Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problemy z fakturami na gruncie prawa czeskiego

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 24.06.2014

Od kilku lat współpracuję z czeskim dostawcą. Ostatnie dwie dostawy towaru jednak były wadliwe, bowiem towar był złej jakości. Odmówiłem przyjęcia go, informując sprzedawcę. Kontrahent domaga się jednak płatności za te faktury oraz za dwie inne, za które już zapłaciłem (mam na to dowody – bankowe potwierdzenie przelewów). Okazuje się, że dostawca „zdejmował” płatności od najstarszych, nie licząc się z tytułami przelewów i informacjami ode mnie otrzymywanymi. Dodam, że nie wiązała nas żadna pisemna forma współpracy. Jak rozwiązać te problemy z fakturami na gruncie prawa czeskiego (i polskiego)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pańskich słów wynika, że przyczyną sporu między Panem a kontrahentem z Republiki Czeskiej jest rozbieżność stanowisk w sprawie jakości dostaw. § 420 czeskiego Kodeksu handlowego (ustawy nr 513/1991 Sb.) stanowi w swych dwóch pierwszych ustępach:

 

„(1) Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, a musi je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě.

 

(2) Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá”.

 

Tłumaczenie:

 

„(1) Sprzedający powinien dostarczyć towar w ilości, jakości i sposób [przekazania], który określa umowa, i musi go zapakować lub zabezpieczyć w transporcie w sposób określony w umowie.

 

(2) Jeśli umowa nie określa jakości lub sposobu [przekazania] towaru, sprzedający powinien dostarczyć towar o jakości i sposobem [przekazania], który jest godziwy [właściwy] dla celu określonego w umowie, jeśli ten cel nie jest w umowie określony, dla celu, do którego się taki towar zazwyczaj [co do zasady] używa”.

 

Temu przepisowi odpowiada artykuł 471 i następne polskiego Kodeksu cywilnego – czyli przepisy o wykonaniu zobowiązań oraz o skutkach ich niewykonania. Pan napisał między innymi: „nie wiązała nas żadna pisemna umowa współpracy”. W praktyce wielu podmiotów gospodarczych przyjęte jest – zwłaszcza w obrocie transgranicznym – określanie prawa właściwego, niekiedy wskazywanie właściwości sądu. Prawodawca – zarówno krajowy (np. polski), jak i unijny – dużą wagę przykłada do swobody woli stron, między innymi w zakresie wyboru prawa (którym rządzi się umowa).

 

Jeśli strony nie wybrały prawa, to trzeba się odwołać do przepisów kolizyjnych z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego. Art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe stanowi:

 

„1. Prawo właściwe dla zobowiązania umownego określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE L 177 z 04.07.2008 r., str. 6).

 

2. Do zobowiązań umownych, które na podstawie przepisu art. 1 ust. 2 lit. j rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zostały wyłączone z zakresu jego za-stosowania, stosuje się przepisy tego rozporządzenia odpowiednie dla danego zobowiązania”.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) w swym artykule 4 (Prawo właściwe w przypadku braku wyboru prawa) stanowi między innymi:

 

„1. W zakresie, w jakim nie dokonano wyboru prawa właściwego dla umowy zgodnie z art. 3 i bez uszczerbku dla art. 5–8, prawo właściwe dla umowy ustala się następująco: umowa sprzedaży towarów podlega prawu państwu, w którym sprzedawca ma miejsce zwykłego pobytu”.

 

Zakładam, że spór między Panem a sprzedającym wziął się z odmiennego podejścia do jakości towaru. Sprzedający zapewne uznał, że dostarczył towar właściwej jakości oraz w sposób prawidłowy. Pan był odmiennego zdania. Potem zaczęło się to, co Pan określił jako „zdejmowanie wpłat”.

 

Dalsze trwanie sporu – bez jego wyjaśnienia (np. w drodze mediacji) – może okazać się kosztowne. Obie strony mają swoje racje, ich potencjalni pełnomocnicy prawni będą przedstawiać swe interpretacje (np. dotyczące samej właściwości prawa). Przyjmijmy – w ramach roboczej hipotezy – rozwój wypadków, w przypadku dalszego trwania sporu (czyli bez jego wyjaśnienia).

 

Pan zapewne wie, że w Polsce wiele roszczeń cywilnych dochodzonych jest nie w zwykłych („klasycznych”) procedurach, ale w ramach postępowań uproszczonych – również przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego. Szczególnie popularne stały się w ostatnich latach postępowania upominawcze, w tym elektroniczne postępowania upominawcze. Jeśli do tego dojdzie fikcja prawnie skutecznego doręczenia w przypadku dwukrotnego niepodjęcia przesyłki poleconej, to pozwany (dłużnik albo ewentualny dłużnik) może znaleźć się w trudnej sytuacji, zwłaszcza w przypadku wskazania przez powoda błędnego adresu pozwanego. W Republice Czeskiej – na podstawie Sądowej procedury cywilnej (ustawa nr 99/1963 Sb.) – mogą być wydawane nakazy zapłaty, ale tam bardzo duże znaczenie ma doręczanie korespondencji sądowej do rąk własnych. § 173 Sądowej procedury cywilnej stanowi:

 

„(1) Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno.

(2) Nelze-li platební rozkaz doručit i jen jednomu ze žalovaných, soud jej usnesením zruší v plném rozsahu”, czyli:

 

„(1) Nakaz zapłaty należy doręczyć pozwanemu do rąk własnych, doręczenie zastępcze jest wyłączone.

(2) Jeśli nakazu zapłaty nie można doręczyć choćby jednemu z pozwanych, sąd go postanowieniem uchyli w pełnym zakresie”

 

Zachęcam Pana do podjęcia negocjacji ze sprzedającym. Pozwanie nie jest czynnością trudną – trzeba się jednak liczyć z kosztami obsługi prawnej oraz innymi kosztami (np. dotyczącymi ewentualnego dochodzenia wierzytelności na terytorium innego państwa). Perspektywa kosztów może zniechęcać sprzedającego do wystąpienia na drogę sądową. Może on jednak powiadomić organa ścigania (np. w związku z art. 286 polskiego Kodeksu karnego, odnośnie do oszustwa). Pan ma swe racje, ale sama perspektywa wzywania na przesłuchania i tłumaczenia się (ze sporu cywilnego) może być przykra.

 

Mam nadzieję, że treść tej odpowiedzi pomoże w dobrym załatwieniu tej sprawy. W razie potrzeby proszę korzystać z (regulaminowo przewidzianej) „procedury pytań dodatkowych”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + IX =

»Podobne materiały

Dowód zapłaty w postaci faktury a zaległość klienta

Niecałe cztery lata temu, gdy prowadziłem działalność gospodarczą, wystawiłem fakturę VAT z zapisem „zapłacono gotówką”, jednak kontrahent miał mi dopłacić 5 tys. zł, czego nie zrobił do dzisiaj. Unika kontaktu, a ja nie wiem, jak odzyskać te pieniądze. Co mogę zrobić?

 

Czeskie prawo celne - konfiskata alkoholu bez akcyzy polskiemu obywatelowi, konsekwencje

Mój ojciec, który ma 72 lata, był na wycieczce w Czechach i na granicy skonfiskowano mu alkohol, który nie posiadał akcyzy. Zdarzenie miało miejsce na przejściu granicznym w czeskim Cieszynie, autokar stał po stronie polskiej. Tato jako jedyny uczestnik został zatrzymany. Na moment przed przejś

 

VAT UE - handel w Czechach i na Słowacji

Spółka w Czechach handluje ze spółką na Słowacji. Niedawno spółka słowacka została wykreślona jako podatnik VAT. Do tej pory były wystawiane faktury z 0% VAT – czy nadal tak można robić? Deklaracje za 3 miesiące współpracy bez statusu VAT w spółce słowackiej już zostały złożone – co robi

 

Zakup nieruchomości w Czechach przez obywatela Polski

Jestem obywatelem polskim, czy mogę kupić w Czechach działkę pod budowę domu? Dodam, że nie jestem zameldowany w Republice Czeskiej, chcę po prostu kupić działkę (jest to działka rolna, która ma już zezwolenie na budowę). W Polsce jestem zarejestrowany jako rolnik.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »