.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie firmy a ciąża i urlop macierzyński

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 01.03.2012

Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniam jedną osobę. Planuję zajść w ciążę. Czy jeśli będę mieć ewentualne zwolnienie lekarskie, a potem przejdę na urlop macierzyński, to moja firma będzie mogła funkcjonować? Czy na pewno dostanę zasiłek macierzyński?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, przysługuje zasiłek chorobowy. Przysługuje on przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni (art. 8).

 

Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego ubezpieczonemu, który nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, można przyznać świadczenie rehabilitacyjne na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy (art. 18 ustawy).

 

Jeżeli więc, będąc ubezpieczoną, zajdzie Pani w ciążę, w czasie której stanie się Pani niezdolna do pracy z powodu choroby, wskazane świadczenia będą Pani przysługiwały. Zasadniczo w okresie zwolnienia wszelka praca zarobkowa jest zabroniona, na co wskazuje treść ustawy (art. 17): jeżeli ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Brzmienie wskazanego przepisu sprowadza się do konieczności zwrotu całości należności na rzecz ZUS.

 

Co podnosi orzecznictwo, zapis art. 17 nie dotyczy jednak wszelkiej aktywności zawodowej.

 

Istotnym dla Pani rozstrzygnięciem jest wyrok Sądu Najwyższegoz dnia 06.05.2009 r., sygn. akt II UK 359/2008, w którego sentencji sąd podniósł, iż „czynności formalnoprawne podejmowane w okresie niezdolności do pracy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w związku z posiadanym przez nią statusem pracodawcy nie są pracą zarobkową powodującą utratę prawa do zasiłku chorobowego”.

 

Wśród takich czynności formalnoprawnych wymienia się aktywność w zakresie podpisywania niezbędnej dokumentacji kadrowej, płacowej i finansowej, bez wykonywania żadnych innych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

W oparciu o wskazany wyrok można więc znaleźć podstawy do twierdzenia, że w okresie zwolnienia lekarskiego będzie mogła się Pani zajmować dokumentacją firmową.

 

Oczywiście w ramach swoich uprawnień pracodawcy będzie mogła to Pani zlecić pracownikowi, o ile oczywiście mieści się to w jego umownym zakresie obowiązków. W innym przypadku takie powierzenie na okres dłuższy niż 3 miesiące wymagałoby zmiany treści umowy.

 

Zasadniczo, zgodnie z art. 29 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010 r. Nr 77 poz. 512 z późn. zm.),„zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko”.

 

Ponieważ tytułem ubezpieczenia nie jest tylko zatrudnienie w ramach stosunku pracy, ale i prowadzona działalność gospodarcza, z chwilą spełnienia przesłanek (tj. prowadzenia działalności i urodzenia dziecka) zasiłek powinien zostać Pani przyznany. Takie stanowisko przyjmuje także ZUS w swoich oficjalnych publikacjach.

 

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

 

Ponieważ zasiłek macierzyński przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy, aby otrzymywać zasiłek, powinna Pani zaniechać prowadzenia działalności. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS dowodem uprawniającym do otrzymania zasiłku powinno być oświadczenie o przerwaniu prowadzonej działalności gospodarczej, jednak w mojej ocenie wystarczające byłoby oświadczenie o zaniechaniu osobistej aktywności w ramach prowadzonej działalności (wszak dopuszczalne jest prowadzenie działalności bez udziału właściciela).

 

Potwierdzeniem prawa do zasiłku, który powinna Pani przedłożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, będą zaświadczenia lekarskie dokumentujące przewidywaną datę porodu, a datę porodu zaś powinna Pani udokumentować skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka.

 

Zgodnie z art. 61 powyżej wskazanej ustawy, dla osób prowadzących działalność gospodarczą prawo do zasiłku i jego wysokość ustala oraz go wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podstawę jego wymiaru organ ten, zgodnie z art. 48 ustawy, powinien wyliczyć z przychodu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (suma przychodów z 12 miesięcy podzielona przez 12).

 

Jeżeli niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.

 

„Jeżeli w okresie, z którego wylicza się podstawę zasiłku, przychód ubezpieczonego niebędącego pracownikiem uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania działalności w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

 

  1. wyłącza się przychód za miesiące, w których wykonywała Pani działalność przez mniej niż połowę miesiąca;
  2. przyjmuje się przychód za miesiące, w których wykonywała Pani pracę lub działalność przez co najmniej połowę miesiąca.

 

Jeżeli w okresie, o którym mowa powyżej, przychód w każdym miesiącu uległ zmniejszeniu z przyczyn wymienionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się przychód za wszystkie miesiące”.

 

Zasiłek wypłaca się w wymiarze 100% tak obliczonej podstawy zasiłkowej.

 

W Pani przypadku z chwilą zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów i spełnienia przesłanek określonych powyżej, sugerowałbym skierować się do właściwego oddziału ZUS celem rejestracji Pani jako uprawnionej oraz rozpoczęcia wypłaty zasiłku w odpowiedniej wysokości. Ponieważ to ZUS jest organem obowiązanym do obliczenia i wypłaty zasiłku, w razie ewentualnych decyzji bezprawnie odmawiających Pani prawa do zasiłku lub zaniżających kwotę wypłaty, każdorazowo będzie Pani przysługiwała droga odwoławcza, o której też, nota bene, powinna Pani zostać, przy okazji wydania każdej z decyzji, poinformowana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »