Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie kilometrówki przy wynajmie samochodów i zgłoszenie do US

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 08.02.2018

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (podatek liniowy). Głównym przedmiotem działalności są usługi budowlane oraz wynajem sprzętu budowlanego i samochodów. Kupiłam poprzez leasing finansowy samochód osobowy. Będzie służył do prowadzenia działalności oraz będzie wynajmowany. Czy mam prawo do odliczania całego VAT-u i czy muszę go zgłaszać do US (VAT-26) i prowadzić od niego kilometrówkę, kiedy mam wpis w PKD o wynajmie samochodów? Drugie pytanie jest podobne, tylko dotyczy samochodu specjalnego kamper (też leasing finansowy). Czy gdy prowadzę usługi wynajmu, to muszę prowadzić kilometrówkę, czy muszę zgłaszać do US i co z VAT-em? Dodatkowo chce rozszerzyć działalność o usługi noclegowe pracownicze. Kupiłam w tym roku nieruchomość (budynek z 2008 roku) i chcę go dostosować pod te usługi. Kupiłam go wspólnie z mężem (akt notarialny – prywatnie, nie „na firmę”, bez VAT-u). Czy mogę go wprowadzić do firmy i amortyzować? Jeśli tak, to w jakiej stawce? Czy obowiązuje tu stawka 10% rocznie dla budynków używanych (powyżej 5 lat)? Czy elementy wyposażenia (łóżka, pościele, AGD, RTV itp.) mogę wrzucić w koszty działalności? Czy jeśli będę chciała go sprzedać po okresie 5 lat, to nie będzie zachodził podatek? Czy będę go musiała sprzedawać z VAT-em?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zakresie wynajmowania samochodu osobowego w kontekście podatku VAT należy wskazać, że co do zasady podatnikom przysługuje prawo do odliczenia jedynie 50% kwoty podatki naliczonego związanego z wydatkami na ten pojazd. Powyższej zasady nie stosuje się, w przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

 

Zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy VAT pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą z tym.

 

Jak stanowi art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy VAT, warunków prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

 

Mając na uwadze powyższe pełne odliczenie przysługuje jedynie w przypadku, gdy samochód jest wykorzystywany do uzyskiwania w ramach działalności gospodarczej przychodów z jego wynajmu. W rezultacie dla pełnego odliczenia VAT w przypadku samochodu który jest przeznaczony na wynajem nie jest konieczne prowadzenie ewidencji (kilometrówki). Zgodnie z treścią art. 86a ust. 12 ustawy VAT nie ma również obowiązku składania do urzędu skarbowego informacji VAT-26.

 

W zakresie natomiast nabytej nieruchomości wskazać należy, że pomimo faktu nabycia jej na współwłasność z małżonkiem może ona zostać wprowadzona do majątku firmowego i uznana za środek trwały po wprowadzeniu do ewidencji. Wynika to z treści art. 22a ustawy PIT, który stanowi, że dany składnik może być uznany za środek trwały, gdy stanowi własność lub współwłasność podatnika.

 

Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych składnika z majątku wspólnego pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od jego pełnej wartości początkowej. W takiej sytuacji nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia z małżonkiem umowy użyczenia składnika wspólnego majątku, gdyż każdy z małżonków ma prawo samodzielnie rozporządzać majątkiem wspólnym. Zgodnie z art. 22g ust. 11 ustawy PIT w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

 

W konsekwencji w sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków wprowadził określony składnik majątku wspólnego do ewidencji środków trwałych, może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego pełnej wartości początkowej. Wartością początkową będzie zatem cena nabycia.

 

Dla używanego budynku mieszkalnego obowiązuje zasada, że indywidualna stawka amortyzacji nie może być wyższa niż 10%. Niezależnie jednak od wieku budynku – o ile tylko jest on używany (tzn. minęło więcej niż 5 lat od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym go wybudowano) – będzie można zastosować stawkę 10%. Wszelkie wydatki związane z remontem oraz wyposażeniem nieruchomości może Pani ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.

 

W zakresie sprzedaży budynku pragnę wskazać na treść art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem „zwalania się od podatku od towarów i usług dostawę budynków, budowli lub ich części pod warunkiem że:

 

a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów”.

 

W rezultacie z racji tego, że przy nabyciu nie przysługiwało Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego, to zgodnie z zasadą neutralności podatku VAT również przy sprzedaży takiego lokalu nie powinna Pani płacić podatku VAT należnego. O tym właśnie mówi powyższe zwolnienie.

 

Natomiast w zakresie podatku dochodowego, zgodnie z art.10 ust. 2 pkt 3, ust. 3 oraz art. 14 ust. 2 c ustawy PIT, zauważyć należy, że nawet jeżeli lokal mieszkalny wykorzystywany jest w prowadzonej działalności gospodarczej, to do opodatkowania jego sprzedaży stosuje się zasadę, iż nie podlega opodatkowaniu odpłatne zbycie takiego lokalu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy PIT do przychodów z odpłatnego zbycia środków trwałych nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + I =

»Podobne materiały

Opodatkowanie VAT przy refakturowaniu czynszu i opłaty za prąd

Wynajmuję mieszkanie na biuro. Mam podpisaną umowę z najemcą, zgodnie z którą poza opłatą za najem ponosi on też koszty czynszu i opłatę za prąd. Jestem czynnym podatnikiem VAT, więc muszę wystawiać faktury. Do kwoty opłaty za wynajem doliczam VAT w wysokości 23%. Jak powinienem traktować w tej kwes

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »