.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie samochodu rano po zakrapianym wieczorze

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 27.02.2015

Miesiąc temu mąż spędził w towarzystwie kolegów zakrapiany wieczór. Rano, po przespanej nocy, wsiadł do samochodu. Został zatrzymany na kontrolę i okazało się, że ma w wydychanym powietrzu wciąż 0,5 mg alkoholu. Poddał się dobrowolnie karze i otrzymał wyrok – rok zakazu prowadzenia samochodu i grzywna (z art. 178a § 1 Kodeksu karnego). Badania lekarskie i testy przeszedł pomyślnie. Czy może starać się o skrócenie zakazu prowadzenia auta?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż orzekając zakaz określony w art. 42 Kodeksu karnego (zakaz prowadzenia pojazdów), sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu; do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie. Innymi słowy zwrot dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu mechanicznego dokonany w toku postępowania przygotowawczego podlega zaliczeniu na poczet orzeczonego przez sąd w wyroku karnym środka karnego.

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest przepis art. 84 Kodeksu karnego (dalej K.k.), zgodnie z którym:

 

„Art. 84. § 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1–3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 2–3 orzeczono na podstawie art. 41 § 1a, art. 41a § 3 albo art. 42 § 2 lub 3.

 

§ 3. Sąd może zwolnić skazanego z obowiązku orzeczonego na podstawie art. 41b § 5 lub 7 po upływie połowy okresu, na który go orzeczono, jeżeli obowiązek był stosowany przynajmniej przez rok, a zachowanie skazanego wskazuje, że dalsze stosowanie obowiązku nie jest niezbędne do spełnienia celów środka karnego”.

 

Zakaz prowadzenia pojazdów ustawodawca ustanowił w art. 39 pkt 3 K.k. Z treści Pani pytania wynika jednak, iż Pani małżonek dopuścił się czynu, o którym mowa w art. 178a § 1 K.k., zatem zakaz prowadzenia pojazdów została wobec niego orzeczony na podstawie art. 42 § 2 K.k., zgodnie z którym (wcześniej zawarto § 1 celem należytego zobrazowania):

 

„Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

§ 2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177”.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 84 § 2 K.k. nie jest zatem możliwe uznanie środka karnego jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów za wykonane po upływie połowy okresu, na który został orzeczony.

 

Ustawodawca wykluczył możliwość zwolnienia sprawcy od zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczonego na podstawie art. 42 § 2, tzn. obligatoryjnie orzeczonego w stosunku do sprawcy, który dopuścił się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, określonego w art. 173, 174, 177 lub 355 § 2.

 

Nie ma przy tym przepisie miejsca na wykładnię prawa, bowiem treść przepisu jest jasna i nie wywołuje żadnych wątpliwości. Wskazać zatem należy, że w chwili obecnej ustawodawca nie przewiduje możliwości poddania sprawy czynu z art. 178a § 1 K.k. próbie w zakresie środków karnych.

 

Pozwolę sobie nadto z ostrożności wskazać na treść art. 244 K.k. zgodnie z którym „kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Innymi słowy złamanie zakazu prowadzenia pojazdów stanowi przestępstwo stypizowane w art. 244 K.k. i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »