Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie uczniowskiego klubu sportowego

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 07.02.2018

Prowadzę uczniowski klub sportowy działający na podstawie art. 4 ustawy o sporcie, tj. wpisany do ewidencji prowadzonej przez starostę. Walne zebranie członków podjęło uchwałę o wszczęciu likwidacji oraz wyznaczono likwidatorów, którzy zawiadomili starostę o wszczęciu likwidacji. Likwidacji na razie nie zakończono. Statut klubu nie przewiduje takiego rozwiązania jak uchylenie likwidacji, tj. podjęcie decyzji o dalszym normalnym działaniu klubu. Czy walne zebranie członków może teraz podjąć decyzję o uchyleniu likwidacji? Np. na zasadzie domniemania kompetencji walnego zebrania – art. 11 ustawy Prawo o stowarzyszeniach? Chodzi o uchylenie likwidacji, podobnie jak to jest przewidziane dla spółek handlowych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisany przez Pana problem jest wielowymiarowy. Otóż, w myśl powołanego art. 4 ustawy o sporcie uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, z chwilą którego otrzymuje osobowość prawną (czyli zostaje niejako „powołany do życia”).

 

Omawiany przepis jest jednak o tyle nieprecyzyjny, o ile do klubu uczniowskiego nie będą miały zastosowania nie tylko przepisy o jego rejestracji, ale i wykreśleniu. Zgodnie z art. 4 ust. 4 zd. 2 wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Oznacza to, iż do czasu wykreślenia klubu z rejestru prowadzonego przez starostę, ten formalnie istnieje i zachowuje osobowość prawną.

 

Przejdę teraz do omówienia kwestii likwidacji tak zawiązanego klubu. W tym przypadku mają już zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z art. 36 tej ustawy:

 

„Art. 36. 1. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

2. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora”.

 

Jak widzimy, likwidacja jest następstwem rozwiązania stowarzyszenia. Czyli najpierw stowarzyszenie jest rozwiązywane na mocy uchwały, a potem dopiero następuje likwidacja. Sądy i doktryna są jednak zgodne co do tego, że do czasu zgłoszenia wniosku o wykreślenie stowarzyszenia (w tym przypadku wniosek składany jest do KRS) stowarzyszenie zachowuje osobowość prawną i może w ograniczonym zakresie działać (choć nie może prowadzić już działalności statutowej).

 

Podczas likwidacji w stowarzyszeniu (bądź odpowiednio uczniowskim klubie sportowym) nie funkcjonuje zarząd, a w jego miejsce z mocy prawa wchodzą likwidatorzy. Nadal funkcjonują natomiast organy nadzoru i kontroli. Oznacza to, iż walne zebranie nadal może podejmować uchwały.

 

Niestety przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach są bardzo lakoniczne w przedmiocie likwidacji i zawierają się jedynie w czterech artykułach. Część doktryny twierdzi, iż w pozostałym zakresie zastosowanie powinny mieć nie tylko ogólne zasady prawa, ale i analogiczne rozwiązania stosowane w prawie spółek. Jest to jednak rozwiązanie dość ryzykowne i starałbym się raczej wykazać możliwość podjęcia poszczególnych czynności wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy (jakkolwiek byłyby one niekompletne).

 

Przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach nie przewidują expressis verbis możliwości przerwania procesu likwidacji stowarzyszenia. Należy jednak zwrócić uwagę na to co było elementem inicjującym rozpoczęcie likwidacji. Jeśli była to uchwała własna stowarzyszenia (bądź UKS), to zasadne jest rozważenie możliwości uchylenia skutków prawnych takiej uchwały, zwłaszcza jeśli przesłanki  likwidacji stowarzyszenia określone w statucie ustały. Wydaje się bowiem, że skoro stowarzyszenie zachowuje byt prawny do czasu wykreślenia wpisu, to powinno być możliwe podjęcie uchwały w zakresie kontynuowania działalności stowarzyszenia i uchylenia wcześniejszej uchwały dotyczącej jego likwidacji (na podstawie ogólnego umocowania walnego zebrania z art. 11 Prawa o stowarzyszeniach). Niestety, brak jest w tej materii wyroków sądowych bądź jednoznacznych poglądów doktryny.

 

Kluczowe znaczenie będzie miało tu też stanowisko organu rejestracyjnego, którym w przypadku uczniowskiego klubu sportowego, jest starosta. Zgodnie bowiem z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach likwidator zobowiązany był poinformować organ rejestrowy o prowadzonej likwidacji. Zatem obecnie, konieczne byłoby także zawiadomienie starosty o przerwaniu likwidacji i wznowieniu działalności klubu, na podstawie uchwały walnego zebrania.

 

Reasumując, choć przepisy nie przewidują wyraźnie możliwości przerwania likwidacji uczniowskiego klubu sportowego, to wydaje się, iż powinno być to możliwe w sytuacji, jeśli postępowanie likwidacyjne zainicjowane zostało w drodze uchwały, a przesłanki likwidacji ustały.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + VIII =

»Podobne materiały

Rozwiązanie stowarzyszenia

Istnieje stowarzyszenie, członkowie są już nieaktywni, wszyscy porozjeżdżali się po świecie i nie ma z nimi kontaktu. Chciałbym rozwiązać stowarzyszenie, ale nie jestem osobą z zarządu. W wyniku przemian powinienem być, ale ostatnio okazało się, że przesłane kilka lat temu zmiany nie przeszły i zarz

 

Odpowiedzialność Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Mam pytanie odnośnie odpowiedzialności członków zarządu oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na okoliczność wypadku w górach osoby, która pojechałaby na wycieczkę organizowaną przez PTT. Przy wyjeździe w góry wykupowane jest oczywiście dla wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczenie.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »