.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Procedura ubezpieczenia grupowego pracowników szkoły

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 30.10.2020

Mam wątpliwości co do poprawności przeprowadzenia procedury ubezpieczenia grupowego pracowników szkoły, które to ubezpieczenie jest potrącane z pensji pracowników. Odbyło się to w ten sposób, że pracownik kadr, zajmujący się ubezpieczeniem grupowym pracowników, poinformował nas o konieczności przystąpienia do nowego ubezpieczenia grupowego, ale jak zwykle w tej samej firmie ubezpieczeniowej. Nie przedstawił nam żadnej innej oferty. Okazało się, że składki mają być wyższe, a warunki ubezpieczenia nie będą w pełni dopasowane do specyfiki zawodu. Nie odbyło się zebranie całej załogi, na którym moglibyśmy się wypowiedzieć co do oferty, tylko decyzję podjęto na zebraniu rady pedagogicznej, w której uczestniczyli tylko nauczyciele. Tu dodam, że szkoła liczy 60 pracowników, a na radzie pedagogicznej było 38 osób, z czego 16 nauczycieli zgodziło się na wyższą stawkę, 9 było przeciw, domniemano, że reszta wstrzymała się od głosu. Następnie ów pracownik odwiedzał pracowników administracji każdego z osobna, twierdząc, że wszyscy inni się zgodzili na wyższą stawkę (co nie było prawdą) i jeśli się ktoś nie zgodzi, to nie będzie ubezpieczony. Zmanipulowani ludzie oczywiście godzili się na nowe warunki ubezpieczenia i tym samym wyższą składkę. Pozostał niesmak i wrażenie oszustwa, którego dyrektor nie dostrzega lub nie chce dostrzec. Wobec tego proszę o ocenę, czy proces zmiany ubezpieczenia grupowego został u nas przeprowadzony właściwie? Czy nie powinien się odbyć jakiś konkurs ofert lub przetarg? Czy pracownicy mogą mieć jakiś wpływ na wybór firmy i oferty, skoro to ich pieniądze? Czy możemy sami sobie zrobić ubezpieczenie grupowe w innej firmie? Czy dyrektor musi wyrazić na to zgodę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Procedura ubezpieczenia grupowego pracowników szkoły

Wartość zamówienia nieprzekraczająca 30 000 euro

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej „P.z.p.”: „Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej »zamówieniami«, przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Mając natomiast na uwadze art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych: „Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej”. Idąc dalej, podnoszę, iż zgodnie z art. 4 pkt 8 P.z.p.: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

 

Zasady wyłaniania wykonawcy przy zamówieniu poniżej 30 000 euro

Zgodnie z uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 lutego 2016 r.: „nawet przy braku obowiązku stosowania ustawy z powodu wartości planowanego zamówienia, to mimo tego zamawiający winien wpierw, stosując zasady szacowania z art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ustalić wartość planowanego zamówienia. Jeśli jest ta wartość niższą niż 30 tys. euro, to zamawiający nie stosuje wprost przepisów ustawy, jednak musi pamiętać o zasadach obowiązujących w zamówieniach, tj. zagwarantowanie wykonawcom nie dyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych, ograniczenie ryzyka nieefektywnego wydatkowania środków publicznych oraz zapewnienie przejrzystości postępowania i wyboru wykonawcy” (KIO/KD 14/16).

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 32 ust. 1 P.z.p.: „Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością”.

 

Podsumowując, tę część naszych rozważań, uznać należy, że jeżeli zamówienie nie przekracza lub nie jest równowarte kwocie 30 000 euro, to nie wymaga dla swej ważności zastosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, a więc sformalizowanego działania w chociażby organizowaniu przetargu.

 

Dowolne wybieranie wykonawcy jest nieprawidłowe

Wychodząc jednak Pani naprzeciw, zaznaczam, że nie zwalnia to jednostki z całkowitej dowolności w wyborze usługodawcy. Zamówienie powinno zostać zrealizowane zgodnie z regulaminem lub procedurami wewnętrznymi występującymi w danej jednostce (placówce), a także zgodnie z treścią art. 44 ust. 3 P.z.p., co nakazuje, aby wydatki publiczne były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 

Jak wynika z powyższego, to placówka, a więc pracodawca, jest stroną umowy z ubezpieczalnią. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 13 P.z.p. – przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Dlatego też, gdyby wartość zamówienia przekroczyła równowartość 30 000 euro, należałoby zastosować ustawę o zamówieniach publicznych i zorganizować przetarg ograniczony lub nieograniczony.

 

Celowość i oszczędność wyboru oferty

Jeżeli jednak powyższa suma nie zostaje wyczerpana, taki obowiązek na pracodawcy nie spoczywa. Jednak, jak wspomniałam, pracodawca powinien kierować się celowością i oszczędnością wyboru oraz jak najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Jeżeli więc mają Państwo co do tego wątpliwość i został naruszony przepis art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, powinni Państwo zwrócić na to uwagę.

 

Ponadto, jeżeli w wewnętrznej procedurze mają Państwo zapis o większościowym głosowaniu lub odpowiednim kworum, a w zebraniu nie uczestniczyła odpowiednia liczba osób, również powinno to być przez Państwa poruszone.

 

Ubezpieczenia grupowe według Kodeksu cywilnego

W zakresie ubezpieczeń grupowych proszę także pamiętać o treści art. 808 Kodeksu cywilnego (K.c.), a w szczególności o ustępie 4: Oto treść tego przepisu:

 

„Art. 808. § 1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia.

§ 2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność ubezpieczyciela może on podnieść również przeciwko ubezpieczonemu.

§ 3. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela, chyba że strony uzgodniły inaczej; jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli wypadek już zaszedł.

§ 4. Ubezpieczony może żądać, by ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.”

 

Podsumowując, to pracodawca jako strona umowy z ubezpieczycielem organizuje wszelkie formalności z tym związane, a ogłoszenie przetargu jest konieczne przy spełnieniu wymogu równowartości lub przekroczenia progu zamówienia w wysokości 30 000 euro (sposób obliczenia podany przez ustawodawcę powyżej w art. 32 P.z.p.). Nie mogą Państwo sami zawrzeć takich umów, albowiem to pracodawca jest stroną umowy. Mogą Państwo jedynie zasugerować swój wybór, a przede wszystkim wnioskować o wybór zgodny z wewnętrznym regulaminem, a także z treścią art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, a więc z oszczędnością i celowością wyboru.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl