.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Promocja alkoholu

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 30.10.2013

Chciałbym otworzyć stronę internetową, na której opisywane i oceniane byłyby alkohole wysokoprocentowe. Wejść na stronę mogliby tylko zalogowani użytkownicy, którzy musieliby podać datę urodzenia. Czy taki sposób promocji alkoholu jest dozwolony? Czy mógłbym wysyłać użytkownikom darmowy alkohol? Czy mogę umieszczać na stronie reklamy alkoholi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwolę sobie odpowiedzieć najpierw dość opisowo i teoretycznie, potem zaś konkretnie, a także w odwrotnej kolejności na Pana pytania.

 

Otóż publiczna reklama i promocja alkoholu jest co do zasady zakazana, przewidziano jedynie wyjątki w zakresie reklamy piwa. Art. 131 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (u.w.t.) przewiduje bezwzględny zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych za wyjątkiem piwa, co do którego zakaz ten jest względny, bo dopuszczona jest możliwość jego reklamy pod szeregiem warunków.

 

Wyjaśnię, że przywołana ustawa uważa za reklamę napojów alkoholowych publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.

 

Ponieważ z Pana opisu wynika, że aby wejść na stronę, będzie trzeba podać datę urodzenia, to uznałabym, że nie jest to publiczna promocja i reklama.

 

Cytuję Panu pełną treść art.131 u.w.t.:

 

„1. Zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem że:

 

1) nie jest kierowana do małoletnich,

 

2) nie przedstawia osób małoletnich,

 

3) nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami,

 

4) nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych,

 

5) nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu,

 

6) nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób,

 

7) nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego,

 

8) nie wywołuje skojarzeń z:

 

a) atrakcyjnością seksualną,

 

b) relaksem lub wypoczynkiem,

 

c) nauką lub pracą,

 

d) sukcesem zawodowym lub życiowym.

 

2. Reklama i promocja piwa, o której mowa w ust. 1, nie może być prowadzona:

 

1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 600 a 2000, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego
w trakcie trwania tej imprezy;

 

2) na kasetach wideo i innych nośnikach;

 

3) w prasie młodzieżowej i dziecięcej;

 

4) na okładkach dzienników i czasopism;

 

5) na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim;

 

6) przy udziale małoletnich.

 

3. Zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego.

 

4. Zabrania się reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.

 

5. Zabrania się informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu, w jakikolwiek inny sposób niż poprzez umieszczanie wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy informacyjnej związanej z określoną imprezą nazwy producenta lub dystrybutora oraz jego znaku towarowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

 

6. Informowanie o sponsorowaniu może być prowadzone w radiu i telewizji pod warunkiem, iż będzie ograniczone wyłącznie do podania nazwy producenta lub dystrybutora napojów zawierających do 18% alkoholu lub jego znaku towarowego, a informacja ta nie będzie prezentowana w telewizji przez osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej.

 

7. Zabrania się informowania o, innym niż określone w ust. 5, sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu oraz informowania o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

8. Zakaz określony w ust. 1 dotyczy również wydawnictw promocyjno-reklamowych przekazywanych przez producentów, dystrybutorów lub handlowców napojów alkoholowych klientom detalicznym.

 

9. Zakazy określone w ust. 1-8 nie obejmują reklamy i promocji napojów alkoholowych prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

10. Zakazy określone w ust. 1-8 dotyczą osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uczestniczą w prowadzeniu reklamy w charakterze zleceniodawcy albo zleceniobiorcy niezależnie od sposobu i formy jej prezentacji […]”.

 

Na poparcie moich twierdzeń polecę Panu także stanowisko doktryny, stricte w odniesieniu do reklamy w Internecie: A. Grzywacz, artykuł TPP 2002/3/51-71.

 

W związku z tym, że zakaz reklamy alkoholu – z wyjątkiem piwa – jest bezwzględny, nie ma znaczenia, jak zakwalifikujemy Internet w tym przypadku – jako telewizję, radio, prasę czy jako kategorię odmienną.

 

W zakresie drugiego z Pana pytań stwierdziłabym, że działanie Pana wygląda z pozoru na promocję alkoholu z regułami określonymi wyżej wskazanym przepisem, ale tak nie jest, gdyż za promocję napojów alkoholowych ustawodawca rozumie publiczną degustację napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.

 

Rozdawanie próbek alkoholu może zostać uznane za inną formę publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych, o ile właśnie jest publiczne.

 

Tak więc należy rozróżnić promocję i reklamę napojów alkoholowych prowadzoną publicznie i niepublicznie, gdyż ta druga nie podlega zakazom i ograniczeniom określonym w u.w.t.

 

Przyjmuje się, że niepubliczną promocją napojów alkoholowych jest promocja skierowana do konkretnych, zindywidualizowanych odbiorców, których krąg jest z góry określony.

 

W tym zakresie zacytuję Panu ponownie poglądy komentatorów tej kwestii, którymi będzie Pan mógł się niejako podeprzeć.

 

„Reklama »niepubliczna« nie jest reklamą napojów alkoholowych i nie podlega ograniczeniom wynikającym z u.w.t.

 

Za reklamę niepubliczną uznać należy reklamę prywatną, niekierowaną do ogółu, niedostępną dla nieograniczonego kręgu osób. Jest to więc przekaz kierowany do indywidualnie oznaczonego adresata, znanego nadawcy z imienia i nazwiska. Nie ma przy tym znaczenia liczba odbiorców, do których jest adresowany, jak również okoliczność, czy został w jakiś sposób zindywidualizowany, spersonalizowany, a więc czy ma charakter indywidualnej, prywatnej korespondencji. Istotne jest jedynie stwierdzenie, czy krąg odbiorców został z góry określony. W przypadku reklamy on-line warunki te są spełnione w przypadku indywidualnie adresowanego mailingu, a także serwisu internetowego, którego treść jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

 

Z definicji reklamy napojów alkoholowych, zawartej w art. 21 pkt 5 u.w.t., wynika, że nie podlega ograniczeniom wynikającym z u.w.t. komunikacja niepubliczna, a więc kierowana do indywidualnie oznaczonych osób. Umożliwia to tworzenie serwisów WWW, w których treści reklamowe dostępne są jedynie dla tych użytkowników, którzy przejdą procedurę rejestracji i zalogują się w serwisie. Jeżeli udostępnione w serwisie treści reklamowe okażą się na tyle atrakcyjne, aby użytkownicy zechcieli przesyłać je dalej, podmiot prowadzący serwis nie będzie ponosił odpowiedzialności za ich dalsze rozpowszechnianie, nawet jeżeli użytkownicy udostępnią je publicznie w sieci (np. na You Tube)” (zob. Z. Okoń, artykuł Pr.NTech 2008/3/20-27).

 

W mojej zatem ocenie (jak Panu zacytowałam – nie tylko mojej), nie będzie Pan publicznie ani promował, ani reklamował napojów alkoholowych, jeżeli oczywiście zapewni Pan bramkę osobową na tzw. wejściu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl