Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie portalu z ogłoszeniami o pracę

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 20.09.2014

Chciałbym utworzyć portal na, którym znajdowałyby się ogłoszenia firm poszukujących pracowników do pracy tymczasowej na terenie Polski i za granicą. Czy do takiej działalności potrzebne są jakieś uprawnienia? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej przedstawię przepisy mówiące o agencji zatrudnienia, w tym pośrednictwa pracy.

 

Prowadzenie agencji zatrudnienia to działalność regulowana w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to działalność, której podjęcie i wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, lecz jedynie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

 

Agencje zatrudnienia jest to działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie:

 

 1. pośrednictwa pracy (zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich)
 2. doradztwa personalnego,
 3. poradnictwa zawodowego,
 4. pracy tymczasowej.

 

Aby agencja zatrudnienia działała legalnie, musi uzyskać certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania z zakresu prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia realizują w imieniu marszałka województwa wojewódzkie urzędy pracy właściwe dla siedziby podmiotu.

 

Zatem prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

 

1.  pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na:

 

 1. udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 2. pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,
 3. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 4. informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 5. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
 6. kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa w art. 85 ust. 2. cyt. ustawy,

 

2.  doradztwa personalnego, polegających w szczególności na:

 

 1. prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 2. wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 3. weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji,

 

3.  poradnictwa zawodowego, polegających w szczególności na:

 

 1. udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 2. udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 3. inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 4. udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,

 

4.  pracy tymczasowej, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;

 

– jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia”.

 

Zgodnie z art.18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „nie wymaga wpisu do rejestru świadczenie usług, o których mowa powyżej, przez:

 

1) Ochotnicze Hufce Pracy;

2) centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym;

3) wyspecjalizowane organy wojskowe, o których mowa w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wykonujące te usługi dla żołnierzy zawodowych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej;

4) przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – korzystających ze swobody świadczenia usług, o której mowa w art. 49 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

5) działalność w zakresie kierowania za granicę do pracodawców zagranicznych własnych pracowników, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;

6) działalność w zakresie kierowania za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat; przepisy art. 19d i art. 85 ust. 2 stosuje się odpowiednio;

7) działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f, prowadzona przez organy określone w przepisach o systemie oświaty, kierujące nauczycieli do pracy za granicą w środowiskach polonijnych;

8) gromadzenie w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianie informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych;

9) pomoc instytucji szkoleniowych udzielana nieodpłatnie uczestnikom lub absolwentom szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, polegająca na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje;

10) działalność w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu, o której mowa w przepisach o systemie oświaty;

11) działalność w zakresie kierowania osób do podmiotów w celu nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową; przepisy art. 19d oraz – w przypadku kierowania za granicę do podmiotów zagranicznych – przepisy art. 85 ust. 2 stosuje się odpowiednio”.

 

Zgodnie więc z art. 18c pkt 8, Pana działalności – w postaci ogłoszeń ofert pracy w internecie – nie wymaga wpisu do rejestru świadczenia usług pośrednictwa pracy ani też nie wymaga posiadania innych uprawnień.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 899), ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 + dwa =

»Podobne materiały

Uzyskanie statusu agencji pracy tymczasowej

Jestem właścicielką firmy budowlanej zarejestrowanej jako spółka z o.o. Czy oprócz podstawowej działalności usługowej w zakresie budownictwa mogę ubiegać się o otrzymanie statusu agencji pracy tymczasowej jako dodatkowej działalności firmy budowlanej? Jeżeli jest to możliwe, to jak wyglądałaby dalsz

Pomysł na portal internetowy – jak ochronić pomysł przed kradzieżą?

Mam koncepcję portalu internetowego (tzw. storyboard – opis portalu, jego funkcje, schemat kolorystyczny, układ najważniejszych stron) i chciałbym go uruchomić we współpracy z programistą lub agencją interaktywną. Przed nawiązaniem współpracy chciałbym jednak mieć pewność, że jeśli pomysł

Kłopotliwa domena internetowa

Zajmujemy się sprzedażą pewnego rodzaju słodyczy. Ostatnio konkurencja oskarżyła nas, że łamiemy prawo, posiadając domenę niemal identyczną jak ich (różnią się one jednym znakiem). Czy możliwe jest sądowe odebranie nam domeny, skoro jej nazwa jest nazwą potoczną, a nie nazwą firmy? Jeżeli nie, to cz
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »