.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Procedury poprzedzające zawarcie związku małżeńskiego przez obywatelkę Polski z imigrantem

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 26.02.2010

Spodziewam się dziecka, jestem w trudnej sytuacji, bo mój narzeczony jest nielegalnym imigrantem przebywającym w obozie dla uchodźców na terenie Niemiec. Nie legitymuje się tam swoimi prawdziwymi dokumentami, w przeciwnym razie zostałby od razu deportowany do swojego kraju (pochodzi ze środkowej Afryki). Chcielibyśmy jak najszybciej uregulować tę sytuację, bo pragniemy się pobrać (najlepiej w Polsce). Jak to rozwiązać, aby narzeczony nie musiał wracać do ojczystego kraju w celu zawarcia małżeństwa? Jakich dokumentów potrzebujemy do zawarcia małżeństwa? Z jakim podaniem i gdzie powinnam się zwrócić? Czy jest jakieś pozytywne wyjście z sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem w Polsce. Nie ukrywam jednak, że sprawa nie należy wcale do łatwych i szybkich.

 

Przede wszystkim najpierw musi zakończyć się prowadzona w Niemczech w stosunku do Pani narzeczonego procedura nadania statusu uchodźcy – do tego bowiem czasu osoba, wobec której taka procedura jest prowadzona, nie ma prawa swobodnego poruszania się.

 

Jeśli Pani narzeczony uzyska ten status, wówczas dopiero będzie możliwe legalne przekroczenie granicy Polski.

 

Gdy narzeczony znajdzie się już w Polsce, będzie można podjąć kolejne kroki celem zawarcia związku małżeńskiego. Kwestię zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem reguluje art. 56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, który przytaczam w całości:

 

„1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

 

2. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

 

3. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

 

4. Przepisów powyższych nie stosuje się do cudzoziemca niemającego obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma on w Polsce miejsce zamieszkania.”

 

Jak wynika z powyższego artykułu, cudzoziemiec zamierzający wziąć ślub w Polsce musi złożyć dokument stwierdzający, że według prawa kraju ojczystego nie ma przeszkód do zawarcia przez niego małżeństwa. Prawo właściwe dla oceny możności zawarcia małżeństwa wskazuje art. 14 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Przepis ten stanowi, że o możności zawarcia małżeństwa rozstrzyga w stosunku do każdej ze stron jej prawo ojczyste. Przy poszukiwaniu prawa właściwego posłużyć się więc należy łącznikiem obywatelstwa, przy czym o tym, czy dana osoba jest obywatelem określonego kraju, decyduje prawo wewnętrzne tego kraju. Prawo ojczyste danej osoby (a więc prawo kraju, którego jest ona obywatelem), jest więc decydujące dla oceny możności zawarcia przez nią małżeństwa. Dokument stwierdzający, że nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa, wydają władze kraju, którego cudzoziemiec jest obywatelem, lub jego przedstawicielstwo konsularne w Polsce.

 

Dokument taki, oprócz danych osobowych cudzoziemca oraz jego stanu cywilnego, winien zawierać wyraźne stwierdzenie, że zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem, ma możność zawarcia związku małżeńskiego w Polsce z Polką.

 

Należałoby więc zwrócić się do konsulatu kraju ojczystego Pani narzeczonego w Polsce z odpowiednim wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia.

 

Jeśli prawo obowiązujące w kraju pochodzenia Pani narzeczonego nie przewiduje wydawania takiego rodzaju zaświadczeń albo jeśli pojawiają się trudności z uzyskaniem takiego dokumentu, wówczas sąd polski, na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić z tego obowiązku. Cudzoziemiec, aby uzyskać zwolnienie od złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa, musi więc złożyć do sądu rejonowego wniosek (zgodnie z art. 562 Kodeksu postępowania cywilnego). Postępowanie toczyć się będzie w trybie nieprocesowym. Nie ma więc tutaj stron procesowych, a sąd nie wyda wyroku lecz postanowienie.

 

Zanim jednak sąd wyda postanowienie, ustala, czy na podstawie prawa ojczystego cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo. Gdyby jednak dopatrzył się sprzeczności między prawem ojczystym cudzoziemca a polskimi przepisami, uzna, że fakt ten stanowi nieusuwalną przeszkodę do zawarcia małżeństwa. Przeszkodą do jego zawarcia przez cudzoziemca w polskim urzędzie stanu cywilnego (czyli małżeństwa laickiego) nie jest na przykład jego wyznanie albo zakazy religijne dotyczące małżeństw z osobami innych wyznań.

 

Ponadto cudzoziemiec pragnący zawrzeć związek małżeński w Polsce, musi uczynić zadość: wymaganiom przewidzianym dla wszystkich nupturientów przez Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z art. 54 ust. 1, osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo zobowiązana jest przedstawić dokument stwierdzający tożsamość (paszport) oraz dokument urodzenia.

 

Reasumując, w obecnej Państwa sytuacji można tylko czekać na otrzymanie przez Pani narzeczonego statusu uchodźcy. Dopóki status Pani narzeczonego nie zostanie ustalony, dopóty ma on ograniczone możliwości poruszania się między krajami. Niestety, nie znam niemieckiej procedury nadawania statusu uchodźcy, dlatego trudno mi powiedzieć, ile to będzie trwało i czy można to przyspieszyć. Najlepiej byłoby zasięgnąć informacji u właściwych organów niemieckich. Być może fakt, iż spodziewają się Państwo dziecka, wpłynie pozytywnie na całą sprawę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl