Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Propozycja zamiany mieszkania komunalnego

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 10.02.2018

Dzielnica z jakichś względów proponuje mi zamianę mieszkania komunalnego na inne równorzędne. Czy musi mi jako najemcy najpierw zaproponować wykup, czy muszę bezwzględnie zgodzić się na ich propozycję? Jesteśmy wspólnotowcami mieszkania komunalnego w trzy osoby. Każda posiada umowę najmu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Gminy nie mają obowiązku wyprzedawania swoich zasobów lokalowych ani też dokonywania ich sprzedaży z zastosowaniem tak głośnych w ostatnich latach bonifikat dla najemców tych lokali. Zasady dotyczące lokali komunalnych, a właściwie zasobów lokalowych gmin uregulowane są w podstawowym zakresie w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zaś szczegółowe zasady, jak terminy, bonifikaty, wymagane dokumenty, wynikają z zasad wykupu mieszkań komunalnych określanych uchwałami poszczególnych dzielnic lub gmin w danej miejscowości, które wydawane są na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Zgodnie z art. 34 ust. ustawy o gospodarce nieruchomościami „w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony”.

 

Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, doręcza się zawiadomienie w formie pisemnej o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. (art. 34 ust.4).

 

Tak więc zawsze w sytuacji, gdy gmina podejmie decyzję o skierowaniu lokali komunalnych do sprzedaży, musi o tym fakcie poinformować jego najemcę i zaproponować mu wykup. Proszę jednak pamiętać, iż w przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1. Aby mógł Pan skorzystać z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, musi Pan jednak złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną.

 

W sytuacji, gdy odmówi Pan wykupienia lokalu, musi się Pan liczyć z konsekwencjami, aktualnie bowiem ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwala gminie na wypowiedzenie umowy najemcy, który nie skorzystał z uprawnienia. Ustawa stanowi w art. 21 ust. 4 i 5, iż ustalenia zawarte w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, obowiązujące w danej gminie mogą stanowić podstawę do wypowiadania umów najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia pod warunkiem jednoczesnego zaoferowania wynajęcia w tej samej miejscowości innego lokalu, spełniającego wymagania co najmniej takie same, jakie powinien spełniać lokal zamienny. Wysokość czynszu i opłat w lokalu zamiennym musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego. Jeżeli najemcy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przepis ust. 4 stosuje się pod warunkiem, że najemcy temu zaoferowano wcześniej nabycie tego lokalu, a najemca nie skorzystał z przysługującego mu pierwszeństwa w jego nabyciu.

 

Nie musi Pan akceptować bezwzględnie ceny wykupu. Może Pan żądać jej obniżenia o wysokość nakładów poczynionych na modernizacje lokalu, jak również o zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedażowej, o ile taką bonifikatę przewidują uchwały gminy. Rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali stanowiących własność gminy, w której w sposób zróżnicowany określi wysokość bonifikat, uzależniając je od szczegółowych warunków dotyczących zbywanych nieruchomości, jak np. powierzchnia lokalu, jego stan techniczny, data budowy, liczba lokali w budynku itp. Trudno kwestionować również uprawnienie właściwych organów gminy do zastosowania bonifikaty od części ceny sprzedaży (por. wyrok NSA z dnia 7 września 2005 r., sygn. akt I OSK 193/05, LEX nr 194736). Zawsze może Pan zakwestionować sam operat szacunkowy, na którego podstawie gmina dokonała wyceny lokalu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus VII =

»Podobne materiały

Eksmisja drugiego najemcy mieszkania komunalnego

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym z moim ojcem, który jest alkoholikiem. Umowa najmu jest na mnie i na ojca. Wszystkie opłaty oraz koszty napraw i remontów pokrywam ja. Ojciec nie dokłada się do niczego, jest na moim utrzymaniu. Często zaprasza do domu swoich znajomych, z którymi urządza libacje. Jak

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »