.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie pojazdów przed uprawomocnieniem wyroku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.06.2016

Mój mąż został złapany na prowadzeniu ciężarówki po spożyciu alkoholu, miał 0,19 w wydychanym powietrzu. Pracuje jako zawodowy kierowca. Zostały mu zabrane prawo jazdy na wszystkie kategorie na 10 miesięcy i otrzymał grzywnę. Wnieśliśmy sprzeciw od wyroku nakazowego i sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy, z tym że pozostawił mu wszystkie kategorie, a zatrzymał tylko C+E. Czy można jakoś opóźnić uprawomocnienie się wyroku, bo praktycznie zostały mu tylko dwa miesiące i znów by odzyskał prawo jazdy, a przecież dopóki wyrok się nie uprawomocni, mąż jest niekarany i nie widnieje w ewidencji, że ma brak dokumentów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń zwanego dalej K.w. oraz przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż Pani małżonek został uznany za winnego zarzucanego mu czynu z art. 87 K.w. W dniu 21 listopada 2014 r. w czasie kontroli stwierdzono u niego w wydychanym powietrzu 0,19 (mniemam, że mg/l), co w przeliczeniu na promile daje niemal 0,4. Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy, z tym że pozostawił wszystkie kategorie a zatrzymał tylko C+E. Małżonek jest kierowcą zawodowym.

 

Od wyroku sądu pierwszej instancji służy stronom apelacja. Apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zasadne jest zatem złożenie w sądzie, który wydał wyrok, wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie uzasadnienia wraz z odpisem wyroku. Wniosek jest wolny od opłat.

 

Powyższe pozwoli przeciągnąć sprawę o kolejne 2–3 tygodnie, bowiem tyle trwa mniej więcej sporządzanie uzasadnienia. Następnie proszę pamiętać, by nie odbierać uzasadnienia wyroku (listu poleconego z sądu) w pierwszy możliwym terminie, lecz po awizacji odebrać nie później aniżeli w 14 dni, najbezpieczniej będzie jak mąż odbierze to 10-11 dnia od pierwszej awizacji. Wówczas od dnia następującego po dniu odbioru liczony jest 7 dniowy termin na wniesienie apelacji do sądu.

 

W mojej ocenie w treści apelacji zasadne jest wskazywanie na treść art. 39 K.w. W treści pytania skazuje Pani, iż w wyniku kontroli stwierdzono 0,19 mg/l, co w przeliczeniu na promile daje około 0,38 promila. Powyższe skutkuje zakwalifikowaniem czynu z art. 87 § 1 K.w., a nie art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Pozwolę sobie wskazać, iż ze stanem po spożyciu alkoholu mamy o do czynienia w sytuacji jeżeli poziom alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

 

Wyraźnie podkreślić należy treść art. 87 § 3 K.w., który w swej treści nakłada na sąd obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku dopuszczenia się wykroczenia o którym mowa w art. 87 § 1 K.w. Sąd nie ma zatem uprawnienia w orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych/pojazdu mechanicznego ale ma obowiązek orzec taki środek karny. Ustawodawca bowiem stanowi, iż „…orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów”. Teoretycznie zatem nie ma możliwości uniknięcia zakazu o którym mowa powyżej.

 

Mniemam, iż małżonek nigdy nie był karany za jakiekolwiek przestępstwo. Mając na uwadze powyższe wskazać należy na treść art. 39 § 1 K.w., zgodnie z którym ustawodawca pozwala odstąpić od wymierzenia środka karnego w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie. W tego rodzaju sprawach sąd będzie brał pod uwagę charakter i okoliczności czynu, tj. ilość alkoholu w wydychanym powietrzu, okoliczności w których doszło do naruszenie art. 87 § 1 K.w., stan świadomości, a także właściwości i warunki osobiste sprawy, tj. prognoza kryminologiczna, dotychczasowa karalność Pani męża, zachowanie w czasie, jak i po popełnieniu wykroczenia, współpraca z organami ścigania.

 

Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1992 r., sygn. akt II KRN 121/92, „odstąpienie od wymierzenia kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, mimo stwierdzenia popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 kw, jest możliwe jedynie w wypadkach stwierdzenia przez organ orzekający, zasługujących na szczególne uwzględnienie, okoliczności czynu lub właściwości sprawcy, tj. w oparciu o podstawę prawną sformułowaną w art. 39 kw. Ta podstawa prawna musi być jednak wówczas w części dyspozytywnej orzeczenia expressis verbis powołana”.

 

Tylko i wyłączenie skorzystanie przez sąd z art. 39 § 1 K.w. daje możliwość uniknięcia zakazu prowadzenia pojazdów. Jak wskazano powyżej zakaz ten jest obligatoryjny, a jedynie w sytuacji opisanej w art. 39 § 1 K.w. może nie zostać zastosowany. Powyższe rodzi po stronie męża prawo wystąpienia do sądu z pismem, w którym po pierwsze należałoby wnieś apelację, aby następnie wnosić o odstąpienie od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ogólności.

 

Powyższe pozwoli wydłużyć Państwu czas uprawomocnienia się wyroku o co najmniej 2–3 miesiące. By małżonek mógł być skazany za czyn z art. 244 Kodeksu karnego. konieczne jest uprawomocnienie się wyroku. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 stycznia 2003 r., sygn. akt WA 75/02, „ze względu na to, że orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia (art. 43 § 2 Kodeksu karnego i art. 29 § 3 K.w.), do przypisania oskarżonemu przestępstwa określonego w art. 244 Kodeksu karnego, a polegającego na umyślnym niezastosowaniu się do tego zakazu, niezbędne jest przede wszystkim ustalenie, iż w chwili czynu miał on świadomość faktu uprawomocnienia się orzeczenia skazującego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »