Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prywatny spis inwentarza spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 02.10.2015

Prywatny spis inwentarza spadku, a właściwie wykaz inwentarza, to nowa instytucja prawna, która wejdzie do prawa spadkowego już wkrótce, bo 18 października 2015 r. Umożliwi ona obniżenie kosztów przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, bowiem spisu inwentarza spadku nie będzie musiał już sporządzać komornik.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sporządzenie spisu inwentarza spadku wymagane jest w szczególności w przypadku, gdy któryś ze spadkobierców złoży oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co pozwala mu ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkowe do wysokości stanu czynnego spadku. Obecnie wiąże się to jednak z wysokimi kosztami, bowiem wymaga udziału komornika. Zgodnie z art. 53 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji1 – za dokonanie spisu inwentarza pobiera się stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę pracy komornika.

 

W dniu 20 marca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę2, która zmieniła w szczególności treść art. 1015 § 2 Kodeksu cywilnego3, który ustanawia zasadę domniemania złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, jeżeli oświadczenie to nie zostanie złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie od dnia 18 października 2015 r. będzie jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a nie tak jak dotychczas – z prostym przyjęciem spadku.

 

Uchwalenie powyższej zmiany uzasadniało wprowadzenie do systemu prawnego nowej instytucji, która umożliwić ma spadkobiercom uniknięcie wysokich kosztów sporządzania spisu inwentarza. Od dnia 18 października będzie więc możliwe sporządzanie tzw. „prywatnego spisu inwentarza”, a właściwie wykazu inwentarza. Będzie on mógł być sporządzony przez samego spadkodawcę. Zgodnie z wprowadzonym do Kodeksu cywilnego art. 1031(1) – spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu, będzie mógł złożyć w sądzie albo przed notariuszem prywatny spis inwentarza spadku w postaci wykazu inwentarza (wykaz inwentarza składany przed notariuszem będzie objęty protokołem). Wykaz inwentarza będzie mógł zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnić trzeba będzie przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz będzie miał obowiązek dokonania uzupełnienia wykazu.

 

Zgodnie z art. 1031(2) § 1 K.c. prywatny spis inwentarza spadku składany w sądzie sporządzany będzie według wzoru ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia (jest ono już gotowe i czeka na podpis ministra).

 

Spadkobierca będzie spłacać długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem, nie będzie mógł jednak zasłaniać się brakiem znajomości wykazu inwentarza złożonego przez innego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu. W przypadku zlecenia przez sąd sporządzenia spisu inwentarza przez komornika, spadkobierca będzie musiał spłacać długi zgodnie z tym spisem.

 

Zgodnie z treścią art. 636(3) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego4, który również wejdzie w życie 18 października 2015 r., wykaz inwentarza będzie mógł być złożony w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz. Sąd niebędący sądem spadku niezwłocznie prześle wykaz inwentarza do sądu spadku.

 

Na żądanie spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego lub wykonawcy testamentu prywatny spis inwentarza spadku będzie mógł być również sporządzony przez notariusza (w formie protokołu obejmującego wykaz inwentarza). Notariusz, przed którym złożono wykaz inwentarza, niezwłocznie prześle wypis protokołu do sądu spadku.

 

Niezależnie od tego, czy prywatny spis inwentarza spadku (wykaz inwentarza) złożony zostanie przed sądem, czy przed notariuszem, zgodnie z art. 638(1) § 1 K.p.c. sąd dokona ogłoszenia o jego sporządzeniu, zamieszczając je na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń sądu spadku. Ogłoszenie takie będzie zawierało:

 

  1. imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy;
  2. datę śmierci spadkodawcy;
  3. pouczenie, że:
    • ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
    • pozostali spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza przez komornika.

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790)

2 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 539)

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.10.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus V =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki