Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Procedura zakładania fundacji

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 02.02.2015

Procedurę zakładania fundacji rozpoczyna złożenie oświadczenia woli przez fundatora, który następnie musi ustalić statut fundacji, lub wskazać osoby, które tego dokonają. Cały proces powstawania fundacji kończy się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Cele, dla których można ustanowić fundację

 

Zgodnie z art. 1 ustawy o fundacjach1 – fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

 

Fundacja może również prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na tę działalność nie może być mniejsza niż 1000 złotych.

 

Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji oraz statut fundacji

 

Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą (jednak siedziba fundacji zawsze powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy fundacja ma prowadzić działalność na terenie jednego województwa, powinna mieć siedzibę na terenie województwa objętego tą działalnością).

 

Procedurę zakładania fundacji rozpoczyna zawsze oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji złożone przez fundatora, w którym powinien on wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację (składnikami majątkowymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości). Oświadczenie to powinno być co do zasady sporządzone w formie aktu notarialnego, zachowania tej formy jednak nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie.

 

Następnie fundator (albo upoważniona przez niego osoba fizyczna lub prawna) ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

 

Fundator może również wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji. Oświadczenie fundatora w tej sprawie powinno być dołączone do statutu i przekazane sądowi prowadzącemu rejestr fundacji.

 

Jeżeli fundator ustanowił fundację w testamencie, a nie ustalił jej statutu i nie upoważnił do tej czynności innej osoby, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego2 o poleceniu, co oznacza, że obowiązek sporządzenia statutu będzie w takiej sytuacji obciążał współspadkobierców fundacji, wykonawcę testamentu (o ile został on ustanowiony), lub kuratora spadku ustanowionego przez sąd.

 

Wpis fundacji do KRS

 

Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia w tym zakresie powinien dokonać zarząd fundacji. Sąd dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji po stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego fundacja uzyskuje osobowość prawną.

 

O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji oraz właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę, przesyłając jednocześnie statut. Jeżeli cele fundacji wkraczają w zakres działania dwóch lub więcej ministrów, sąd zawiadamia o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z przesłaniem statutu, właściwego ministra, z którego zakresem działania wiążą się główne cele fundacji.

 

 

 

 

________________________

1 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.02.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 4 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »