.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Procedura spadkowa przy kredycie hipotecznym

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 07.03.2015

Moi rodzice mieli kredyt hipoteczny w banku, mieszkanie jest na mamę. Tata niedawno zmarł. Bank teraz wymusza na mamie przeprowadzenie procedury spadkowej. Czy mama musi założyć sprawę w sądzie? Czy dług kredytowy będzie częścią spadku, czy ja go także odziedziczę? Dodam, że raty są spłacane regularnie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy prawa nie przewidują jakiegoś określonego przedziału czasowego, kiedy to musi zostać przeprowadzona sprawa spadkowa. Bank nie może również zmusić Państwa, abyście przeprowadzili sprawę spadkową, jednakże bank może samodzielnie złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, bowiem ma w tym interes prawny. Wynika to wprost z art. 1025 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

 

§ 2. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą”.

 

W skład spadku po ojcu weszły nie tylko aktywa, ale i pasywa (czyli długi). Jak wynika z opisu sprawy, rodzice do czasu śmierci Pana ojca regularnie i na czas spłacali kredyt, jednakże mimo to bank chce mieć jasność, kto teraz odziedziczył spadek po zmarłym kredytobiorcy, a więc na kim spoczywa teraz obowiązek spłaty tej części zadłużenia, która należała do zmarłego. Nie stanie się Pan automatycznie stroną umowy kredytowej, jednakże z racji tego, że jest Pan spadkobiercą zmarłego, będzie zobowiązany Pan do spłaty kredytu w takiej części, w jakiej odziedziczył Pan spadek po zmarłym. Zakładając, że rodzice wspólnie przystąpili do kredytu, to de facto połowa niespłaconego kredytu weszła w skład spadku po zmarłym ojcu i stanowi tzw. dług spadkowy, który po połowie obciążył Pana mamę i Pana.

 

Jak rozumiem, Pan z mamą nie odrzuciliście spadku po zmarłym w ciągu 6 miesięcy od dnia jego śmierci, a więc odpowiadacie Państwo całym swoim majątkiem za długi spadkowe. Oczywiście banku nie będzie tak naprawdę interesowało, kto dokładnie i w jakiej części ten kredyt będzie spłacał. Dla banku liczy się przede wszystkim, aby co miesiąc kwota raty wpływała na ich konto, jednakże w sytuacji, gdy np. Pana mama przestałaby spłacać kredyt, bank może wystąpić do Pana jako spadkobiercy drugiego kredytobiorcy o dalszą spłatę kredytu. Dlatego właśnie bankowi zależy na przeprowadzeniu sprawy spadkowej po zmarłym, aby wiedział, do kogo może zgłosić się po spłatę kredytu, gdyby np. Pana mama przestała w pewnym momencie go spłacać.

 

Co się tyczy mieszkania. Jeżeli Pana mama nabyła nieruchomość ze środków pochodzących ze składników majątku osobistego (np. z pieniędzy uzyskanych przed zawarciem małżeństwa, z darowizny lub z dziedziczenia), to wejdzie ona w skład tego majątku i będzie stanowiła jej wyłączną własność.

 

Jednakże jeśli mieszkanie zostało nabyte w trakcie małżeństwa Pana rodziców za ich wspólne pieniądze (np. wynagrodzenia za pracę, rentę, wspólny kredyt itp.), to oznacza, że stanowi ono ich majątek wspólny małżeński.

 

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)”.

 

„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Wskazać zatem należy, że jeśli Pana mama kupiła mieszkanie za środki należące do majątku wspólnego małżonków (za wynagrodzenie z pracy, rentę, emeryturę, za pożyczone pieniędzy z banku itp.), to zakupiona w ten sposób nieruchomość wchodzić będzie do majątku wspólnego Pana mamy i zmarłego ojca niezależnie od tego, kto jest wpisany w księdze wieczystej nieruchomości.

 

Jeżeli jest tak jak ja wnioskuję, to 1/2 udziału w mieszkaniu weszła w skład spadku po ojcu.

 

Jeżeli natomiast w księdze wieczystej jako właściciel nieruchomości wpisana jest Pana mama, podczas gdy nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego (zgodnie z powyższymi rozważaniami), to może zainteresowana osoba, np. bank, żądać uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »