Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Protokół szkody a wymiana produktu na nowy

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 25.11.2017

Prowadzimy sklep internetowy ze sprzętem AGD. Wysłaliśmy do klienta produkt - lodówkę firmą kurierską, klient ją odebrał i przysłał do nas protokół szkody spisany z kurierem– lodówka ma wgniecione drzwi. Odmówiliśmy klientowi wymiany lodówki, ponieważ przesyłka została odebrana bez zastrzeżeń, a protokół szkodowy jest spisany w momencie odbioru i też potwierdza, że klient odebrał urządzenie bez zastrzeżeń. Dodatkowo protokół jest miejscami nieczytelny. Teraz otrzymaliśmy pismo od prawnika, który reprezentuje tego konsumenta – domaga się w nim wymiany lodówki w terminie 7 dni na wolną od wad stosownie z art. 561 K.c. (rękojmia). Co możemy w tym przypadku zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Protokół szkody a wymiana produktu na nowy

Fot. Fotolia

Zawarli Państwo z konsumentem umowę sprzedaży lodówki. Lodówka została dostarczona przez przewoźnika. W momencie odbioru klient zauważył uszkodzenia, spisano protokół szkody. W tymże protokole jednakże klient oznaczył, że przyjmuje towar bez zastrzeżeń, a sam opis reklamacji jest nieczytelny. Pytanie, czy w takim razie mogą się Państwo zwolnić od odpowiedzialności.

 

W niniejszej sprawie odpowiedzialność regulują art. 454 (1) i 548 § 3 Kodeksu cywilnego (K.c.) – przedstawiam je w szerszym kontekście przepisów:

 

Art. 454. § 1. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.

§ 2. Jeżeli zobowiązanie ma związek z przedsiębiorstwem dłużnika lub wierzyciela, o miejscu spełnienia świadczenia rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa.

 

Art. 4541. Jeżeli przedsiębiorca jest obowiązany przesłać rzecz konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne.

 

Art. 548. § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

§ 2. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą samą chwilą.

§ 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.”

 

Oznacza to, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej konsumentowi – do momentu odebrania przez niego rzeczy niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy spoczywa na sprzedającym. Ryzyko to rozkłada się inaczej, jeśli kupujący sam dokonał wyboru przewoźnika – tak, że sprzedawca nie miał na to wpływu.

 

Pierwszym argumentem po Państwa stronie mogłoby być to, że firmę kurierską wybrał odbiorca. W mojej ocenie nie można stwierdzić, że nie mają Państwo wpływu na wybór przewoźnika, jeśli sami proponują klientowi wybór spośród ograniczonej liczby rozwiązań. Niemniej jednak pierwszym, mocno naciąganym argumentem, mógłby być taki, że klient sam wybrał tego przewoźnika spośród zaproponowanych. Byłby to raczej argument nieskuteczny, jednak w piśmie można go powołać z ostrożności dla wyczerpania wszystkich możliwości obrony.

 

Przyjmuje się, że odpowiedzialność wynikająca z powyższych przepisów nie może zostać ograniczona przez zastrzeżenie wywiązania się przez konsumenta z obowiązku wynikającego już z Prawa przewozowego, tj. wypełnienia protokołu reklamacyjnego oraz oznaczenia o przyjęciu przesyłki z zastrzeżeniami. Takie postanowienia są niedozwolonymi klauzulami umownymi, zatem pozostają bezskuteczne wobec konsumenta (art. 385 (3) K.c.). I tak, w rejestrze klauzul niedozwolonych można znaleźć następujące klauzule:

 

„W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan zabezpieczenia przesyłki (karton, taśma pakowa – to jest najważniejsze!), kompletność przesyłki, zgodność z zamówieniem oraz czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne przesyłki i/lub zawartości podczas transportu do Państwa (przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń jest równoznaczne z akceptacją jej stanu jak i zawartości) (numer wpisu: 5517);”.

 

„W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Jest to bardzo ważne, gdyż jeżeli zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło w trakcie transportu – reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej towar” (numer wpisu: 5442);”.

 

„Warunkiem złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzenia paczki lub jej zawartości jest sprawdzenie zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia paczki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego” (numer wpisu: 5683)”.

 

„Sporządzanie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym i podstawą do uwzględnienia reklamacji za szkody powstałe w trakcie transportu” (numer wpisu: 6429).

 

Tym samym nie mogą Państwo odmówić prawa do reklamacji i dochodzenia od Państwa roszczeń z rękojmi.

 

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki, chyba że utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu przesyłki wynikło z jednej z wymienionych okoliczności, ciąży na przewoźniku. Jednakże przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń. W świetle obowiązujących przepisów trudno będzie zatem uzyskać rekompensatę za koszty zadośćuczynienia roszczeniom z rękojmi. Niemniej jednak mogą Państwo próbować wykazywać, że już samo spisanie uszkodzeń było zastrzeżeniem do przesyłki, mimo że konsument omyłkowo nie oznaczył rubryki dotyczącej zastrzeżeń. Ponieważ nastąpił już odbiór przesyłki, winni Państwo poprosić konsumenta o zawarcie umowy cesji praw i obowiązków wobec przewoźnika, aby móc od niego dochodzić roszczeń.

 

Ponadto, w razie odmowy przez przewoźnika zadośćuczynienia Państwa roszczeniom, w mojej opinii, mimo tak przychylnych przepisów dla konsumentów, mogliby Państwo próbować dochodzić od tego konsumenta naprawienia szkody na zasadzie art. 471 K.c. – z pewnością bowiem można przypisać konsumentowi nienależyte działanie przy odbiorze przesyłki, czyli w wykonaniu umowy, bowiem nie dochowując podstawowych aktów staranności, jak zaznaczenie odpowiedniej rubryki na protokole szkody (jest to rażące niedbalstwo w perspektywie zauważenia uszkodzenia, jego zdefiniowania i prawidłowego postąpienia w zakresie zgłoszenia uszkodzenia) – pozbawił on Państwa możliwości dochodzenia rekompensaty za koszty poniesione z tytułu rękojmi. Tym samym konsument nie współdziałał w wykonaniu zobowiązania (art. 354 K.c.). Argumenty te byłyby tym mocniejsze, gdyby konsument był przez Państwa pouczony o właściwym postępowaniu.

 

Ponieważ konsument zgłosił żądanie wymiany, nie mogą Państwo już teraz potrącić swoich należności z tytułu odszkodowania z należnościami drugiej strony – należności drugiej strony nie mają bowiem charakteru pieniężnego. Niestety zatem odszkodowania trzeba by dochodzić odrębnie, po zadośćuczynieniu roszczeniom z rękojmi. Oczywiście gdyby w tym przypadku wystarczająca pozostawała naprawa rzeczy, mogą Państwo ją wykonać, powołując się na art. 561 § 3 K.c.

 

Wskażę, że konsument może udowadniać istnienie wady wszelkimi środkami dowodowymi – mogą mu Państwo zarzucić, że nie dowiódł jej istnienia z racji nieczytelności opisu, jeśli powołał się tylko na protokół. Jeśli jednak przedstawił jeszcze np. fotografie uszkodzeń, wada pozostaje udowodniona.

 

Dodam jeszcze, że zgodnie z art. 76 Prawa przewozowego – przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: 1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego; 2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; 3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; 4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

Niestety na podstawie protokołu byłoby trudno stwierdzić, że szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem, bowiem w samym protokole te momenty są przyjęte równolegle (ta sama godzina). Niemniej jednak można by i na ten punkt się powołać, podając, że najpierw musiało nastąpić sporządzenie protokołu, a następnie odbiór.

 

Ponadto wskażę jeszcze, że może Pan ustalić z konsumentem, czy to on wpisywał osobiście w rubrykę, że przyjmuje przesyłkę bez zastrzeżeń. Jeśli wpisał to kurier, klient mógłby próbować powołać się na błąd oświadczenia woli i wysłać odpowiednie pismo do przewoźnika, że uchyla się od skutków prawnych złożonego oświadczenia w tym zakresie (argumentując, np. że pozostaje ono oczywiście sprzeczne z pozostałą treścią protokołu, a działał w zaufaniu do kuriera, który sam jak najszybciej sporządzał protokół i odczytywał go głośno, stąd klient nie widział potrzeby przeczytania jeszcze raz, czy rzeczywiście zaznaczył odpowiednie rubryki – niewątpliwie został zatem wprowadzony przez niego w błąd). Takie oświadczenie byłoby dla Pana dodatkowym argumentem wobec przewoźnika.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus siedem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki