Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Procedura w sprawie pomówienia w Internecie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 31.07.2015

Jaka jest procedura w sprawie pomówienia w Internecie? Grozi mi takie postępowanie, bo zamieściłem na forum wypowiedź na temat pracownika magistratu, że posiada własną firmę, a na to nie zezwala ustawa samorządowa. Ten urzędnik nie ma firmy, bo przepisał ją na żonę. We wpisie podałem nazwisko tego urzędnika – kierownika w urzędzie miejskim. Jak się mam bronić? Wiem, że zrobiłem głupio, ale na kary pieniężne mnie nie stać, bo jestem emerytem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.), przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż pracownik może skierować przeciwko Panu prywatny akt oskarżenia, wskazując, że dopuścił się Pan czynu zabronionego z art. 212 § 1 K.k. Zgodnie z art. 212 § 1 K.k., kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Zasadą jest, iż każdy podmiot korzysta z domniemania, iż jego zachowanie, działanie jest uczciwe i zgodne z zasadami. Ustawodawca posługuje się zwrotem „zarzucać”, „posądzać” lub „oskarżać”. Powyższe wskazuje, iż sprawca swoim zachowaniem, dla wypełnienia przesłanek przestępstwa stypizowanego w art. 212 K.k., przypisuje pomawianemu negatywne zachowanie, które w swych skutkach może doprowadzić do utraty zaufania potrzebnego do wykonywania zadań powierzonych zakresem obowiązków, jak i przejrzystości działania.

 

Z treści Pana pytania wynika, iż bezprawnie, posługując się niesprawdzonymi w żaden sposób informacjami dopuścił się Pan znieważenia pracownika urzędu, zarzucając mu prowadzenie działalności gospodarczej w sposób sprzeczny z przepisami prawa samorządowego.

 

Jak wynika z § 4 ww. przepisu ściganie powyższego przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego. Oskarżycielem prywatnym jest pokrzywdzony, który wnosi i popiera oskarżenie o przestępstwo ścigane w trybie prywatnoskargowym (art. 59 § 1 K.p.k.).

 

W sytuacji wniesienia prywatnego aktu oskarżenia wskazać należy, iż pierwsza rozprawa ma charakter posiedzenia pojednawczego, na którym sędzia wzywa strony do zawarcia ugody na określonych warunkach, uprzednio ustalonych przez strony postępowania. W sytuacji kiedy ugoda nie zostanie zawarta, sprawa zostaje skierowana na rozprawę i przeprowadzane są wszystkie czynności procesowe.

 

W mojej ocenie, z uwagi na Pana wiek, zasadnym będzie jednak wykazanie, iż nie miał Pan świadomości, iż przekazywane przez Pana informacje nie są prawdziwe. Zasadnym będzie nadto podanie źródła informacji. Może Pan, a nawet powinien, przemyśleć sprawę polubownego zakończenia sporu z pracownikiem urzędu w sytuacji wystąpienia przez tegoż z prywatnym aktem oskarżenia lub powództwem cywilnym. Pracownik może bowiem chcieć wyłącznie przeprosin, a przyznanie się do błędu nie będzie dla Pana rozwiązaniem niekorzystnym.

 

W zakresie postępowania karnego zasadnym jest podjęcie walki o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Z treści Pana pytania nie wynika, co prawda, fakt niekaralności za przestępstwo umyślne, ale przyjmuję, że tak jest. Bezsporne są również okoliczności popełnienia przestępstwa. Wydaje się także, choć uzależnione jest to od forum, że szkodliwość społeczna Pana czynu nie była znaczna. Warunkowe umorzenie postępowania jest dla Pana korzystne, bowiem sąd stwierdza winę, ale odstępuje od kary. Nie następuje zatem Pana skazanie wyrokiem karnym. Postępowanie zostaje bowiem warunkowo umorzone.

 

Trzeba wyraźnie podkreślić, iż na skutek dokonanego wpisu mogło także dojść do naruszenia dóbr osobistych pracownika urzędu. O tym, czy takie dobra zostały naruszone, i w jakim stopniu, będzie stanowić liczba wpisów pod artykułem na forum, na którym umieścił Pan swój wpis. Liczba odwiedzających stronę oraz liczba osób czynnie uczestniczących w forum stanowi jednak tylko niewielki procent tych, w których ocenie nastąpiło naruszenie dobrego imienia pracownika. Pana zachowanie należy zatem oceniać nie z punktu widzenia indywidualnego, ale z punktu widzenia globalnego, albowiem samo naruszenie takie było. Dokonał Pan bowiem wpisu internetowego, do którego dostęp miała bliżej nieokreślona liczba osób.

 

Zgodnie z art. 23 K.c. dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

 

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może Pan także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie można również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

 

Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż dla zasądzenie zadośćuczynienia, jak i świadczenia na cel społeczny nie wystarczy ustalenie bezprawności naruszenia, niezbędnym jest bowiem wykazanie i ustalenie w postępowaniu sadowym, że działanie takie było umyślne. Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 17 marca 2007 r., I CSK 81/2005, w którym wyraził pogląd, że: „W razie naruszenia dobra osobistego pokrzywdzony może żądać zarówno przyznania mu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, jak i zasądzenia sumy pieniężnej na wskazany przez siebie cel społeczny (art. 448 K.c.). Przesłanką roszczenia o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 448 K.c.) jest wina kwalifikowana sprawcy naruszenia dobra osobistego, mianowicie wina umyślna albo rażące niedbalstwo”.

 

Wskazać należy nadto, iż pracownik urzędu może wystąpić do administratora forum z wnioskiem o wskazanie Pana maila, jak i numeru IP (numeru komputera), z którego dokonany został wpis. Nieudostępnienie rodzić może bowiem po stronie administratora forum odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszenia dóbr osobistych. W toku postępowania cywilnego zasadnym jest dojście z pracownikiem do porozumienia i przeproszenie za swój czyn. Proszę wnosić o nieobciążanie Pana świadczeniem na cel społeczny lub zadośćuczynienie, a to z uwagi na wysokość świadczenia emerytalnego.

 

Zatem od decyzji owego pracownika urzędu zależy, który z organów i czy w ogóle będzie Pana przesłuchiwał. Wyraźnie podkreślić należy, iż czyn zniesławienia opisany w art. 212 K.k. ścigany jest z oskarżenia prywatnego, wyjątkowo tylko z urzędu. Nie sposób zatem wskazać, mając na uwadze powyższe, jaką drogę postępowania wybierze urzędnik.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus 0 =

»Podobne materiały

Pomyłka podwykonawcy i żądanie zadośćuczynienia

Moja firma jest podwykonawcą zakładu pogrzebowego, zajmujemy się przygotowaniem miejsca na trumnę. Ostatnio mój zastępca wydał błędnie polecenie i grób wykopano w złym miejscu. Żałobnicy przyjęli tę sytuację ze spokojem, ciało umieszczono na godzinę w kaplicy, podczas gdy grabarze naprawili błąd. W

Wulgarny i obraźliwy e-mail – czy mogę pozwać jego nadawcę?

Prowadzę pewien serwis internetowy. Napisałem darmowego e-booka i udostępniam go osobom, które podadzą swojego maila, a wcześniej zgodzą się z polityką prywatności. Otrzymałem ostatnio bardzo wulgarnego i obraźliwego maila od użytkownika, który zarzucił mi, że nie otrzymał e-booka. Oburzony zadzwoni

Zdjęcia gwiazd na koszulkach a wykorzystywanie wizerunku

Planuję otworzyć firmę sprzedającą koszulki, na których rysownicy będą umieszczać podobizny gwiazd (m.in. sportowców), wzorując się na ich zdjęciach. Nie będzie to jednak ani portret, ani karykatura. Czy sprzedaż takich koszulek bez prawa do komercjalnego wykorzystania wizerunku jest możliwa? W załą
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »