.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prowadzenie samochodu bez odebranego prawa jazdy

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 30.07.2019

We wrześniu 2018 zatrzymano mi prawo jazdy na 6 miesięcy. Trzy kolejne badania wykazały: 0,12/0,06/0,00 (mg/dm3). Niedługo mija termin sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Za tydzień spodziewam się listu poleconego ze starostwa ze skierowaniami na badania lekarskie, psychologiczne i kurs reedukacyjny. Do końca zakazu na pewno się z tym nie wyrobię, a muszę je mieć, by odzyskać prawo jazdy. Jakie są konsekwencje prowadzenia auta po drodze publicznej bez odebranego prawa jazdy ze starostwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzenie samochodu bez odebranego prawa jazdy

Fot. Fotolia

Problem, z którym zwróciła się Pani do nas, jest trudny, brak jest jednakowej wykładni w tej sytuacji. Niemniej jednak wskazać należy, że jazda bez odebranego prawa jazdy, jazda pomimo orzeczonego zakazu, stanowi przestępstwo. Zakaz kierowania pojazdami zostaje wydany przez sąd za poważne naruszenie prawa, np. spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, nieudzielenie pomocy ofierze wypadku itp.

 

Zarówno w przypadku cofnięcia uprawnień, jak i wydania zakazu prowadzenia pojazdów nie możemy zatem mówić o tym, że kierowca nie wiedział o istnieniu nałożonej na niego sankcji. Kierowcy wsiadając za kierownicę aut świadomie łamią prawo i wykazują się przy tym lekceważeniem jego zapisów. Warto też podkreślić, że oprócz nałożonego zakazu lub cofnięcia uprawnień, istnieją poważne przesłanki świadczące o tym, że taki kierowca może stwarzać zagrożenie na drodze. Takie potraktowanie kierowcy jest bowiem wynikiem jego wcześniejszych poczynań za kierownicą. Biorąc jednak pod uwagę wynik pomiarów ilości alkoholu w wydychanym powietrzu należy wskazać, że te wyniki były stosunkowo niskie, wobec tego sąd orzekał o zakazie prowadzenie pojazdów mechanicznych przez okres 6 miesięcy, w związku z faktem, iż popełnione zostało wykroczenie, nie zaś przestępstwo. W Pani przypadku mamy do czynienia z zatrzymaniem, nie zaś z odebraniem uprawnień. Zatrzymanie nie powoduje całkowitej utraty uprawnień, dlatego jego odzyskanie nie jest szczególnie trudne. Można się o nie ubiegać w dniu następnym po ostatnim dniu, w którym upływa kara. Należy dostarczyć stosowne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne, o ile taki obowiązek został nałożony na ukaranego. Wniosek powinien zawierać stosowne załączniki: zdjęcie, dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty, ewentualnie pełnomocnictwo (jeżeli załatwiamy sprawę przez osobę trzecią). Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych został orzeczony na okres nieprzekraczający jednego roku, zwrot dokumentu nastąpi w dniu złożenia wniosku.

 

Nie wiem, czy wobec Pani taki nakaz został orzeczony, tzn. czy sąd nakazał przeprowadzenie badań psychologicznych oraz dodatkowego kursu. Jeśli tak, to jest on niezbędny, jeśli nie, to wystarczy samo orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Badania psychologiczne kierowców mogą przeprowadzać uprawnieni psycholodzy, w pracowni prowadzonej przez: przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną lub jednostkę sektora finansów publicznych. Uprawnionym psychologiem jest natomiast osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia, ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia oraz została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów. Z kolei klasyczne badanie lekarskie przeprowadza lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu lekarza, co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza, specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo inną specjalizację i dodatkowe szkolenie, a do tego nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz jest wpisany do ewidencji uprawnionych lekarzy. W mojej ocenie najlepiej udać się z takim orzeczeniem do starostwa i swoje prawo jazdy odzyskać.

 

Co zaś do samej jazdy bez ważnego prawa jazdy. Rozróżniamy dwa przypadki. Pierwszy to taki, w którym kierowca prowadzi pojazd pomimo zakazu, który go obowiązuje. Drugi zaś to taki, który kierowca po prostu nie posiada stosownego dokumentu. W Państwa przypadku będziemy mieć do czynienia z nieposiadaniem stosownego dokumentu, bowiem zakaz prowadzenia pojazdów nie będzie już obowiązywał po 10 marca- zastrzegam, że wskazuję tak jedynie z uwagi na opis zapytania bowiem nie otrzymałem żadnego dokumentu do wglądu. Pani postępowanie wobec tego nie będzie przestępstwem z art. 244 Kodeksu karnego, bowiem zakaz nie będzie już obowiązywał. Niemniej jednak konsekwencje prawne takiego działania również nie będą małe. Zgodnie bowiem z art. 94 Kodeksu wykroczeń:

 

„§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”.

 

Wobec tego konsekwencją prawną może być orzeczenie wobec Pani grzywny przez sąd. Co więcej, sąd na pewno orzeknie dalszy zakaz prowadzenia pojazdów, z uwagi na fakt, iż będzie brał pod uwagę poprzednio orzekany wobec Pani kary. Podsumowując, polecam jednak odzyskać zatrzymane uprawnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl