.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rodzaje spółek, jakie mogą być tworzone na Ukrainie

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 07.01.2010

Autorka omawia podstawowe rodzaje spółek, jakie mogą być tworzone na Ukrainie oraz przedstawia ich specyfikę.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoby prawne, które prowadzą działalność gospodarczą w celu uzyskania dochodu i następnie jego podziału między uczestników (przedsiębiorcze spółki), mogą być tworzone tylko jako gospodarcze spółki, które za ustawodawstwem Ukrainy rejestrują się w formie:

 

  • pełnej spółki;
  • spółki komandytowej;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki z dodatkową odpowiedzialnością;
  • spółki akcyjnej;
  • albo przedsiębiorczej spółki w formie produkcyjnej spółdzielni.

 

Pełna spółka to taka, w której uczestnicy, stosownie do zawartej między nimi umowy, prowadzą działalność w imieniu spółki i solidarnie ponoszą dodatkową odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Dana osoba może być uczestnikiem tylko jednej pełnej spółki i nie ma prawa bez zgody innych uczestników zawrzeć w swoim imieniu i w swoim interesie albo w interesie osób trzecich innej umowy spółki.

 

Spółka komandytowa to spółka, w której występują udziałowcy sprawujący w imieniu spółki działalność i solidarnie ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (pełni uczestnicy) oraz jeden albo kilku uczestników (wkładców), którzy ponoszą ryzyko strat powiązanych z działalnością spółki do wysokości swoich wkładów, lecz którzy nie uczestniczą w jej działalności. Do spółki komandytowej stosuje się przepisy o pełnej spółce.

 

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorstwo, którego fundusze statutowe są rozdzielone na części, czyli udziały, a ich wysokość określona jest w dokumentach założycielskich. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tworzą fundusze statutowe z udziałów uczestników (udziałowców), których liczba z reguły jest niewielka i zawczasu znana.

 

Tak jak ma to miejsce w spółkach akcyjnych, tak również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za swoje zobowiązania odpowiada całym swym majątkiem. I ta odpowiedzialność jest, według ogólnej reguły, pełną (odszkodowanie całości wyrządzonych strat), jeśli tylko za dany rodzaj zobowiązań nie przewidziano ograniczonej odpowiedzialności. Pojęcie „ograniczona odpowiedzialność” w tym wypadku oznacza, że przy egzekucji długów z majątku spółki udziałowiec traci tylko swój udział (ratę), odpowiedzialność za zobowiązania spółki (na przykład w przypadku jej bankructwa) nie rozciąga się na resztę jego majątku. W ten sam sposób ograniczona jest również odpowiedzialność akcjonariuszy w spółce akcyjnej, bo i oni odpowiadają za zobowiązania spółki tylko w granicach należnych im akcji.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zjednoczenie, utworzona za porozumieniem osób prawnych czy obywateli (osób fizycznych) przez zjednoczenie ich majątku w celu realizacji określonych celów gospodarczych. Na jej fundusz statutowy składają się części o rozmiarze określonym dokumentami założycielskimi, w statucie również jest przewidziana konkretna majątkowa odpowiedzialność uczestników przy niewydolności finansowej spółki. Zatem uczestnicy spółki odpowiadają za zobowiązania w zakresie określonym w tym dokumencie – proporcjonalnie do ich części (udziałów). Przy braku środków w majątku jednego czy kilku uczestników spółki, ich zobowiązania zabezpieczane są dodatkową odpowiedzialnością innych członków spółki proporcjonalnie do ich części w majątku. Możliwe jest zmniejszenie lub zwiększenie rozmiaru dodatkowej odpowiedzialności, ale za zgodą kredytorów przy braku sprzeciwu uczestników. Przy jej zwiększeniu uczestnicy przedstawiają dokumenty potwierdzające ich możliwości zabezpieczenia odpowiedzialność w nowym rozmiarze.

 

Prawny status analogiczny do statusu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma spółka z dodatkową odpowiedzialnością. W stosunku do niej stosuje się praktycznie w całości normy, które regulują działalność spółki z o.o.

 

Jej właściwość (i główna inność w porównaniu do spółki z o.o.) polega na charakterze odpowiedzialności uczestników co do zobowiązań spółki. Jeśli uczestnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zobowiązania spółki, to jej uczestnicy ponoszą dodatkową odpowiedzialność za długi spółki swoim osobistym majątkiem adekwatnym do wielkości udziału. Ostateczny wymiar odpowiedzialności (dwu-, cztero-, pięciokrotna itp.), a także jej charakter (cząstkowa albo solidarna) ustalają sami udziałowcy (uczestnicy) w dokumentach założycielskich. Spółkę z dodatkową odpowiedzialnością tworzy się w tych wypadkach, kiedy rozmiar kapitału koniecznego do rozpoczęcia działalności spółki i jej normalnego funkcjonowania jest znacznie mniejszy, aniżeli dla zabezpieczenia interesów (zobowiązań) tej spółki. W takiej sytuacji nie ma potrzeby kumulowania od razu dużego kapitału – gwarancyjna funkcja zabezpieczana jest nie rozmiarem funduszu statutowego, a wprowadzeniem dodatkowej majątkowej odpowiedzialności uczestników. Ta forma spółki może być wykorzystywana jeszcze i wtedy, gdy przepisami prawa ustalono zakaz prowadzenia pewnych rodzajów działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (na przykład ubezpieczenia).

 

Spółka akcyjna to gospodarcza spółka, której statutowy kapitał rozdzielono na określoną liczbę części jednakowej wartości nominalnej, koszty, korporacyjne prawa, które poświadcza się akcjami. Spółka akcyjna samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki i ponoszą ryzyko strat związanych z jej działalnością w granicach kosztu akcji, których są posiadaczami. Akcjonariusze, którzy nie w całości opłacili akcje, w wypadkach ustalonych statutem odpowiadają za zobowiązania spółki w granicach nieopłaconej części kosztu należnych im akcji. Spółka akcyjna, która spełnia kryteria do emisji akcji, zobowiązana jest podać do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie, bilans, wiadomości księgowe o dochodach i stratach, a także innej informacje przewidziane przepisami prawa.

 

Produkcyjna spółdzielnia to dobrowolne zjednoczenie obywateli na zasadach członkostwa dla wspólnej produkcji albo innej działalności, która bazuje na ich osobistej pracy. Statut spółdzielni i prawo może przewidywać uczestnictwo w działalności produkcyjnej spółdzielni na zasadach członkostwa również innych osób. Spółdzielcy ponoszą subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółdzielni w rozmiarach i trybie ustalonym statutem spółdzielni i prawem.


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.01.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus IV =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl