Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Produkt przeceniony jako czyn nieuczciwej konkurencji, czyli zasady organizowania wyprzedaży oraz promocji

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 17.11.2015

Działania marketingowe polegające na organizowaniu wyprzedaży oraz promocji są powszechnymi instrumentami używanymi przez przedsiębiorców w celu zachęcenia do korzystania z ich oferty handlowej. Jednak należy mieć na uwadze, że stosowane nieostrożnie mogą stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców jest czynem nieuczciwej konkurencji. Ponadto czynem nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy, jest także utrudnianie małym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez sprzedaż towarów lub usług w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 po cenie nieuwzględniającej marży handlowej, przy czym w tym przypadku ustawa ustanawia wyłączenia, zgodnie z którymi dozwolona jest sprzedaż po takiej cenie, jeżeli jest dokonywana w ramach:

 

  1. wyprzedaży posezonowej, dokonywanej dwa razy w roku na koniec sezonu letniego i zimowego, trwającej każdorazowo nie dłużej niż miesiąc;
  2. wyprzedaży ze względu na upływający termin przydatności towarów do spożycia lub upływającą datę minimalnej trwałości;
  3. likwidacji obiektu handlowego, o ile sprzedaż taka trwa nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o likwidacji tego obiektu, a w przypadku likwidacji wszystkich obiektów handlowych przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem przez niego działalności handlowej – nie dłużej niż rok.

 

Mając to na uwadze, należy stwierdzić, że za niedozwolone na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może zostać uznane oferowanie do sprzedaży produktów przecenionych lub organizowanie wyprzedaży oraz promocji w przypadkach, gdy sprzedaż tych produktów miałaby następować poniżej kosztów zakupu, czyli generowałaby stratę dla przedsiębiorcy. Natomiast organizowanie wyprzedaży oraz promocji, podczas których sprzedaż nie powodowałaby co prawda straty dla przedsiębiorcy, lecz nie przynosiłaby też rzeczywistego zysku, doznaje ograniczenia tylko w przypadku przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w dużych obiektach handlowych. Przy czym i w tym przypadku zakaz nie ma charakteru bezwzględnego, bowiem dopuszczalna jest taka forma zachęcania klientów do korzystania z oferty przedsiębiorcy, jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa była wyżej, czyli w przypadku gdy promocja ma charakter sezonowej wyprzedaży lub wyprzedaży likwidacyjnej, bądź też gdy po cenie niższej oferowany jest produkt spożywczy niepełnowartościowy. Jeżeli jednak te przesłanki nie są spełnione, organizowanie promocji oraz wyprzedaży również może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

 

Odpowiedzialność cywilna za czyn nieuczciwej konkurencji

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 

  1. zaniechania niedozwolonych działań;
  2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
  5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

 

Z roszczeniami wymienionymi w pkt 1-3 i 6 mogą wystąpić również krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców.

 

Niezależenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy, który popełnił czyn nieuczciwej konkurencji, grożą również sankcje ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czyn taki może bowiem zostać również uznany za praktykę ograniczającą konkurencją lub naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

 

 

 

 

___________________________

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 17.11.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus VIII =

 

»Podobne materiały

Reklama przedsiębiorcy w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Artykuł omawia warunki jakie musi spełniać reklama przedsiębiorcy, aby nie została uznana za naruszającą warunki uczciwej konkurencji.

 

Co-branding i licencjonowanie jako jedna ze strategii zarządzania marką

Licencjonowanie marek jest jednym ze źródeł przychodów silnych brandów. Polskie firmy są z reguły licencjobiorcami. Czy możliwe jest, aby to one licencjonowały swoje marki? Przykład współpracy licencyjnej ZM Henryk Kania i Disney.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »