Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 13.05.2014

Przedsiębiorcy oferujący usługi lub sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, muszą spełnić wymagania ustaw szczególnych, regulujących ten rodzaj działalności.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dla prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie istotne znaczenie mają dwa akty prawne: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną1 oraz ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów (…)2. Nakładają one na przedsiębiorców szereg wymagań, które muszą oni spełnić, działając w sektorze e-commerce.

 

Świadczenie usługi drogą elektroniczną

 

Przez świadczenie usługi drogą elektroniczną należy rozumieć wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego3 (taką siecią jest sieć Internet).

 

Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną ma obowiązek podać w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, informacje podstawowe, do których należą:

 

 1. adresy elektroniczne;
 2. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres;
 3. informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi wymaga takiego zezwolenia.

 

Ponadto jeżeli usługodawcą jest osoba fizyczna, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagań, powinien on podać również:

 

 1. w przypadku ustanowienia pełnomocnika, jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo jego nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres;
 2. samorząd zawodowy, do którego należy;
 3. tytuł zawodowy, którego używa, oraz państwo, w którym został on przyznany;
 4. numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr;
 5. informację o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad.

 

Do obowiązków usługodawcy świadczącego usługi przez Internet należy również m.in. sporządzenie regulaminu świadczenia tych usług, który powinien określać co najmniej:

 

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
  2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Umowa zawierana na odległość

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, każda umowa zawierana przez przedsiębiorcę z konsumentem (czyli osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) za pośrednictwem Internetu jest umową zawartą na odległość. Łączy się z tym szereg obowiązków, które musi spełnić przedsiębiorca oraz uprawnień, które przysługują konsumentowi.

 

W szczególności konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, m.in. o:

 

1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;

2) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;

3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki;

4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia;

5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy;

6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni bez podawania przyczyn, ze wskazaniem wyjątków określonych ustawą;

7) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;

8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący;

9) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;

10) miejscu i sposobie składania reklamacji.

 

UWAGA: Przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji, o których mowa powyżej, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422)

2 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225)

3 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243)


Stan prawny obowiązujący na dzień 13.05.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy minus pięć =

 

»Podobne materiały

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego może skutkować przymusowym jego wycofaniem z rynku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Poprzedzone jest to kontrolą przeprowadzaną przez organy wyspecjalizowane, w szczególności przez Inspekcje Handlową.

 

Odpowiedzialność dostawcy hostingowego za dane przechowywane na serwerze

Hosting możemy określić najprościej jako „wynajem internetowy”. Polega on na tym, iż dostawca usług (hoster) udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę. Czy też bardziej potocznie – jest to udostępnianie przez jeden podmiot (dostaw

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »