Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prokura

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 07.01.2013 • Zaktualizowane: 07.01.2013

Artykuł omawia instytucję prawną prokury, jako szczególnego rodzaju pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisem art. 1091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej w skrócie nazywanej K.c.) – „prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa”.

 

Prokura stanowi zatem szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Innymi słowy, jest postacią umocowania do działania w cudzym imieniu opartą na oświadczeniu reprezentowanego (art. 96 K.c.).

 

Prokury udzielić może jedynie przedsiębiorca tj. osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, należąca do kategorii jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 K.c.). Do przedsiębiorców zalicza się również wspólników spółek cywilnych, jeśli wykonują oni działalność gospodarczą.

 

Przedsiębiorca, aby móc udzielić prokury, musi podlegać ustawowemu obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Obowiązkowi takiemu podlegają, na podstawie uregulowania art. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm. – dalej w skrócie nazywanej KRSU), „podmioty, na które obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru nakładają przepisy ustawowe”. W tym kontekście należy wskazać, że, według normy art. 36 KRSU, przepisy o rejestrze przedsiębiorstw stosuje się do następujących podmiotów:

 

 1. spółek jawnych,
 2. spółek partnerskich,
 3. spółek komandytowych,
 4. spółek komandytowo-akcyjnych,
 5. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 6. spółek akcyjnych,
 7. spółdzielni,
 8. przedsiębiorstw państwowych,
 9. jednostek badawczo-rozwojowych,
 10. przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
 11. towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
 12. innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 13. oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 14. głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

 

Przyjąć należy, choć w praktyce spotyka się opinie odmienne, że również przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, mają prawo do udzielania prokury na podstawie przepisu art. 1091 K.c., ponieważ podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru. Nie jest to, co prawda, w ich przypadku rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale bez wątpienia centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej jest rejestrem przedsiębiorców sensu largo (w szerokim znaczeniu tego słowa).

 

Zakres umocowania prokurenta do działania w cudzym imieniu ujęty został bardzo szeroko i dotyczy „czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa”. Trzeba jednak przy tym wspomnieć, że do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności (art. 1093 K.c.). Zakres umocowania prokurenta do działania w cudzym imieniu został określony przepisami K.c. w sposób bezwzględnie obowiązujący, nie może więc zostać rozszerzony, ani ograniczony.

 

Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa). Ta postać pełnomocnictwa nie musi zatem odnosić się do całego, nieraz bardzo istotnych rozmiarów, przedsiębiorstwa mocodawcy (art. 1095 K.c.).

 

Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie (art. 1092 K.c.), a jej udzielenie oraz wygaśnięcie przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców (art. 1098 K.c.). W przypadku, gdy prokurę zgłasza zarejestrowany już przedsiębiorca, wówczas powinien wypełnić odpowiedni formularz wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców, przedkładając jako załącznik formularz oznaczony symbolem KRS-ZL „Zmiana-Prokurenci”. Jeśli zaś zgłoszenie następuje w trakcie wpisu przedsiębiorcy do rejestru, wówczas konieczne jest wypełnienie formularza oznaczonego symbolem KRS-WL „Prokurenci” i dołączenie go do wniosku o rejestrację określonego podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

 

Prokurentem może być jedna lub więcej (tzw. prokura łączna) osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku ustanowienia prokury łącznej kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie. Nie ma potrzeby kierowania ich do wszystkich tych osób równocześnie. Określenie sposobu wykonywania prokury łącznej polega na wskazaniu przez mocodawcę, w jakich wypadkach i którzy prokurenci powinni dokonywać czynności wspólnie.

 

Prokura może być udzielona na czas określony lub nieokreślony, przy czym każda z nich może być w każdym czasie odwołana. Przed upływem określonego czasu trwania tego szczególnego pełnomocnictwa prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. Prokura wygasa nadto najpóźniej wraz ze śmiercią prokurenta. Jednakże śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje sama przez się wygaśnięcia prokury (art. 1097 K.c.).

 

Ponieważ udzielenie prokury opiera się na szczególnym zaufaniu mocodawcy do pełnomocnika, prokura nie może być przeniesiona (art. 1096 K.c.). Prokurent może jedynie ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

 

Prokurent przy wszelkich czynnościach przybierających postać pisemną (składanie oświadczeń woli, zawieranie umów itp.) składa własnoręczny podpis, zgodnie ze znajdującym się w aktach rejestrowych wzorem podpisu, wraz z dopiskiem wskazującym na prokurę, chyba że z treści dokumentu, który podpisuje, wynika, że działa jako prokurent (art. 1099 K.c.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.01.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 - zero =

 

»Podobne materiały

Warunki pracy i płacy w Hiszpanii

Artykuł w sposób bardzo szczegółowy omawia kwestie związane z warunkami płacy i pracy w Hiszpanii.

 

Klauzula wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika

Artykuł omawia zagadnienia związane z uzyskaniem klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika, możliwości ich obrony, w tym ograniczenia odpowiedzialności.

 

Śmierć dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego

Artykuł omawia zagadnienia związane z przejściem obowiązków na spadkobierców zmarłego dłużnika, wynikających z tego skutków dla postępowania egzekucyjnego oraz sposób prowadzenia egzekucji przeciwko spadkobiercom dłużnika.

 

Przekazanie nieruchomości na rzecz gminy lub Skarbu Państwa

Artykuł omawia instytucję przekazania nieruchomości na rzecz gminy lub Skarbu Państwa.

 

Ograniczenia egzekucji cywilnej

Artykuł omawia wynikające z przepisów obowiązującego prawa ograniczenia w egzekucji cywilnej.

 

Reklamacja rachunku telefonicznego

Co zrobić w sytuacji, kiedy otrzymaliśmy do zapłaty rachunek telefoniczny, z którego wysokością się nie zgadzamy, albo nie jesteśmy zadowoleni z jakości świadczonych przez operatora usług? O tym, jak i gdzie możemy składać reklamacje w takich sytuacjach mówi niniejszy artykuł.

 

Fałszowanie palet EUR

Artykuł omawia konsekwencje prawne wprowadzania do obrotu fałszywych palet EUR oraz palet nieodpowiadających specyfikacji palet EUR.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej na Litwie

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej interesują się prowadzeniem działalności gospodarczej w krajach ościennych. W niniejszym artykule przedstawiam możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie.

 

Spór o domeny internetowe .pl – czy arbitraż jest obowiązkowy?

Artykuł ten stanowi kontynuację opracowania, w którym opisywałem system sądownictwa polubownego rozstrzygający spory dotyczące naruszenia cudzych praw przez rejestrację nazwy domeny. W tej części objaśniam, czy jako abonenci domeny mamy obowiązek poddać się arbitrażowi, przy czym skoncentruję się na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »