.

 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na przepis art. 18 Prawa konsularnego, zgodnie z którym konsul w ramach wykonywania funkcji konsularnych:

 

1) chroni prawa i interesy Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli w granicach dozwolonych przez prawo międzynarodowe;

2) działa na rzecz rozwijania przyjaznych stosunków oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym;

3) podejmuje działania na rzecz umacniania więzi między Rzecząpospolitą Polską a obywatelami polskimi, osobami polskiego pochodzenia oraz osobami deklarującymi przynależność do Narodu Polskiego, zamieszkałymi w państwie przyjmującym;

4) działa na rzecz polskiej mniejszości narodowej oraz praw i wolności osób należących do tej mniejszości, określonych w ustawodawstwie państwa przyjmującego, w umowach międzynarodowych, a także w dokumentach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;

5) czuwa w zakresie swojej właściwości nad wykonywaniem umów międzynarodowych obowiązujących w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym;

6) działa na rzecz rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym, jak również na rzecz promocji polskiej gospodarki, nauki i kultury oraz języka polskiego;

7) przedstawia organom i opinii publicznej państwa przyjmującego informacje o polityce zagranicznej i wewnętrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz o rozwoju polskiej gospodarki, nauki i kultury;

8) zapoznaje się z sytuacją w państwie przyjmującym, w szczególności ze stanem jego gospodarki, nauki i kultury, oraz z ustawodawstwem państwa przyjmującego i umowami zawieranymi przez to państwo, jak również udziela informacji w tym zakresie zainteresowanym obywatelom polskim oraz właściwym organom i instytucjom w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jednocześnie na podstawie art. 34 pkt 1 Prawa konsularnego konsul na podstawie odrębnych przepisów wydaje paszporty i paszporty tymczasowe, unieważnia je oraz odmawia ich wydania.

 

Formalnie zatem konsul ma obowiązek przyjąć Pański wniosek o wydanie paszportu i go rozpatrzyć.

 

Prawo konsularne w sposób bardzo szeroki, a co najważniejsze dla Pana w sposób zupełny określa kompetencje konsula polskiego. W żadnym z przepisów ustawy nie wskazano na uprawnienie konsula do zatrzymania obywatela polskiego. Co prawda poza funkcjami określonymi w ustawie konsul może wykonywać inne funkcje przewidziane przez prawo i zwyczaje międzynarodowe, powierzone mu przez Ministra Spraw Zagranicznych, to jednak nie spotkałem się z sytuacją, kiedy konsul miałby uprawnienie do zatrzymania obywatela polskiego w czasie wyrabiania nowych dokumentów.

 

Praktyka jest następująca. Konsul dowiadując się, że jest Pan poszukiwany zwraca się do lokalnej policji z wnioskiem o wszczęcie postępowania ekstradycyjnego (o ile jest taka możliwość). Innymi słowy, nie tyle sam konsul może Pana zatrzymać, albowiem takich kompetencji nie ma, co powiadomi policję, by ta następnie Pana zatrzymała i wszczęła postępowanie ekstradycyjne.

 

Pierwszy krok winien być jednak skierowany do KRK celem ustalenia za co jest Pan poszukiwany w Polsce.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl