.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prowadzenie apteki i kontynuacja koncesji

Od kilkunastu lat prowadzę aptekę typu B, od 8 lat jako jednoosobową działalność. W związku z nowym prawem farmaceutycznym z 2007 r. apteka typu B nie spełnia wymogów lokalowych. Zachowując jednak prawa nabyte, mogę prowadzić nadal aptekę, ale art. 104 ustawy przewiduje wygaśnięcie zezwolenia w przypadku: śmierci, rezygnacji z działalności gospodarczej i likwidacji osoby prawnej. Czy jeśli wniosę np. aportem swoje jednoosobowe przedsiębiorstwo do nowej spółki (np. jawnej), będę mógł nadal korzystać z udzielonego wcześniej zezwolenia na prowadzenie apteki? Chodzi o to, że nie mam możliwości dostosowania lokalu do nowych przepisów prawa, a potrzebuję inwestora do swojej działalności.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiony przez Pana problem jest niezwykle interesujący, jednakże budzi poważne wątpliwości i rozbieżności także w praktyce sądowej. Jeden z poglądów NSA (dominujący w orzecznictwie) wyklucza możliwość przeniesienia zezwolenia wraz z przedsiębiorstwem w znaczeniu przedmiotowym. Zezwolenie takie ma charakter publicznoprawnego uprawnienia podmiotowego (osobistego) i z tej przyczyny co do zasady wyłączone jest z obrotu cywilnoprawnego. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20.02.2007 r., sygn. akt II OSK 350/2006, stwierdzono, iż „zawarcie umowy kupna–sprzedaży apteki, jako przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55[1] kodeksu cywilnego nie powoduje przejścia na kupującego uprawnień wynikających z zezwolenia na prowadzenie apteki, wydanego sprzedającemu”. W uzasadnieniu przedmiotowego orzeczenia Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż „zezwolenie na prowadzenie apteki nie podlega obrotowi cywilnoprawnemu z uwagi na jego publicznoprawny charakter. Wskazał ponadto, iż prawo farmaceutyczne uzależnia wydanie przez uprawniony organ zezwolenia na prowadzenie apteki od spełnienia szeregu wymagań”.

 

W świetle wskazanych rozważań czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych. „Dlatego też zamieszczenie w umowie kupna–sprzedaży przedsiębiorstwa zapisu o przeniesieniu na nabywcę koncesji na prowadzenie apteki nie może odnieść zamierzonego skutku. NSA wskazał na marginesie, że rozwiązania zakładające możliwość przenoszenia skutków prawnych decyzji administracyjnych na inne podmioty jest rzadkością w prawie administracyjnym. Przyjmuje się, że co do zasady, brak regulacji przewidującej taką możliwość jest równoznaczny z jej zakazem. U podstaw nieprzenaszalności uprawnień wynikających z koncesji, zezwoleń i licencji jest ochrona interesu publicznego. Korzystanie z indywidualnych uprawnień nabytych przez inną osobę nie może bowiem prowadzić do naruszenia prawa. W końcu, jak zauważył NSA, sprzedaż apteki prowadzonej przez osobę fizyczną, w istocie, oznacza jej rezygnację z prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej, co w świetle art. 104 prawa farmaceutycznego prowadzi do wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia wydanego na rzecz tejże osoby”.

 

Wskazane rozważania należy przenieść także na grunt Pańskiej sprawy.

 

W uchwale składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.01.2009 r., sygn. akt II GPS 6/2008, stwierdzono, iż „spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, której wspólnicy prowadzili działalność gospodarczą na podstawie udzielonego im zezwolenia na prowadzenie apteki, o jakim mowa w art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 200 r. – Prawo farmaceutyczne (Tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271) pozostaje, w rozumieniu art. 553 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.), podmiotem tego zezwolenia”.

 

Problem jest złożony i zasadniczo nie wypracowano jednolitego stanowiska, przy czym stanowisko o publicznoprawnym charakterze zezwolenia i braku możliwości przeniesienia zezwolenia łącznie z przedsiębiorstwem jest stanowiskiem dominującym.

 

Oczywiście może Pan próbować i ewentualnie dochodzić swoich praw sądownie, ale  – jak wcześniej wspominałem – istnieje ogromne ryzyko, iż sąd zajmie stanowisko odmienne.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl