Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problemy z kontami służącymi do obsługi płatności – PayPal, Moneybookers itd.

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 07.03.2009

Artykuł dotyczy problemów podatkowo-księgowych, jakie przedsiębiorcy mają z kontami służącymi do obsługi płatności – PayPal, Moneybookers itp.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Polacy według różnych statystyk są liderami zakupów on-line w regionie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, można zatem uznać, iż e-handel (e-commerce) rozwija się dynamicznie. Życie, jak wiadomo, na ogół wyprzedza ustawodawcę, który reaguje odpowiednimi regulacjami na zachodzące zmiany po pewnym (na ogół długim) czasie.

 

Obecnie wiele osób prowadzi swoją działalność, w całości lub w części, również „w internecie” – firmy sprzedają towary i usługi w portalach aukcyjnych (szczególnie dotyczy to usług informatycznych), a rozliczenia nie zawsze są dokonywane za pośrednictwem rachunków bankowych. Bardzo popularną formą rozliczeń e-commerce, również B2B (Business to Business), stają się konta tzw. pieniądza elektronicznego m.in. PayPal czy Moneybookers.

 

Większość osób zapewne wie, jak one działają, przypomnę więc tylko, że za pośrednictwem takiego konta, przykładowo PayPal możemy m.in. odebrać zapłatę za sprzedany towar, gdy „pieniądze” będą widoczne na naszym koncie PayPal możemy je przelać na nasz rachunek bankowy lub wydać w sieci na towary bądź usługi – użytkownicy są identyfikowani po adresach e-mail, jest to zatem konto, które pośredniczy w transferze środków pomiędzy płatnikiem a odbiorcą płatności, jednak pieniądze na konto bankowe odbiorcy mogą nigdy nie trafić, gdyż mogą zostać przez użytkownika przekierowane (przykładowo wydane na akcjach czy w sklepach internetowych).

 

Pojawiają się wątpliwości, czy prowadząc działalność gospodarczą, winniśmy zgłosić konto tego typu w urzędzie skarbowym? Cóż, przepisy milczą na ten temat. Można jedynie interpretować istniejące zasady ogólne, które niestety nie nadążają za rzeczywistością.

 

Niektóre branżowe serwisy internetowe donosiły, iż konta tego typu wymagają zgłoszenia do US ze względu na swój charakter, informacje tego typu jednak wycofano po otrzymaniu opinii od firm, które konta prowadzą. Znane są jednak przypadki podatników, którzy zostali ukarani na skutek przeprowadzonych kontroli, gdy kontrolerzy zorientowali się, że firma większość swoich rozliczeń prowadzi za pośrednictwem rachunków typu PayPal.

 

Niejednolite są również interpretacje indywidualne wydawane w przedmiotowym zakresie, wydaje się, że sprawę najspójniej i najlogiczniej przedstawił Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego (sygn. PB/415/15/07). Zdaniem organu: „Zgodnie z treścią art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) – podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani dokonać zgodnie z art. 9 zgłoszenia aktualizacyjnego z podaniem w szczególności wykazu rachunków bankowych oraz złożeniem uwierzytelnionej lub urzędowo poświadczonej kopii zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON”.

 

Rachunek bankowy jest to bankowe narzędzie księgowe. Prowadzony jest przez banki do rejestracji obrotów (wpłat, udzielonych kredytów, rozliczeń bezgotówkowych, wypłat) i stanów wkładów pieniężnych wniesionych do banku przez klientów. Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie umowy między jego posiadaczem a bankiem, której treść jest sporządzona zgodnie z prawem bankowym oraz Kodeksem cywilnym.

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) definiuje umowę rachunku bankowego oraz określa obowiązki i uprawnienia stron umowy (art. 725-733 K.c.), i tak:

 

„Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych” (art. 725 K.c.).

 

Bank może obracać czasowo wolnymi środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub w części na każde żądanie, chyba że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia (art. 726 K.c.).

 

Artykuł 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) wymienia rodzaje rachunków bankowych prowadzonych przez banki i są to: rachunki rozliczeniowe (w tym bieżące i pomocnicze), rachunki lokat terminowych, rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, a także rachunki powiernicze, przy czym – jak wynika z treści art. 49 ust. 2 tejże ustawy – dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami bank może prowadzić rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych.

 

Działalność PayPal nie ma charakteru działalności bankowej. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 169 poz. 1385 z późn. zm.): „instytucja pieniądza elektronicznego [oznacza] – inną niż bank osobę prawną działającą w formie spółki akcyjnej, utworzoną i działającą na podstawie zezwolenia właściwych władz lub przepisów prawa, której przedmiotem działania jest prowadzenie we własnym imieniu i na własny rachunek działalności polegającej na wydawaniu do dyspozycji i wykupie pieniądza elektronicznego oraz rozliczanie transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów pieniądza elektronicznego (...)”.

 

Systemy płatności e-mailowych funkcjonują w wielu krajach świata. Ich działalność opiera się w większości przypadków na stworzeniu „konta”, które pośredniczy w transferze środków pomiędzy płatnikiem a odbiorcą płatności.

 

Zdaniem organu podatkowego analiza przytoczonych przepisów oraz informacji pozwala na stwierdzenie, iż rachunki bankowe tworzone przez banki stanowią odrębne pojęcie od kont tworzonych przez serwisy płatności e-mailowych. „»Kont« e-mailowych służących do obsługi płatności nie można uznać za rachunki bankowe, których obowiązek zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wynika z przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.”

 

Znane są również interpretacje przeciwne, gdzie wskazuje się podatnikom obowiązek zgłaszania kont PayPal. Niestety podatnik nie ma jak, nawet gdyby chciał, zgłosić takiego rachunku. Formularze i system, którym posługują się organy podatkowe, identyfikują konta po numerze rachunku. Tu nie mamy do czynienia z kontem bankowym, nie mamy również numeru, jedynie e-mail dzięki któremu użytkownik jest rozpoznawany.

 

Faktem jest, iż wiele firm z kont służących do obsługi płatności korzysta i ustawodawca winien pochylić się nad problemami, jakie z tego tytułu powstają u przedsiębiorców. Problem „zgłaszać czy nie zgłaszać” nie jest jedynym. W dużych firmach różnice kursowe powstające „na kontach” służących do obsługi płatności wynoszą wiele tysięcy złotych, jak je księgować, czy w ogóle powstają? Czy w przypadku wpłaty za pośrednictwem systemu PayPal podstawą opodatkowania jest kwota należna za świadczone usługi bez pomniejszania o prowizję PayPal, czy po pomniejszeniu? Niestety, ustawodawca milczy – proste odpowiedzi na postawione pytania nie istnieją.


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.03.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Konto bankowe dla prowadzących działalność

Posiadanie konta bankowego jest w większości przypadków niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Spowodowane jest to w szczególności obowiązkiem bezgotówkowego uiszczania należności dla ZUS i urzędu skarbowego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »