.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prowadzenie przez wspólnika spółki z o.o. własnej działalności o takim samym profilu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 14.01.2011

Czy wspólnik spółki z o.o. może jednocześnie prowadzić swoją odrębną działalność o takim samym profilu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zjawisko konkurencji towarzyszy zrachowaniom przedsiębiorców uczestniczących w grze rynkowej. Z powyższego wynikają co najmniej dwa wnioski. Pierwszy, że konkurencja jest zjawiskiem normalnym, oraz drugi, że możliwe jest jej występowanie tylko w ramach gospodarki wolnorynkowej. Interesem konkurencyjnym inaczej zwanym czynem konkurencyjnym jest prowadzenie we własnym lub cudzym imieniu, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób działalności tego samego rodzaju co przedsiębiorca. Niektórzy przedstawiciele doktryny prawa handlowego przyjmują wręcz, że obowiązek lojalności traktowany powinien być jak tzw. zakaz konkurencji sensu largo (z łac. w ścisłym znaczeniu). Taka interpretacja wydaje się jednak nazbyt szeroka. Obowiązek powstrzymywania się od wszelkiej działalności sprzecznej obejmuje wprawdzie czyny konkurencyjne, ale odnosi się także do innych czynów (m.in. niezachowanie staranności sumiennego kupca może być traktowane jako sprzeczne z interesami spółki).

 

Ustawodawca nie określił w przepisach prawa handlowego zasad lojalności wspólników wobec spółki. Zakaz działalności konkurencyjnej obowiązuje jednak w stosunku do członków zarządu. Treść przepisu art. 211 § 1 Kodeksu spółek handlowych określa zakres przedmiotowy zakazu konkurencji, polegający na:

 

  • zakazie zajmowania się interesami konkurencyjnymi w stosunku do spółki;
  • zakazie uczestnictwa w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenia w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu;
  • zakazie udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

 

Literatura prawa handlowego przez zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi rozumie prowadzenie we własnym imieniu, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób działalności tego samego rodzaju jak działalność spółki wpisana do rejestru. Z kolei zakaz działalności konkurencyjnej obejmuje sytuację uczestnictwa w spółce konkurencyjnej. Organem upoważnionym do udzielenie zezwolenia na działalność konkurencyjną jest organ uprawniony do powołania zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Oznacza to, że zakaz działalności konkurencyjnej nie ma charakteru absolutnego. Innymi słowy zakaz taki może być zniesiony lub złagodzony.

 

W spółce z o.o. w przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

 

Przenosząc rozważania teoretyczne na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, że w przeciwieństwie do spółek osobowych (np. jawnej, partnerskiej, komandytowej), wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie wiąże ustawowy zakaz konkurencji. Ustawodawca zakaz taki sprecyzował jedynie odnośnie członków władz spółki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl